Ilda FIGUEIREDO : 7. volební období 

Politické skupiny 

  • 14-07-2009 / 17-01-2012 : Skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice - Místopředsedkyně

Národní strany 

  • 14-07-2009 / 17-01-2012 : Coligação Democrática Unitária (PCP-PEV) (Portugalsko)

Místopředsedkyně 

  • 16-07-2009 / 17-01-2012 : Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
  • 16-09-2009 / 17-01-2012 : Delegace pro vztahy se zeměmi Střední Ameriky

Poslanci 

  • 16-07-2009 / 17-01-2012 : Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví
  • 16-09-2009 / 17-01-2012 : Delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika

Náhradnice 

  • 16-07-2009 / 17-01-2012 : Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
  • 16-09-2009 / 17-01-2012 : Delegace pro vztahy se zeměmi Mercosuru
  • 17-06-2010 / 30-06-2011 : Zvláštní výbor pro politické výzvy a rozpočtové prostředky pro udržitelnou Evropskou unii po roce 2013

all-activities 

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka) 
Politické skupiny jmenují pro každou zprávu v příslušném výboru stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k rozvíjení potenciálu k tvorbě pracovních příležitostí v novém udržitelném hospodářství  
- ITRE_AD(2010)440014 -  
-
ITRE 

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 
Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k budoucnosti SZP do roku 2020: Řešení problémů v oblasti potravin, přírodních zdrojů a územní problematiky  
- ITRE_AD(2011)458808 -  
-
ITRE 
STANOVISKO o rozvíjení potenciálu k tvorbě pracovních příležitostí v novém udržitelném hospodářství  
- FEMM_AD(2010)440172 -  
-
FEMM 
STANOVISKO k dokončení vnitřního trhu pro elektronický obchod  
- ITRE_AD(2010)440203 -  
-
ITRE 

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení ke strategii EU v oblasti bezdomovectví  
- P7_DCL(2010)0061 - Přijato  
Britta THOMSEN , Elizabeth LYNNE , Ilda FIGUEIREDO , Karima DELLI , Jacek PROTASIEWICZ  
Datum zahájení : 06-09-2010
Platné do : 16-12-2010
Přijato (datum) : 16-12-2010
Přijaté texty (se seznamem signatářů) : P7_TA(2010)0499
Počet signatářů : 391 - 16-12-2010
Písemné prohlášení o vyhlášení evropského roku boje proti násilí páchanému na ženách  
- P7_DCL(2010)0020 - Přijato  
Marc TARABELLA , Barbara MATERA , Marije CORNELISSEN , Ilda FIGUEIREDO , Antonyia PARVANOVA  
Datum zahájení : 19-04-2010
Platné do : 09-09-2010
Přijato (datum) : 09-09-2010
Přijaté texty (se seznamem signatářů) : P7_TA(2010)0318
Počet signatářů : 402 - 09-09-2010
Písemné prohlášení o vytvoření jednotného rámce pro poskytování pohotovostních služeb tísňové linky 112  
- P7_DCL(2009)0068 - Nevzato v potaz  
Willy MEYER , Ilda FIGUEIREDO , João FERREIRA  
Datum zahájení : 14-12-2009
Platné do : 25-03-2010
Počet signatářů : 112 - 25-03-2010

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech