Dennis de JONG : 8. volební období 

Politické skupiny 

 • 01-07-2014 / 14-12-2015 : Skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice - Člen
 • 15-12-2015 / 11-01-2017 : Skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice - Člen předsednictva
 • 12-01-2017 / 01-07-2019 : Skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice - Místopředseda

Národní strany 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Socialistische Partij (Nizozemsko)

Poslanci 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro rozpočtovou kontrolu
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
 • 14-07-2014 / 20-11-2016 : Delegace pro vztahy s Arabským poloostrovem
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro rozpočtovou kontrolu
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

Náhradník 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
 • 21-01-2016 / 04-04-2017 : Vyšetřovací výbor pro měření emisí v automobilovém průmyslu
 • 21-11-2016 / 01-07-2019 : Delegace pro vztahy s Arabským poloostrovem
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Hlavní parlamentní činnost 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k provádění Listiny základních práv Evropské unie v institucionálním rámci EU  
- LIBE_AD(2019)629460 -  
-
LIBE 
STANOVISKO k provádění právních ustanovení a společného prohlášení zajišťujících parlamentní kontrolu nad decentralizovanými agenturami  
- CONT_AD(2019)625391 -  
-
CONT 
STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o zástupných žalobách na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů a o zrušení směrnice 2009/22/ES  
- IMCO_AD(2018)627034 -  
-
IMCO 

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 
Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se jako součást Fondu pro integrovanou správu hranic zřizuje nástroj pro finanční podporu vybavení pro celní kontroly  
- LIBE_AD(2018)627838 -  
-
LIBE 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG)  
- CONT_AD(2018)627884 -  
-
CONT 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Digitální Evropa na období 2021–2027  
- LIBE_AD(2018)627774 -  
-
LIBE 

Otázky k ústnímu zodpovězení 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 136 jednacího řádu

Další parlamentní činnost 

Písemná vysvětlení hlasování 
Poslanci mohou podat písemné vysvětlení svého hlasování v plénu. Článek 194 jednacího řádu

Dodatková ochranná osvědčení pro léčivé přípravky (A8-0039/2019 - Luis de Grandes Pascual) NL  
 

Ik heb me onthouden van de stemming over het aanvullende beschermingscertificaat voor geneesmiddelen (ABC), omdat ik weliswaar de doelstelling ervan ondersteun, namelijk dat EU-fabrikanten van generieke en biosimilaire geneesmiddelen de mogelijkheid krijgen om tijdens de ABC-periode te exporteren naar landen buiten de EU in plaats van zich te verplaatsen naar een land waar geen ABC bestaat of al is verlopen, maar de trialoog-uitkomst het EP-voorstel betreffende de duur van de voorraadvorming van 24 naar 6 maanden heeft teruggebracht en belangrijke mensenrechtenparagrafen m.b.t. toegang tot geneesmiddelen uit het EP-verslag heeft geschrapt.

Ochrana osob oznamujících porušení práva Unie (A8-0398/2018 - Virginie Rozière) NL  
 

Ik heb me onthouden van stemming over de klokkenluidersrichtlijn. Ik ben namelijk vóór de bescherming van klokkenluiders, maar deze richtlijn regelt wel wat de lidstaten in dit opzicht zouden moeten doen maar stelt juist bij de Europese instellingen geen enkele verbetering voor. Met name het ontbreken van een Europees huis voor klokkenluiders, bijvoorbeeld onder te brengen bij de Europese Ombudsman, vind ik een gemiste kans.

Požadavky na prosazování a konkrétní pravidla o vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen) NL  
 

Ik heb voor het voorstel van de Commissie vervoer over de detachering in het wegvervoer gestemd omdat er een stap voorwaarts is gezet in de richting van gelijk loon voor gelijk werk. De in het verslag geformuleerde uitzonderingsgevallen op dit beginsel moeten niet leiden tot toename van sociale dumping. Ik wil dat er door strakke handhaving een einde komt aan het gesjoemel in de sector waarvan de chauffeurs de dupe zijn.

Otázky k písemnému zodpovězení 
Poslanci mohou položit předsedovi Evropské rady, Radě, Komisi nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie stanovený počet otázek k písemnému zodpovězení. Článek 138, příloha III jednacího řádu

Otázky položené ECB a otázky týkající se SSM a SRM 
Poslanci mohou klást otázky k písemnému zodpovězení ECB a otázky týkající se jednotného mechanismu dohledu a jednotného mechanismu pro řešení krizí. Takovéto otázky jsou nejprve předloženy předsedovi příslušného výboru. Články 140, 141, příloha III jednacího řádu

Návrhy usnesení předložené jednotlivými poslanci  
Kterýkoli poslanec může předložit návrh usnesení ve věci spadající do oblasti činnosti EU. Přípustné návrhy jsou předány příslušnému výboru, který rozhodne o dalším postupu. Článek 143 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení pro podporu náboženské svobody v Pákistánu a odsouzení neoprávněného zadržení paní Asie Bibiové  
- P8_DCL(2016)0055 - Nevzato v potaz  
Antonio TAJANI , Lars ADAKTUSSON , György HÖLVÉNYI , Mairead McGUINNESS , Elisabeth MORIN-CHARTIER , Jan OLBRYCHT , Marijana PETIR , Cristian Dan PREDA , Massimiliano SALINI , Silvia COSTA , David Maria SASSOLI , Patrizia TOIA , Dennis de JONG , Peter van DALEN  
Datum zahájení : 25-05-2016
Platné do : 25-08-2016
Počet signatářů : 282 - 25-08-2016
Písemné prohlášení o boji proti organizované trestné činnosti  
- P8_DCL(2015)0044 - Nevzato v potaz  
Laura FERRARA , Marco VALLI , Petri SARVAMAA , Bart STAES , Barbara SPINELLI , Ingeborg GRÄSSLE , Michael THEURER , Dennis de JONG , Monika HOHLMEIER , Benedek JÁVOR , Sergio Gaetano COFFERATI , Ignazio CORRAO , Fabio Massimo CASTALDO  
Datum zahájení : 07-09-2015
Platné do : 07-12-2015
Počet signatářů : 172 - 08-12-2015

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech