Eva LICHTENBERGER : 7. volební období 

Politické skupiny 

  • 14-07-2009 / 12-12-2011 : Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance - Místopředsedkyně
  • 13-12-2011 / 30-06-2014 : Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance - Členka

Národní strany 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Die Grünen - Die Grüne Alternative (Rakousko)

Poslanci 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro dopravu a cestovní ruch
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro dopravu a cestovní ruch

Náhradnice 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro právní záležitosti
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace pro vztahy se Spojenými státy
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro právní záležitosti

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k provádění Lisabonské smlouvy, pokud jde o Evropský parlament  
- JURI_AD(2014)524682 -  
-
JURI 
STANOVISKO k udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2011, oddíl IV – Soudní dvůr  
- JURI_AD(2013)500526 -  
-
JURI 
STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o zadávání veřejných zakázek  
- TRAN_AD(2012)491265 -  
-
TRAN 

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 
Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO o hodnocení soudnictví ve vztahu k trestnímu soudnictví a právnímu státu  
- JURI_AD(2014)528063 -  
-
JURI 
STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/87/ES o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství s cílem provést do roku 2020 mezinárodní dohodu o uplatňování jednotného celosvětového tržního opatření na emise z mezinárodní letecké dopravy  
- TRAN_AD(2014)524529 -  
-
TRAN 
STANOVISKO o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 2002/65/ES, 2013/36/EU a 2009/110/ES a kterou se zrušuje směrnice 2007/64/ES  
- JURI_AD(2013)523013 -  
-
JURI 

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o cyklistických stezkách  
- P7_DCL(2013)0005 - Nevzato v potaz  
Silvia-Adriana ȚICĂU , Michael THEURER , Michael CRAMER , Ismail ERTUG , Tamás DEUTSCH , Eva LICHTENBERGER , Spyros DANELLIS , Mariya GABRIEL , Nadja HIRSCH , Ramona Nicole MĂNESCU , Ioan Mircea PAŞCU , Elisabeth JEGGLE , Viorica DĂNCILĂ  
Datum zahájení : 15-04-2013
Platné do : 15-07-2013
Počet signatářů : 104 - 15-07-2013
Písemné prohlášení o potřebě přístupu k tísňovým službám na čísle „112“  
- P7_DCL(2011)0035 - Přijato  
Marian-Jean MARINESCU , Ádám KÓSA , Eva LICHTENBERGER , Gesine MEISSNER , Gianni PITTELLA  
Datum zahájení : 12-09-2011
Platné do : 15-12-2011
Přijato (datum) : 17-11-2011
Přijaté texty (se seznamem signatářů) : P7_TA(2011)0519
Počet signatářů : 483 - 17-11-2011
Písemné prohlášení o dobrovolném systému označování průmyslových výrobků v Braillově písmu  
- P7_DCL(2011)0014 - Přijato  
Konstantinos POUPAKIS , Richard HOWITT , Ádám KÓSA , Eva LICHTENBERGER , Cecilia WIKSTRÖM  
Datum zahájení : 23-03-2011
Platné do : 23-06-2011
Přijato (datum) : 23-06-2011
Přijaté texty (se seznamem signatářů) : P7_TA(2011)0299
Počet signatářů : 447 - 23-06-2011

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech