Monica FRASSONI : 6. volební období 

Politické skupiny 

 • 20-07-2004 / 23-05-2005 : Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance - Spolupředsedkyně
 • 24-05-2005 / 19-07-2007 : Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance - Spolupředsedkyně
 • 20-07-2007 / 13-07-2009 : Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance - Spolupředsedkyně

Národní strany 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Federazione dei Verdi (Itálie)

Poslanci 

 • 20-07-2004 / 12-12-2006 : Konference předsedů
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pro právní záležitosti
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegace pro vztahy se Mercosurem
 • 13-12-2006 / 13-07-2009 : Konference předsedů
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pro právní záležitosti
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pro právní záležitosti
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegace pro vztahy se Mercosurem
 • 23-05-2007 / 13-07-2009 : Delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika

Náhradnice 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pro ústavní záležitosti
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegace pro vztahy s Íránem
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegace v Parlamentním shromáždění EU-Středomoří
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pro ústavní záležitosti
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pro ústavní záležitosti
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegace pro vztahy s Íránem

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k uplatňování směrnice 2004/38/ES o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států  
- JURI_AD(2009)418257 -  
-
JURI 
STANOVISKO k návrhu směrnice Rady o provádění zásady rovného zacházení s osobami bez ohledu na náboženské vyznání nebo víru, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientaci  
- JURI_AD(2009)418254 -  
-
JURI 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (přepracování)  
- JURI_AD(2009)416458 -  
-
JURI 

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o návrhu týkajícím se transparentního označování potravinových výrobků, které zajistí přesné informace, pokud jde o jejich původ, kvalitu a sledovatelnost  
- P6_DCL(2009)0008 - Nevzato v potaz  
Cristiana MUSCARDINI , Monica FRASSONI , Christopher BEAZLEY , Daniel DĂIANU , Adamos ADAMOU  
Datum zahájení : 02-02-2009
Platné do : 07-05-2009
Počet signatářů : 301 - 08-05-2009
Písemné prohlášení o Evropském dni památky obětí mafií a o využití majetku a finančních prostředků zabavených mezinárodním zločineckým organizacím pro sociální účely  
- P6_DCL(2008)0108 - Nevzato v potaz  
Vittorio AGNOLETTO , Josep BORRELL FONTELLES , Monica FRASSONI , Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU , Sir Graham WATSON  
Datum zahájení : 15-12-2008
Platné do : 02-04-2009
Počet signatářů : 220 - 02-04-2009

Prezenční listina 
Tyto záznamy o účasti jsou výňatkem ze zápisů z plenárních zasedání 6. volebního období. Informace v nich uvedené jsou poskytovány pouze pro informační účely a týkají se funkčního období poslance v Evropském parlamentu. Jedná se o nezpracované údaje, které nezahrnují opravy z důvodu odůvodněné nepřítomnosti kvůli nemoci, mateřské/otcovské dovolené, povolené činnosti parlamentních delegací atd.