Jorgo CHATZIMARKAKIS : 7. volební období 

Politické skupiny 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu - Člen

Národní strany 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Freie Demokratische Partei (Německo)

Předseda 

 • 29-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Bývalá jugoslávská republika Makedonie

Poslanci 

 • 16-07-2009 / 21-06-2011 : Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro rozpočtovou kontrolu
 • 16-09-2009 / 28-09-2009 : Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Bývalá jugoslávská republika Makedonie
 • 29-09-2009 / 30-06-2014 : Konference předsedů delegací
 • 12-09-2011 / 18-01-2012 : Výbor pro rybolov
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

Náhradník 

 • 16-07-2009 / 18-01-2011 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou
 • 22-06-2011 / 05-07-2011 : Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
 • 27-06-2011 / 27-07-2011 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
 • 19-01-2012 / 06-09-2012 : Výbor pro rybolov
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro rozpočtovou kontrolu

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka) 
Politické skupiny jmenují pro každou zprávu v příslušném výboru stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO ke zlepšení přístupu malých a středních podniků k financování  
- IMCO_AD(2012)496659 -  
-
IMCO 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020)  
- CONT_AD(2012)486029 -  
-
CONT 
STANOVISKO o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Společenství pro kontrolu rybolovu na rozpočtový rok 2010  
- PECH_AD(2012)478379 -  
-
PECH 

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 
Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k potravinové krizi, podvodům v potravinovém řetězci a jejich potírání  
- IMCO_AD(2013)516893 -  
-
IMCO 
STANOVISKO ke CARS 2020: vstříc konkurenceschopnému a udržitelnému automobilovému průmyslu v Evropě  
- IMCO_AD(2013)510661 -  
-
IMCO 
STANOVISKO o reindustrializaci Evropy s cílem podpořit konkurenceschopnost a udržitelnost  
- IMCO_AD(2013)504038 -  
-
IMCO 

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o podpoře výuky základů práva  
- P7_DCL(2013)0013 - Nevzato v potaz  
Angelika WERTHMANN , Victor BOŞTINARU , Jorgo CHATZIMARKAKIS , Minodora CLIVETI , Frank ENGEL , Carlos ITURGAIZ , Peter JAHR , Ádám KÓSA , Antigoni PAPADOPOULOU , Antonyia PARVANOVA , Nikolaos SALAVRAKOS , Eleni THEOCHAROUS , Tatjana ŽDANOKA , Milan ZVER  
Datum zahájení : 09-09-2013
Platné do : 09-12-2013
Počet signatářů : 58 - 10-12-2013
Písemné prohlášení o ochraně dětí v případech únosu, mimo jiné v souvislosti se spory ohledně práva péče o dítě  
- P7_DCL(2013)0012 - Nevzato v potaz  
Angelika WERTHMANN , Victor BOŞTINARU , Jorgo CHATZIMARKAKIS , Minodora CLIVETI , Frank ENGEL , Carlos ITURGAIZ , Peter JAHR , Ádám KÓSA , Gesine MEISSNER , Antigoni PAPADOPOULOU , Antonyia PARVANOVA , Nikolaos SALAVRAKOS , Eleni THEOCHAROUS , Tatjana ŽDANOKA , Milan ZVER  
Datum zahájení : 09-09-2013
Platné do : 09-12-2013
Počet signatářů : 91 - 10-12-2013
Písemné prohlášení o nadlidském úsilí pracovníků a požárníků v jaderné elektrárně Fukušima Daiichi  
- P7_DCL(2011)0023 - Nevzato v potaz  
Niki TZAVELA , Jorgo CHATZIMARKAKIS , Edit HERCZOG , Georgios KOUMOUTSAKOS , Fiorello PROVERA  
Datum zahájení : 09-05-2011
Platné do : 15-09-2011
Počet signatářů : 156 - 16-09-2011

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech