Wim van de CAMP : 8. volební období 

Politické skupiny 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) - Člen

Národní strany 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Christen Democratisch Appèl (Nizozemsko)

Poslanci 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro dopravu a cestovní ruch
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou
 • 21-01-2016 / 04-04-2017 : Vyšetřovací výbor pro měření emisí v automobilovém průmyslu
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro dopravu a cestovní ruch

Náhradník 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro mezinárodní obchod
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro rozpočtovou kontrolu
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegace v Parlamentním výboru Cariforum-EU
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro mezinárodní obchod
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Hlavní parlamentní činnost 

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí Program InvestEU  
- TRAN_AD(2018)625320 -  
-
TRAN 
STANOVISKO k reformě systému vlastních zdrojů Evropské unie  
- INTA_AD(2018)612212 -  
-
INTA 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 182/2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí  
- INTA_AD(2017)610686 -  
-
INTA 

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 
Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k průběžné zprávě o VFR na období 2021–2027 – postoj Parlamentu ohledně uzavření dohody  
- TRAN_AD(2018)625460 -  
-
TRAN 
STANOVISKO k dokumentu o postupech a praxi slyšení komisařů – zkušenosti z průběhu slyšení v roce 2014  
- TRAN_AD(2015)549387 -  
-
TRAN 

Návrhy usnesení 
Návrhy usnesení na aktuální témata předkládají na žádost výborů politické skupiny nebo alespoň 5 % poslanců a je o nich hlasováno na plenárním zasedání. Články 132, 136, 139, 144 jednacího řádu.

Otázky k ústnímu zodpovězení 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 136 jednacího řádu

Další parlamentní činnost 

Otázky k písemnému zodpovězení 
Poslanci mohou položit předsedovi Evropské rady, Radě, Komisi nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie stanovený počet otázek k písemnému zodpovězení. Článek 138, příloha III jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o boji proti podvodům se záznamy počtu ujetých kilometrů na trhu s ojetými automobily  
- P8_DCL(2016)0030 - Nevzato v potaz  
Tomáš ZDECHOVSKÝ , Patricija ŠULIN , Nicola CAPUTO , Jussi HALLA-AHO , Lefteris CHRISTOFOROU , Deirdre CLUNE , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Wim van de CAMP , Jiří MAŠTÁLKA , Indrek TARAND  
Datum zahájení : 11-04-2016
Platné do : 11-07-2016
Počet signatářů : 147 - 12-07-2016
Písemné prohlášení o cíli týkajícím se snížení počtu vážných zranění při dopravních nehodách  
- P8_DCL(2016)0004 - Nevzato v potaz  
Olga SEHNALOVÁ , Lucy ANDERSON , Wim van de CAMP , Ismail ERTUG , Karima DELLI , Maria GRAPINI , Theresa GRIFFIN , Dieter-Lebrecht KOCH , Kateřina KONEČNÁ , Gesine MEISSNER , Monika SMOLKOVÁ , Dubravka ŠUICA , Patricija ŠULIN , Claudia ȚAPARDEL  
Datum zahájení : 18-01-2016
Platné do : 18-04-2016
Počet signatářů : 275 - 19-04-2016
Písemné prohlášení o obnovení doporučení Komise o zavedení maximálních limitů pro hladinu alkoholu v krvi u řidičů motorových vozidel z roku 2001  
- P8_DCL(2015)0041 - Nevzato v potaz  
Patricija ŠULIN , Dubravka ŠUICA , Siegfried MUREŞAN , Martina DLABAJOVÁ , Nicola CAPUTO , Wim van de CAMP , Esther de LANGE , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Nuno MELO , Claudia ȚAPARDEL , Fabio Massimo CASTALDO , Petri SARVAMAA , Eduard KUKAN , Csaba SÓGOR  
Datum zahájení : 07-09-2015
Platné do : 07-12-2015
Počet signatářů : 64 - 08-12-2015

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech