Romano Maria LA RUSSA : 6. volební období 

Politické skupiny 

 • 20-07-2004 / 03-11-2008 : Skupina Unie pro Evropu národů - Člen

Národní strany 

 • 20-07-2004 / 03-11-2008 : Alleanza nazionale (Itálie)

Místopředseda 

 • 20-09-2004 / 13-03-2007 : Delegace pro vztahy s Íránem
 • 14-03-2007 / 03-11-2008 : Delegace pro vztahy s Íránem

Poslanci 

 • 21-07-2004 / 12-10-2004 : Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
 • 15-09-2004 / 19-09-2004 : Delegace pro vztahy s Íránem
 • 13-10-2004 / 14-01-2007 : Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
 • 31-01-2007 / 03-11-2008 : Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

Náhradník 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Hospodářský a měnový výbor
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegace pro vztahy se státy Perského zálivu včetně Jemenu
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Hospodářský a měnový výbor
 • 31-01-2007 / 03-11-2008 : Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
 • 14-03-2007 / 03-11-2008 : Delegace pro vztahy se státy Perského zálivu včetně Jemenu

all-activities 

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

ZPRÁVA o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/55/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem  
- A6-0257/2008 -  
-
ITRE 

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO ke strategii Společenství pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na období 2007–2012  
- ITRE_AD(2007)394125 -  
-
ITRE 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech v oblasti ochrany civilního letectví  
- LIBE_AD(2006)370097 -  
-
LIBE 

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o nezbytnosti prosadit na jednáních WTO v Hongkongu ustanovení o sociální ochraně a o ochraně životního prostředí  
- P6_DCL(2005)0070 - Nevzato v potaz  
Roberta ANGELILLI , Cristiana MUSCARDINI , Romano Maria LA RUSSA , Alessandro FOGLIETTA , Sergio BERLATO  
Datum zahájení : 30-11-2005
Platné do : 01-03-2006
Počet signatářů : 42 - 01-03-2006

Prezenční listina 
Tyto záznamy o účasti jsou výňatkem ze zápisů z plenárních zasedání 6. volebního období. Informace v nich uvedené jsou poskytovány pouze pro informační účely a týkají se funkčního období poslance v Evropském parlamentu. Jedná se o nezpracované údaje, které nezahrnují opravy z důvodu odůvodněné nepřítomnosti kvůli nemoci, mateřské/otcovské dovolené, povolené činnosti parlamentních delegací atd.