Lara COMI : 8. volební období 

Politické skupiny 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) - Místopředsedkyně

Národní strany 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Forza Italia (Itálie)

Poslanci 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegace pro vztahy se Spojenými státy
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

Náhradnice 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Hospodářský a měnový výbor
 • 21-01-2016 / 04-04-2017 : Vyšetřovací výbor pro měření emisí v automobilovém průmyslu
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Hospodářský a měnový výbor
 • 02-02-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
 • 02-02-2017 / 01-07-2019 : Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Chile
 • 02-05-2017 / 01-07-2019 : Delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika
 • 14-03-2018 / 01-07-2019 : Zvláštní výbor pro finanční trestné činy, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky

Hlavní parlamentní činnost 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně nezveřejněného know-how a obchodních informací (obchodního tajemství) před neoprávněným získáním, použitím a zveřejněním  
- IMCO_AD(2015)541656 -  
-
IMCO 

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 
Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropské průmyslové, technologické a výzkumné centrum kompetencí pro kybernetickou bezpečnost a síť národních koordinačních center  
- IMCO_AD(2019)630409 -  
-
IMCO 

Návrhy usnesení 
Návrhy usnesení na aktuální témata předkládají na žádost výborů politické skupiny nebo alespoň 5 % poslanců a je o nich hlasováno na plenárním zasedání. Články 132, 136, 139, 144 jednacího řádu.

Otázky k ústnímu zodpovězení 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 136 jednacího řádu

Další parlamentní činnost 

Písemná vysvětlení hlasování 
Poslanci mohou podat písemné vysvětlení svého hlasování v plénu. Článek 194 jednacího řádu

Hlavní směry politik zaměstnanosti členských států (A8-0177/2019 - Miroslavs Mitrofanovs) IT  
 

Sono favorevole all'approvazione della proposta di decisione del Consiglio relativa agli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione. Al fine di raggiungere gli obiettivi della piena occupazione e del progresso sociale, presenti all'articolo 3 del TUE, gli Stati membri si impegnano al fine di sviluppare una strategia coordinata a favore dell'occupazione e della promozione di una forza lavoro competente e qualificata e di mercati del lavoro che siano capaci di rispondere ai mutamenti economici. A tal fine, il comitato per l'occupazione e il comitato per la protezione sociale, hanno il compito di monitorare come vengono attuate le pertinenti politiche in materia di occupazione negli Stati membri.
Ho ritenuto necessario votare a favore di questa relazione in quanto sottolinea l'importanza di mantenere stabili anche per l'anno 2019, gli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione adottati nel 2018.

Společná pravidla pro vnitřní trh se zemním plynem (A8-0143/2018 - Jerzy Buzek) IT  
 

Ho votato a favore di questa direttiva mirata alla modifica dell'attuale direttiva gas. Tale modifica diminuirà il divario normativo tra gli Stati membri in merito all'applicazione del terzo pacchetto sull'energia gasdotti. È di assoluta importanza assicurare che ci siano prezzi accessibili per consumatori e una garanzia di sicurezza energetica, per fare sì, che l'energia sostenibile possa avere un successo lungimirante. La direttiva sarà applicata nelle acque territoriali e nelle zone economiche esclusive degli Stati membri. Inoltre, la direttiva creerà un ambiente di maggiore trasparenza e di massima chiarezza giuridica. Grazie ad una maggiore trasparenza nella legislazione esistente, questa modifica porterà delle condizioni di parità per gli operatori del mercato dell'energia dell'UE e garantirà gli investimenti a lungo termine certi e prevedibili.

Řízení bezpečnosti silniční infrastruktury (A8-0008/2019 - Daniela Aiuto) IT  
 

Ho votato a favore di questa proposta di direttiva poiché ritengo che sia di importanza sostenere le infrastrutture UE al fine di assicurare il benessere dei guidatori.
Questa proposta si pone come obiettivo l'attuazione di una politica legislativa lungimirante. Il miglioramento della sicurezza delle infrastrutture stradali è necessario e per ottenere ciò, aumenteremo la trasparenza delle procedure di gestione, introdurremo un sistema di valutazione, con procedure proattive di mappatura dei rischi che andrà oltre la rete TEN-T.
Grazie a questa direttiva, le prestazioni strutturali dei ponti e delle gallerie verranno costantemente controllate. Tale direttiva garantisce un sistema in cui i cittadini possono facilmente avvertire le autorità in caso avessero qualsiasi segnalazione di pericolo riguardo l'infrastruttura stradale.

Otázky k písemnému zodpovězení 
Poslanci mohou položit předsedovi Evropské rady, Radě, Komisi nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie stanovený počet otázek k písemnému zodpovězení. Článek 138, příloha III jednacího řádu

Návrhy usnesení předložené jednotlivými poslanci  
Kterýkoli poslanec může předložit návrh usnesení ve věci spadající do oblasti činnosti EU. Přípustné návrhy jsou předány příslušnému výboru, který rozhodne o dalším postupu. Článek 143 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o obětech trestné činnosti  
- P8_DCL(2015)0070 - Nevzato v potaz  
Tomáš ZDECHOVSKÝ , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Maite PAGAZAURTUNDÚA , Nicola CAPUTO , Tibor SZANYI , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Fabio DE MASI , Pál CSÁKY , Momchil NEKOV , Lara COMI , Dita CHARANZOVÁ  
Datum zahájení : 02-12-2015
Platné do : 02-03-2016
Počet signatářů : 91 - 03-03-2016
Písemné prohlášení o ochraně evropského odvětví olivového oleje a produkce oliv  
- P8_DCL(2015)0031 - Nevzato v potaz  
Ivan JAKOVČIĆ , Tonino PICULA , Nicola DANTI , Lampros FOUNTOULIS , Nicola CAPUTO , Franc BOGOVIČ , Maite PAGAZAURTUNDÚA , Alessia Maria MOSCA , Michela GIUFFRIDA , Enrico GASBARRA , Ivo VAJGL , Marco ZULLO , Simona BONAFÈ , Nikos ANDROULAKIS , Davor Ivo STIER , Milan ZVER , Fernando MAURA BARANDIARÁN , Ulrike MÜLLER , Elena GENTILE , Salvatore Domenico POGLIESE , Ivana MALETIĆ , Lara COMI , Rosa D'AMATO , Igor ŠOLTES , Jozo RADOŠ , Ruža TOMAŠIĆ , Dubravka ŠUICA , Flavio ZANONATO , Alberto CIRIO , Daniela AIUTO , Marco AFFRONTE , Eva KAILI , Remo SERNAGIOTTO , Barbara MATERA  
Datum zahájení : 07-09-2015
Platné do : 07-12-2015
Počet signatářů : 101 - 08-12-2015
Písemné prohlášení o morálních dilematech v souvislosti s technologickými inovacemi  
- P8_DCL(2015)0013 - Nevzato v potaz  
Nicola CAPUTO , Renato SORU , Pina PICIERNO , Andrea COZZOLINO , Laurenţiu REBEGA , Daciana Octavia SÂRBU , Momchil NEKOV , Lara COMI , Tibor SZANYI , Fabio DE MASI , Dario TAMBURRANO  
Datum zahájení : 25-03-2015
Platné do : 25-06-2015
Počet signatářů : 34 - 26-06-2015

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech