Alejandro CERCAS : 7. volební období 

Politické skupiny 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu - Člen

Národní strany 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partido Socialista Obrero Español (Španělsko)

Poslanci 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace pro vztahy s Kanadou
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

Náhradník 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
  • 16-09-2009 / 06-10-2009 : Delegace pro vztahy s Izraelem
  • 16-09-2009 / 06-10-2009 : Delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří
  • 07-10-2009 / 30-06-2014 : Delegace pro vztahy s Korejským poloostrovem
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka) 
Politické skupiny jmenují pro každou zprávu v příslušném výboru stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem sezónního zaměstnání  
- EMPL_AD(2011)464974 -  
-
EMPL 
STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o sjednoceném postupu vyřizování žádostí státních příslušníků třetích zemí o jediné povolení k pobytu a výkonu práce na území členského státu a o společném souboru práv pro pracovníky z třetích zemí, kteří oprávněně pobývají v členském státě  
- EMPL_AD(2010)439114 -  
-
EMPL 

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o zřízení ředitelství pro zdravotní postižení v Evropské komisi  
- P7_DCL(2014)0007 - Nevzato v potaz  
Marian HARKIN , Alejandro CERCAS , Cecilia WIKSTRÖM , Nessa CHILDERS , Ádám KÓSA , Csaba SÓGOR , Edward MCMILLAN-SCOTT , Csaba ŐRY , Antigoni PAPADOPOULOU , Gay MITCHELL , Kinga GÖNCZ  
Datum zahájení : 16-01-2014
Platné do : 16-04-2014
Počet signatářů : 125 - 17-04-2014
Písemné prohlášení o stanovení společného protokolu pro oslavy Dne Evropy ve všech členských státech  
- P7_DCL(2013)0021 - Nevzato v potaz  
Juan Andrés NARANJO ESCOBAR , Hannu TAKKULA , Jean Louis COTTIGNY , Santiago FISAS AYXELÀ , Joseph DAUL , Alejandro CERCAS , Sidonia MAZUR , Salvador GARRIGA POLLEDO , Andrej PLENKOVIĆ , Dominique RIQUET , José Manuel FERNANDES , Francisco SOSA WAGNER  
Datum zahájení : 21-10-2013
Platné do : 21-01-2014
Počet signatářů : 77 - 23-01-2014
Písemné prohlášení o uznávání záchranářských profesí jako rizikových profesí a zavedení evropského statutu  
- P7_DCL(2010)0015 - Nevzato v potaz  
Véronique DE KEYSER , Kader ARIF , Alejandro CERCAS , Stephen HUGHES , Stavros LAMBRINIDIS  
Datum zahájení : 24-03-2010
Platné do : 08-07-2010
Počet signatářů : 160 - 08-07-2010

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech