Wojciech Michał OLEJNICZAK : 7. volební období 

Politické skupiny 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu - Člen

Národní strany 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Sojusz Lewicy Demokratycznej (Polsko)

Poslanci 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro regionální rozvoj
  • 14-09-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro regionální rozvoj
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

Náhradník 

  • 16-07-2009 / 13-09-2009 : Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Moldavsko

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o hlavních směrech transevropské energetické infrastruktury a o zrušení rozhodnutí č. 1364/2006/ES  
- REGI_AD(2012)486214 -  
-
REGI 
STANOVISKO k plánu jednotného evropského dopravního prostoru – vytvoření konkurenceschopného dopravního systému účinně využívajícího zdroje  
- REGI_AD(2011)472020 -  
-
REGI 

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 
Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k tématu „Naše životní pojistka, náš přírodní kapitál: strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2020“  
- REGI_AD(2012)478368 -  
-
REGI 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)  
- REGI_AD(2011)458633 -  
-
REGI 

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o boji proti šíření vodních řas  
- P7_DCL(2011)0041 - Přijato  
Alain CADEC , Wojciech Michał OLEJNICZAK , Michail TREMOPOULOS , Andrea ZANONI  
Datum zahájení : 12-10-2011
Platné do : 19-01-2012
Přijato (datum) : 19-01-2012
Přijaté texty (se seznamem signatářů) : P7_TA(2012)0015
Počet signatářů : 395 - 19-01-2012
Písemné prohlášení o ustanovení dne 30. května Evropským dnem náhradního rodičovství  
- P7_DCL(2010)0010 - Nevzato v potaz  
Joanna Katarzyna SKRZYDLEWSKA , Barbara MATERA , Joachim ZELLER , Artur ZASADA , Wojciech Michał OLEJNICZAK  
Datum zahájení : 24-02-2010
Platné do : 17-06-2010
Počet signatářů : 125 - 17-06-2010

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech