Liisa JAAKONSAARI : 8. volební období 

Politické skupiny 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu - Členka

Národní strany 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Suomen Sosialidemokraattinen Puolue/Finlands Socialdemokratiska Parti (Finsko)

Místopředsedkyně 

  • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Rusko

Poslanci 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
  • 14-07-2014 / 12-10-2014 : Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Rusko
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

Náhradnice 

  • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro zahraniční věci
  • 17-09-2014 / 01-07-2019 : Delegace pro vztahy s Panafrickým parlamentem
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro zahraniční věci

Hlavní parlamentní činnost 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka) 
Politické skupiny jmenují pro každou zprávu v příslušném výboru stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017  
- IMCO_AD(2016)584233 -  
-
IMCO 
STANOVISKO k mandátu pro třístranné jednání o návrhu rozpočtu na rok 2017  
- IMCO_AD(2016)580791 -  
-
IMCO 
STANOVISKO o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program pro řešení interoperability pro evropské orgány veřejné správy, podniky a občany (ISA2) – Interoperabilita jako prostředek modernizace veřejného sektoru  
- IMCO_AD(2015)539869 -  
-
IMCO 

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 
Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o opakovaném použití informací veřejného sektoru (přepracované znění)  
- IMCO_AD(2018)623902 -  
-
IMCO 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o celoevropském osobním penzijním produktu (PEPP)  
- IMCO_AD(2018)618145 -  
-
IMCO 

Návrhy usnesení 
Návrhy usnesení na aktuální témata předkládají na žádost výborů politické skupiny nebo alespoň 5 % poslanců a je o nich hlasováno na plenárním zasedání. Články 132, 136, 139, 144 jednacího řádu.

Otázky k ústnímu zodpovězení 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 136 jednacího řádu

Závažné interpelace 
Závažné interpelace k písemnému zodpovězení s rozpravou adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 139, příloha III jednacího řádu

Další parlamentní činnost 

Otázky k písemnému zodpovězení 
Poslanci mohou položit předsedovi Evropské rady, Radě, Komisi nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie stanovený počet otázek k písemnému zodpovězení. Článek 138, příloha III jednacího řádu

Návrhy usnesení předložené jednotlivými poslanci  
Kterýkoli poslanec může předložit návrh usnesení ve věci spadající do oblasti činnosti EU. Přípustné návrhy jsou předány příslušnému výboru, který rozhodne o dalším postupu. Článek 143 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o šifrování  
- P8_DCL(2016)0073 - Nevzato v potaz  
Nicola CAPUTO , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Miroslav POCHE , Patricija ŠULIN , José BLANCO LÓPEZ , Emilian PAVEL , Takis HADJIGEORGIOU , Marlene MIZZI , Tibor SZANYI , Péter NIEDERMÜLLER , Momchil NEKOV , Eva MAYDELL , Brian HAYES , Maria GRAPINI , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Liisa JAAKONSAARI , Lynn BOYLAN , Therese COMODINI CACHIA , Beatrix von STORCH , Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU , Alberto CIRIO , Claudia ȚAPARDEL , Victor NEGRESCU , Barbara KAPPEL , Georgios EPITIDEIOS , Eleftherios SYNADINOS  
Datum zahájení : 12-09-2016
Platné do : 12-12-2016
Počet signatářů : 56 - 13-12-2016
Písemné prohlášení o zavádění tísňových služeb nové generace na čísle 112  
- P8_DCL(2016)0059 - Nevzato v potaz  
Zigmantas BALČYTIS , Marlene MIZZI , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Tibor SZANYI , Mara BIZZOTTO , Bogusław LIBERADZKI , Nicola CAPUTO , Patricija ŠULIN , Liisa JAAKONSAARI , Theodoros ZAGORAKIS , Dita CHARANZOVÁ  
Datum zahájení : 06-06-2016
Platné do : 06-09-2016
Počet signatářů : 53 - 07-09-2016
Písemné prohlášení o účinnějším a lépe koordinovaném provádění makroregionálních strategií EU  
- P8_DCL(2015)0016 - Nevzato v potaz  
Zigmantas BALČYTIS , Adam GIEREK , Tunne KELAM , Krišjānis KARIŅŠ , Bogusław LIBERADZKI , Liisa JAAKONSAARI , Roberts ZĪLE , Marju LAURISTIN , Victor BOŞTINARU , Viorica DĂNCILĂ  
Datum zahájení : 27-04-2015
Platné do : 27-07-2015
Počet signatářů : 79 - 28-07-2015

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech