Michael CASHMAN : 7. volební období 

Politické skupiny 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu - Člen

Národní strany 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Labour Party (Spojené království)

Předseda 

 • 30-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace pro vztahy s Jihoafrickou republikou
 • 21-03-2012 / 14-04-2014 : Konference předsedů delegací

Poslanci 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro rozvoj
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Petiční výbor
 • 16-09-2009 / 29-09-2009 : Delegace pro vztahy s Jihoafrickou republikou
 • 30-09-2009 / 20-03-2012 : Konference předsedů delegací
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro rozvoj
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Petiční výbor
 • 15-04-2014 / 30-06-2014 : Konference předsedů delegací

Náhradník 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka) 
Politické skupiny jmenují pro každou zprávu v příslušném výboru stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k sexuálnímu a reprodukčnímu zdraví a právům  
- DEVE_AD(2013)510581 -  
-
DEVE 
STANOVISKO Doporučení Evropského parlamentu Radě k zásadě OSN spočívající v „odpovědnosti za ochranu“ (R2P)  
- DEVE_AD(2013)502210 -  
-
DEVE 
STANOVISKO k návrhu nařízení Rady o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech majetkových důsledků registrovaného partnerství  
- LIBE_AD(2012)483493 -  
-
LIBE 

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 
Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Prozatímní rámcové dohody o dohodě o hospodářském partnerství mezi státy východní a jižní Afriky na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé  
- DEVE_AD(2012)497945 -  
-
DEVE 
STANOVISKO k výroční zprávě o lidských právech a demokracii ve světě za rok 2011 a k politice Evropské unie v této oblasti  
- DEVE_AD(2012)496493 -  
-
DEVE 
STANOVISKO k přezkoumání strategie EU v oblasti lidských práv  
- DEVE_AD(2012)492637 -  
-
DEVE 

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o podporování sociálního začlenění a potírání všech forem diskriminace na trhu práce  
- P7_DCL(2014)0009 - Nevzato v potaz  
Salvador SEDÓ i ALABART , Antonio CANCIAN , Amelia ANDERSDOTTER , Thomas MANN , Phil BENNION , Michael CASHMAN , Ismail ERTUG , Raimon OBIOLS , Jacek PROTASIEWICZ , Marta ANDREASEN , Davor Ivo STIER  
Datum zahájení : 16-01-2014
Platné do : 16-04-2014
Počet signatářů : 75 - 17-04-2014
Písemné prohlášení o ochraně křehkých ekosystémů a ohrožených druhů  
- P7_DCL(2010)0024 - Nevzato v potaz  
Catherine BEARDER , Michael CASHMAN , Sirpa PIETIKÄINEN , Bas EICKHOUT  
Datum zahájení : 19-04-2010
Platné do : 09-09-2010
Počet signatářů : 234 - 09-09-2010
Písemné prohlášení o patentovém fondu UNITAID na léky proti HIV  
- P7_DCL(2009)0055 - Nevzato v potaz  
Michael CASHMAN , David MARTIN , Raül ROMEVA i RUEDA , Santiago FISAS AYXELÀ , Sophia in 't VELD  
Datum zahájení : 19-10-2009
Platné do : 11-02-2010
Počet signatářů : 195 - 11-02-2010

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech