Verónica LOPE FONTAGNÉ : 8. volební období 

Politické skupiny 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) - Členka

Národní strany 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Partido Popular (Španělsko)

Poslanci 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Mexiko
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika
 • 12-11-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro rozpočtovou kontrolu
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

Náhradnice 

 • 09-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro rybolov
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegace pro vztahy se zeměmi Střední Ameriky
 • 23-09-2014 / 18-01-2017 : Hospodářský a měnový výbor
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Hospodářský a měnový výbor
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro rybolov
 • 23-05-2018 / 01-07-2019 : Rozpočtový výbor

Hlavní parlamentní činnost 

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1071/2009 a nařízení (ES) č. 1072/2009 za účelem jejich přizpůsobení vývoji v odvětví  
- EMPL_AD(2018)615233 -  
-
EMPL 

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 
Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO o zaostávajících regionech v Evropské unii  
- PECH_AD(2018)612274 -  
-
PECH 
STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o rámcích pro preventivní restrukturalizaci, druhé šanci a opatřeních ke zvýšení účinnosti postupů restrukturalizace, insolvence a oddlužení a o změně směrnice 2012/30/EU  
- EMPL_AD(2017)601220 -  
-
EMPL 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 99/2013 o evropském statistickém programu na období let 2013 až 2017 prodloužením tohoto programu na období let 2018 až 2020  
- EMPL_AD(2017)595765 -  
-
EMPL 

Otázky k ústnímu zodpovězení 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 136 jednacího řádu

Další parlamentní činnost 

Otázky k písemnému zodpovězení 
Poslanci mohou položit předsedovi Evropské rady, Radě, Komisi nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie stanovený počet otázek k písemnému zodpovězení. Článek 138, příloha III jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o vyhlášení Evropského dne ovoce  
- P8_DCL(2016)0130 - Nevzato v potaz  
Ramón Luis VALCÁRCEL SISO , Paolo DE CASTRO , Jasenko SELIMOVIC , Nuno MELO , Marijana PETIR , Czesław Adam SIEKIERSKI , Esther HERRANZ GARCÍA , Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , Gabriel MATO , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA , Santiago FISAS AYXELÀ , Verónica LOPE FONTAGNÉ , Carlos ITURGAIZ , Francisco José MILLÁN MON , Rosa ESTARÀS FERRAGUT , Pilar del CASTILLO VERA , Pilar AYUSO , Francisco de Paula GAMBUS MILLET , Florent MARCELLESI , Esteban GONZÁLEZ PONS  
Datum zahájení : 12-12-2016
Platné do : 12-03-2017
Počet signatářů : 132 - 13-03-2017
Písemné prohlášení o demografické budoucnosti Evropy a problémech spojených se stárnutím populace a poklesem počtu obyvatel  
- P8_DCL(2015)0003 - Nevzato v potaz  
José BLANCO LÓPEZ , Francisco José MILLÁN MON , Iskra MIHAYLOVA , Jonás FERNÁNDEZ , Dan NICA , Maite PAGAZAURTUNDÚA , Enrique CALVET CHAMBON , Rosa D'AMATO , Isabella ADINOLFI , Krzysztof HETMAN , Ivan JAKOVČIĆ , Milan ZVER , Verónica LOPE FONTAGNÉ , Inés AYALA SENDER  
Datum zahájení : 12-01-2015
Platné do : 12-04-2015
Počet signatářů : 109 - 17-04-2015

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech