Francisco ASSIS : 8. volební období 

Politické skupiny 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu - Člen

Národní strany 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Partido Socialista (Portugalsko)

Předseda 

 • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Delegace pro vztahy s Mercosurem

Poslanci 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro zahraniční věci
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Podvýbor pro lidská práva
 • 14-07-2014 / 12-10-2014 : Delegace pro vztahy s Mercosurem
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika
 • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Konference předsedů delegací
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro zahraniční věci
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Podvýbor pro lidská práva

Náhradník 

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro dopravu a cestovní ruch
 • 16-07-2014 / 01-07-2019 : Delegace pro vztahy s Brazilskou federativní republikou
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro dopravu a cestovní ruch

Hlavní parlamentní činnost 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k řešení zmenšujícího se prostoru pro občanskou společnost v rozvojových zemích  
- AFET_AD(2017)603109 -  
-
AFET 
STANOVISKO Směrem k evropské energetické unii  
- AFET_AD(2015)565044 -  
-
AFET 

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 
Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu plus, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o finančních pravidlech pro tyto fondy a pro Azylový a migrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost a Nástroj pro správu hranic a víza  
- TRAN_AD(2018)627581 -  
-
TRAN 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí kosmický program Unie a Agentura Evropské unie pro kosmický program a zrušují nařízení (EU) č. 912/2010, (EU) č. 1285/2013, (EU) č. 377/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU  
- TRAN_AD(2018)626706 -  
-
TRAN 
STANOVISKO obsahující doporučení Komisi o občanskoprávních pravidlech pro robotiku  
- TRAN_AD(2016)589230 -  
-
TRAN 

Návrhy usnesení 
Návrhy usnesení na aktuální témata předkládají na žádost výborů politické skupiny nebo alespoň 5 % poslanců a je o nich hlasováno na plenárním zasedání. Články 132, 136, 139, 144 jednacího řádu.

Otázky k ústnímu zodpovězení 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 136 jednacího řádu

Další parlamentní činnost 

Písemná vysvětlení hlasování 
Poslanci mohou podat písemné vysvětlení svého hlasování v plénu. Článek 194 jednacího řádu

Evropská pohraniční a pobřežní stráž (A8-0076/2019 - Roberta Metsola) PT  
 

Assegurar que as fronteiras externas da UE são geridas de forma eficaz constitui uma prioridade. Fronteiras externas seguras são vitais para garantir uma livre circulação genuína no espaço Schengen. A Agência Europeia da Guarda Costeira e de Fronteiras tem um importante papel a desempenhar no apoio e na ajuda para coordenar o trabalho dos Estados-Membros a esse respeito.

Podpora spravedlnosti a transparentnosti pro podnikové uživatele internetových zprostředkovatelských služeb (A8-0444/2018 - Christel Schaldemose) PT  
 

O grupo S&D está comprometido em lutar por um ambiente digital justo e em melhorar este novo mundo digital. Este regulamento sobre plataformas online será outra peça no quebra-cabeças de uma Europa digital que deve funcionar para todos. As plataformas online, em muitos casos, multiplicaram a escolha e levaram a preços mais atraentes para os consumidores. Além disso, permitem muitas vezes aos utilizadores de pequenas empresas venderem facilmente os seus bens e serviços em toda a Europa, trazendo benefícios tangíveis para as nossas PME. Este Regulamento é um grande passo na direção correta. Vai começar a ser aplicado diretamente nos Estados-Membros já no próximo ano, pelo que as nossas empresas e consumidores começarão a ver muito em breve os benefícios de uma economia online mais justa.

Program Spravedlnost (A8-0068/2019 - Josef Weidenholzer, Heidi Hautala) PT  
 

Esta nova proposta apoiará os cidadãos, as organizações da sociedade civil, os jornalistas e as pequenas e médias empresas em litígios relacionados com as violações do Estado de Direito, os princípios democráticos e os direitos fundamentais. Tem por isso o meu voto favorável.

Otázky k písemnému zodpovězení 
Poslanci mohou položit předsedovi Evropské rady, Radě, Komisi nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie stanovený počet otázek k písemnému zodpovězení. Článek 138, příloha III jednacího řádu

Otázky položené ECB a otázky týkající se SSM a SRM 
Poslanci mohou klást otázky k písemnému zodpovězení ECB a otázky týkající se jednotného mechanismu dohledu a jednotného mechanismu pro řešení krizí. Takovéto otázky jsou nejprve předloženy předsedovi příslušného výboru. Články 140, 141, příloha III jednacího řádu

Návrhy usnesení předložené jednotlivými poslanci  
Kterýkoli poslanec může předložit návrh usnesení ve věci spadající do oblasti činnosti EU. Přípustné návrhy jsou předány příslušnému výboru, který rozhodne o dalším postupu. Článek 143 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o posílení strategie EU pro oblast Atlantského oceánu  
- P8_DCL(2015)0024 - Nevzato v potaz  
José BLANCO LÓPEZ , Isabelle THOMAS , Francisco ASSIS , Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR , Ramón JÁUREGUI ATONDO , Maite PAGAZAURTUNDÚA , Derek VAUGHAN , Fernando RUAS , Liliana RODRIGUES , Clare MOODY , Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR , Ricardo SERRÃO SANTOS , Jonás FERNÁNDEZ , Soledad CABEZÓN RUIZ  
Datum zahájení : 24-06-2015
Platné do : 24-09-2015
Počet signatářů : 34 - 25-09-2015
Písemné prohlášení proti násilí na fotbalových a jiných sportovních akcích  
- P8_DCL(2015)0002 - Nevzato v potaz  
José BLANCO LÓPEZ , Elena VALENCIANO , Marc TARABELLA , Esteban GONZÁLEZ PONS , Mercedes BRESSO , Aldo PATRICIELLO , Alessandra MORETTI , Dietmar KÖSTER , Virginie ROZIÈRE , Eric ANDRIEU , Ismail ERTUG , Eider GARDIAZABAL RUBIAL , Izaskun BILBAO BARANDICA , Fernando MAURA BARANDIARÁN , Javier NART , Merja KYLLÖNEN , Stefan ECK , Ivo VAJGL , Marijana PETIR , Francisco ASSIS , Fabio Massimo CASTALDO , Milan ZVER , Clara AGUILERA , Inma RODRÍGUEZ-PIÑERO , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA , Ernest URTASUN , Francisco de Paula GAMBUS MILLET , Santiago FISAS AYXELÀ  
Datum zahájení : 12-01-2015
Platné do : 12-04-2015
Počet signatářů : 142 - 17-04-2015

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech