Anneli JÄÄTTEENMÄKI : 8. volební období 

Politické skupiny 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu - Členka

Národní strany 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Suomen Keskusta (Finsko)

Místopředsedkyně 

 • 20-05-2015 / 17-01-2017 : Evropský parlament

Poslanci 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegace pro vztahy s Indií
 • 20-05-2015 / 16-01-2017 : Předsednictvo Evropského parlamentu
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
 • 01-02-2017 / 01-07-2019 : Delegace pro vztahy s Běloruskem
 • 01-02-2017 / 01-07-2019 : Delegace v Parlamentním shromáždění Euronest

Náhradnice 

 • 01-07-2014 / 12-10-2015 : Výbor pro zahraniční věci
 • 01-07-2014 / 12-10-2015 : Podvýbor pro bezpečnost a obranu
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Rozpočtový výbor
 • 14-07-2014 / 12-10-2015 : Delegace pro vztahy s Parlamentním shromážděním NATO
 • 28-10-2015 / 01-07-2019 : Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Rozpočtový výbor

Hlavní parlamentní činnost 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka) 
Politické skupiny jmenují pro každou zprávu v příslušném výboru stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zavedení programu pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) a o zrušení nařízení (EU) č. 1293/2013  
- BUDG_AD(2018)625571 -  
-
BUDG 
STANOVISKO k příštímu VFR: příprava postoje Parlamentu k VFR na období po roce 2020  
- ENVI_AD(2018)612219 -  
-
ENVI 
STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov  
- ENVI_AD(2017)603103 -  
-
ENVI 

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 
Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského úřadu pro bezpečnost potravin na rozpočtový rok 2017  
- ENVI_AD(2019)627683 -  
-
ENVI 
STANOVISKO k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2017  
- ENVI_AD(2019)627699 -  
-
ENVI 
STANOVISKO k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro životní prostředí na rozpočtový rok 2017  
- ENVI_AD(2019)627702 -  
-
ENVI 

Otázky k ústnímu zodpovězení 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 136 jednacího řádu

Závažné interpelace 
Závažné interpelace k písemnému zodpovězení s rozpravou adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 139, příloha III jednacího řádu

Další parlamentní činnost 

Písemná vysvětlení hlasování 
Poslanci mohou podat písemné vysvětlení svého hlasování v plénu. Článek 194 jednacího řádu

Autorské právo na jednotném digitálním trhu (A8-0245/2018 - Axel Voss) FI  
 

Äänestin tekijänoikeusdirektiivin puolesta.
Direktiivi edistää tekijöiden mahdollisuuksia neuvotella töidensä hyödyntämisestä ja niistä kertyvien tuottojen oikeudenmukaisemmasta jakamisesta tekijöiden ja verkkoalustojen kesken. Tällä hetkellä suuret verkkoalustat saavat kaupallisen hyödyn muiden tekemästä luovasta työstä. Direktiivillä puututaan vain teosten hyödyntämiseen kaupallisessa tarkoituksessa.
Luovan alan tekijät ansaitsevat oikeudenmukaisen korvauksen työstään.

Evropský sociální fond plus (ESF+) (A8-0461/2018 - Verónica Lope Fontagné) FI  
 

Äänestin esitykseen sisältyvää lapsitakuuta vastaan. Esityksen 5,9 miljardia euroa ei riitä alkuunkaan näiden palvelujen tuottamiseen eri jäsenvaltioissa. Lapsitakuun yhteydessä usein mainitut koulutus, lasten päivähoito, asumisasiat ja ravinto ovat perustavanlaatuisia lapsen hyvän elämän edellytyksiä ja niitä tulee edistää. Nämä asiat kuuluvat kuitenkin jäsenvaltioiden päätösvaltaan. Jäsenvaltioiden tulee itse varata riittävät varat lasten yhtenäisten mahdollisuuksien turvaamiseen. Vastuuta ei pidä yrittää siirtää EU:lle.

Výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily a pro nová lehká užitková vozidla (A8-0287/2018 - Miriam Dalli) FI  
 

Pienemmät päästöt merkitsevät parempaa ilmanlaatua ja parempi ilmanlaatu on meidän kaikkien etumme. Puhdas ilma kuuluu kaikille. Autonvalmistajien on osallistuttava ilmastotalkoisiin yhtä lailla kuin muidenkin teollisuusalojen.
Ilmasto- ja ilmanlaatuvaikutukset ovat merkittävin syy pienentää autojen päästöjä, mutta lisäksi on tärkeää, että eurooppalaisen autoteollisuuden kilpailukyky paranee. Esimerkiksi Kiinan panostukset sähköautoiluun ja akkuteollisuuteen etenevät suurin harppauksin. Meidän on pysyttävä kilpailussa mukana.
Olisin toivonut vielä kunnianhimoisempia päästörajoja uusille automalleille, mutta parlamentin hyväksymä kanta on selkeä parannus komission esitykseen. On tärkeää, että päästörajojen ohjausvaikutus vähentää polttoaineen kulutusta ja yksityisautoilijan autonpitokustannukset kevenevät.

Otázky k písemnému zodpovězení 
Poslanci mohou položit předsedovi Evropské rady, Radě, Komisi nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie stanovený počet otázek k písemnému zodpovězení. Článek 138, příloha III jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o iniciativě „Evropské medové snídaně“ a Světovém dni včel  
- P8_DCL(2016)0033 - Nevzato v potaz  
Franc BOGOVIČ , Alojz PETERLE , Patricija ŠULIN , Mairead McGUINNESS , Marijana PETIR , Sofia RIBEIRO , James NICHOLSON , Françoise GROSSETÊTE , Ivan JAKOVČIĆ , Elisabeth KÖSTINGER , Albert DESS , Paolo DE CASTRO , Bronis ROPĖ , Rosa D'AMATO , Milan ZVER , Romana TOMC , Igor ŠOLTES , Tanja FAJON , Ivo VAJGL , Jozo RADOŠ , Frédérique RIES , György HÖLVÉNYI , Mark DEMESMAEKER , Pavel POC , Anneli JÄÄTTEENMÄKI , Kateřina KONEČNÁ , Giovanni LA VIA , Benedek JÁVOR , Karl-Heinz FLORENZ , Bart STAES , Jo LEINEN , Sirpa PIETIKÄINEN , Vladimir URUTCHEV , Norbert ERDŐS , Annie SCHREIJER-PIERIK , Marc TARABELLA , Nicola CAPUTO , Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Dubravka ŠUICA , Viorica DĂNCILĂ , Renata BRIANO , Mihai ŢURCANU , Miroslav POCHE  
Datum zahájení : 11-04-2016
Platné do : 11-07-2016
Počet signatářů : 224 - 12-07-2016

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech