Anne E. JENSEN : 7. volební období 

Politické skupiny 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu - Členka

Národní strany 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Venstre, Danmarks Liberale Parti (Dánsko)

Místopředsedkyně 

 • 08-07-2010 / 30-06-2011 : Zvláštní výbor pro politické výzvy a rozpočtové prostředky pro udržitelnou Evropskou unii po roce 2013

Poslanci 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Rozpočtový výbor
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU
 • 17-06-2010 / 07-07-2010 : Zvláštní výbor pro politické výzvy a rozpočtové prostředky pro udržitelnou Evropskou unii po roce 2013
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Rozpočtový výbor

Náhradnice 

 • 16-07-2009 / 12-05-2011 : Výbor pro dopravu a cestovní ruch
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Rusko
 • 08-10-2009 / 31-07-2011 : Zvláštní výbor pro finanční, hospodářskou a sociální krizi
 • 13-05-2011 / 18-01-2012 : Hospodářský a měnový výbor
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Hospodářský a měnový výbor

all-activities 

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu směrnice Rady, kterou se provádí posílená spolupráce v oblasti daně z finančních transakcí  
- BUDG_AD(2013)506353 -  
-
BUDG 
STANOVISKO k návrhu směrnice Rady o společném systému daně z finančních transakcí a změně směrnice 2008/7/ES  
- BUDG_AD(2012)483532 -  
-
BUDG 
STANOVISKO o budoucnosti rozpočtové podpory EU rozvojovým zemím  
- BUDG_AD(2011)460617 -  
-
BUDG 

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 
Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro bankovnictví na rozpočtový rok 2012  
- ECON_AD(2014)524722 -  
-
ECON 
STANOVISKO k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění na rozpočtový rok 2012  
- ECON_AD(2014)524721 -  
-
ECON 
STANOVISKO k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy na rozpočtový rok 2012  
- ECON_AD(2014)524720 -  
-
ECON 

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o vzdělávání a zaměstnávání osob trpících poruchami autistického spektra a obdobnými problémy  
- P7_DCL(2013)0025 - Nevzato v potaz  
Ole CHRISTENSEN , Heinz K. BECKER , Edit BAUER , Ivo BELET , Bendt BENDTSEN , Minodora CLIVETI , Kinga GÖNCZ , Marian HARKIN , Anne E. JENSEN , Stephen HUGHES , Elisabeth MORIN-CHARTIER  
Datum zahájení : 09-12-2013
Platné do : 09-03-2014
Počet signatářů : 160 - 10-03-2014
Písemné prohlášení o evropské kartě pro osoby se zdravotním postižením  
- P7_DCL(2013)0008 - Nevzato v potaz  
Jan KOZŁOWSKI , Andrea COZZOLINO , Frédéric DAERDEN , Salvador GARRIGA POLLEDO , Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG , Ivars GODMANIS , Marian HARKIN , Jolanta Emilia HIBNER , Danuta JAZŁOWIECKA , Anne E. JENSEN , Jürgen KLUTE , Ádám KÓSA , Jacek PROTASIEWICZ , Derek VAUGHAN  
Datum zahájení : 20-05-2013
Platné do : 20-08-2013
Počet signatářů : 347 - 20-08-2013

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech