Gabriela CREȚU : 6. volební období 

Politické skupiny 

 • 26-09-2005 / 31-12-2006 : Skupina sociálních demokratů v Evropském parlamentu - Pozorovatelka
 • 01-01-2007 / 09-12-2007 : Skupina sociálních demokratů v Evropském parlamentu - Členka
 • 10-12-2007 / 13-07-2009 : Skupina sociálních demokratů v Evropském parlamentu - Členka

Národní strany 

 • 26-09-2005 / 31-12-2006 : Partidul Social Democrat (Rumunsko)
 • 01-01-2007 / 09-12-2007 : Partidul Social Democrat (Rumunsko)
 • 10-12-2007 / 13-07-2009 : Partidul Social Democrat (Rumunsko)

Místopředsedkyně 

 • 02-05-2007 / 09-12-2007 : Delegace pro vztahy se zeměmi Andského společenství
 • 10-12-2007 / 13-07-2009 : Delegace pro vztahy se zeměmi Andského společenství

Poslanci 

 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
 • 31-01-2007 / 09-12-2007 : Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
 • 15-03-2007 / 01-05-2007 : Delegace pro vztahy se zeměmi Andského společenství
 • 10-12-2007 / 13-07-2009 : Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

Náhradnice 

 • 31-01-2007 / 09-12-2007 : Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví
 • 15-03-2007 / 09-12-2007 : Delegace pro vztahy s Běloruskem
 • 10-12-2007 / 13-07-2009 : Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví
 • 10-12-2007 / 13-07-2009 : Delegace pro vztahy s Běloruskem
 • 18-12-2007 / 13-07-2009 : Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

Pozorovatelka 

 • 29-09-2005 / 31-12-2006 : Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

all-activities 

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti, pokud jde o některá ustanovení týkající se finančního řízení  
- EMPL_AD(2009)418175 -  
-
EMPL 
STANOVISKO k Bílé knize o žalobách o náhradu škody způsobené porušením antimonopolních pravidel ES  
- IMCO_AD(2008)412282 -  
-
IMCO 
STANOVISKO k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2009  
- IMCO_AD(2008)409466 -  
-
IMCO 

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o obchodování se ženami v Evropské unii za účelem prostituce  
- P6_DCL(2008)0018 - Nevzato v potaz  
Corina CREȚU , Gabriela CREȚU , Mary HONEYBALL , Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ , Elena VALENCIANO  
Datum zahájení : 10-03-2008
Platné do : 19-06-2008
Počet signatářů : 189 - 19-06-2008
Písemné prohlášení o osudu lvů v rumunských zoologických zahradách  
- P6_DCL(2007)0073 - Nevzato v potaz  
Robert EVANS , Dame Glenis WILLMOTT , Gabriela CREȚU , David MARTIN  
Datum zahájení : 03-09-2007
Platné do : 03-12-2007
Počet signatářů : 42 - 04-12-2007

Prezenční listina 
Tyto záznamy o účasti jsou výňatkem ze zápisů z plenárních zasedání 6. volebního období. Informace v nich uvedené jsou poskytovány pouze pro informační účely a týkají se funkčního období poslance v Evropském parlamentu. Jedná se o nezpracované údaje, které nezahrnují opravy z důvodu odůvodněné nepřítomnosti kvůli nemoci, mateřské/otcovské dovolené, povolené činnosti parlamentních delegací atd.