Jean LAMBERT : 8. volební období 

Politické skupiny 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance - Členka

Národní strany 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Green Party (Spojené království)

Předsedkyně 

 • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Delegace pro vztahy se zeměmi jižní Asie

Poslanci 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
 • 14-07-2014 / 12-10-2014 : Delegace pro vztahy se zeměmi jižní Asie
 • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Konference předsedů delegací
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

Náhradnice 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegace pro vztahy s Indií
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegace pro vztahy s Afghánistánem
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Hlavní parlamentní činnost 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka) 
Politické skupiny jmenují pro každou zprávu v příslušném výboru stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Práva a hodnoty  
- EMPL_AD(2018)627615 -  
-
EMPL 
STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o podmínkách pro vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysoce odborné dovednosti  
- EMPL_AD(2017)597413 -  
-
EMPL 
STANOVISKO o stěžejní iniciativě EU pro oděvní průmysl  
- EMPL_AD(2017)593891 -  
-
EMPL 

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 
Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k provádění ustanovení Smlouvy týkajících se občanství EU  
- LIBE_AD(2019)628589 -  
-
LIBE 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Evropský sbor solidarity a zrušuje [nařízení o Evropském sboru solidarity] a nařízení (EU) č. 375/2014  
- EMPL_AD(2018)627020 -  
-
EMPL 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu plus, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o finančních pravidlech pro tyto fondy a pro Azylový a migrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost a Nástroj pro správu hranic a víza  
- LIBE_AD(2018)627729 -  
-
LIBE 

Otázky k ústnímu zodpovězení 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 136 jednacího řádu

Další parlamentní činnost 

Písemná vysvětlení hlasování 
Poslanci mohou podat písemné vysvětlení svého hlasování v plénu. Článek 194 jednacího řádu

Současný stav jednání se Spojeným královstvím (B8-0676/2017, B8-0677/2017) EN  
 

I abstained on the vote on ‘sufficient progress’ but voted for the final resolution as it contains important principles for the second stage of negotiations for leaving the EU.
I would have wanted greater progress on citizens’ rights, negotiated in a spirit of generosity and not only reciprocity. That may be ambitious in the light of the British Prime Minister’s obsession with reducing immigration and her creation of a hostile environment policy. I believe we should put the interests of individual citizens and their families first. We should improve the rights of UK citizens in terms of entry of non-UK spouses, for example, rather than lowering the entitlements of EU27 nationals. I remain to be convinced that the future of carers and others who may be viewed as ‘economically inactive’ is secure: nor am I convinced that treating UK nationals currently resident in the EU27 as third-country nationals will be as positive as the Commission suggests. I am pleased that the resolution recognises that more needs to achieved on citizens’ rights.
On the Irish border issue, I believe the principles are sound but that the British Government wants two mutually exclusive results that are of constitutional significance for the UK.

Námitka proti aktu v přenesené pravomoci: systém všeobecných celních preferencí (B8-0273/2017) EN  
 

We need to be very clear today that any granting of GSP+ to Sri Lanka should not be seen as a reward but as a mutual commitment: the EU offers certain trade benefits designed to help the country’s development, in exchange, the Government of Sri Lanka undertakes to improve implementation of the 27 International Conventions it has ratified in the areas of labour rights, environmental protection, human and civil rights – these are international norms which will do much to improve the daily lives of all living in Sri Lanka, not least through the improvement of the justice system.
After much consideration, I have voted against today’s proposal for rejection of GSP+. This is not because I believe all is well in the country – I know it is not: much needs to be done in terms of reconciliation and a post-conflict political settlement, among other changes. But I do want an ongoing process designed to ensure the delivery of genuine implementation because I am not naive about Government promises. GSP+ gives us a framework where, if one party does not deliver, the other can call time on the deal – as Sri Lanka understands.

Otázky k písemnému zodpovězení 
Poslanci mohou položit předsedovi Evropské rady, Radě, Komisi nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie stanovený počet otázek k písemnému zodpovězení. Článek 138, příloha III jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o přistoupení EU k Úmluvě OSN o právech dítěte  
- P8_DCL(2016)0135 - Nevzato v potaz  
Alessandra MUSSOLINI , Caterina CHINNICI , Anna Maria CORAZZA BILDT , Jean LAMBERT , Roberta METSOLA , Nicola CAPUTO , Nathalie GRIESBECK , Mairead McGUINNESS , Fabio Massimo CASTALDO , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Barbara SPINELLI , József NAGY , Enrico GASBARRA , Constance LE GRIP , Doru-Claudian FRUNZULICĂ  
Datum zahájení : 12-12-2016
Platné do : 12-03-2017
Počet signatářů : 120 - 13-03-2017
Písemné prohlášení o přístupu osob trpících neurologickými poruchami a chronickými bolestmi k zaměstnání  
- P8_DCL(2016)0112 - Nevzato v potaz  
Marian HARKIN , Jeroen LENAERS , Daciana Octavia SÂRBU , Jean LAMBERT , Ivo VAJGL , Dame Glenis WILLMOTT , Biljana BORZAN , Jana ŽITŇANSKÁ , José BLANCO LÓPEZ , Eva KAILI , Jutta STEINRUCK , Elena GENTILE , Heinz K. BECKER , Brian HAYES , Roberta METSOLA , Miroslav MIKOLÁŠIK , Sirpa PIETIKÄINEN , Sofia RIBEIRO , Bogdan Brunon WENTA , Cristian-Silviu BUŞOI , Karin KADENBACH , Merja KYLLÖNEN  
Datum zahájení : 24-10-2016
Platné do : 24-01-2017
Počet signatářů : 179 - 25-01-2017
Písemné prohlášení o ochraně dětí uvězněných rodičů  
- P8_DCL(2016)0084 - Nevzato v potaz  
Patrizia TOIA , Sergio Gaetano COFFERATI , Caterina CHINNICI , Silvia COSTA , Anna Maria CORAZZA BILDT , Luigi MORGANO , Elisabeth MORIN-CHARTIER , Nathalie GRIESBECK , Marian HARKIN , Jean LAMBERT  
Datum zahájení : 12-09-2016
Platné do : 12-12-2016
Počet signatářů : 276 - 13-12-2016

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech 

Prohlášení poslance o účasti na akci pořádané třetími osobami