Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO : 8. volební období 

Politické skupiny 

 • 01-07-2014 / 20-05-2019 : Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) - Členka

Národní strany 

 • 01-07-2014 / 20-05-2019 : Partido Popular (Španělsko)

Předsedkyně 

 • 13-10-2014 / 20-05-2019 : Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Mexiko

Poslanci 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro rozvoj
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Podvýbor pro lidská práva
 • 14-07-2014 / 12-10-2014 : Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Mexiko
 • 14-07-2014 / 20-05-2019 : Delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika
 • 13-10-2014 / 20-05-2019 : Konference předsedů delegací
 • 19-01-2017 / 20-05-2019 : Výbor pro rozvoj
 • 19-01-2017 / 20-05-2019 : Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví
 • 19-01-2017 / 20-05-2019 : Podvýbor pro lidská práva

Náhradnice 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
 • 14-07-2014 / 20-05-2019 : Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU
 • 19-01-2017 / 20-05-2019 : Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
 • 12-09-2017 / 14-11-2018 : Zvláštní výbor pro terorismus

Hlavní parlamentní činnost 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka) 
Politické skupiny jmenují pro každou zprávu v příslušném výboru stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k výroční zprávě o lidských právech a demokracii ve světě za rok 2014 a o politice Evropské unie v této oblasti  
- FEMM_AD(2015)567810 -  
-
FEMM 
STANOVISKO o krizi v souvislosti s vypuknutím epidemie způsobené virem Ebola: dlouhodobá poučení do budoucna a návrhy vedoucí ke zlepšení systémů zdravotnictví v rozvojových zemích v zájmu zamezení budoucím krizím  
- FEMM_AD(2015)544351 -  
-
FEMM 

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 
Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k období po arabském jaru: další postup pro oblast Blízkého východu a severní Afriky  
- FEMM_AD(2019)630494 -  
-
FEMM 
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Azylový a migrační fond  
- DEVE_AD(2018)628531 -  
-
DEVE 
STANOVISKO k provádění společného pracovního dokumentu útvarů (SWD(2015)0182) – Rovnost žen a mužů a posílení postavení žen: proměna života dívek a žen prostřednictvím vnějších vztahů EU (2016–2020)  
- AFET_AD(2018)612256 -  
-
AFET 

Otázky k ústnímu zodpovězení 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 136 jednacího řádu

Další parlamentní činnost 

Písemná vysvětlení hlasování 
Poslanci mohou podat písemné vysvětlení svého hlasování v plénu. Článek 194 jednacího řádu

Vězeňské systémy a podmínky ve věznicích (A8-0251/2017 - Joëlle Bergeron) ES  
 

. – La delegación española del Grupo PPE, está de acuerdo con la idea sustantiva de la Resolución del Parlamento Europeo sobre condiciones y sistemas penitenciarios, pero los párrafos 21 y 29 no los podemos aceptar porque el acercamiento de presos es una historia vinculada al sufrimiento de muchas víctimas inocentes del fenómeno terrorista en España. Tampoco podemos olvidar que la política de dispersión de presos ha jugado un papel crucial para la derrota de la organización terrorista ETA.

Otázky k písemnému zodpovězení 
Poslanci mohou položit předsedovi Evropské rady, Radě, Komisi nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie stanovený počet otázek k písemnému zodpovězení. Článek 138, příloha III jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o přistoupení EU k Úmluvě OSN o právech dítěte  
- P8_DCL(2016)0135 - Nevzato v potaz  
Alessandra MUSSOLINI , Caterina CHINNICI , Anna Maria CORAZZA BILDT , Jean LAMBERT , Roberta METSOLA , Nicola CAPUTO , Nathalie GRIESBECK , Mairead McGUINNESS , Fabio Massimo CASTALDO , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Barbara SPINELLI , József NAGY , Enrico GASBARRA , Constance LE GRIP , Doru-Claudian FRUNZULICĂ  
Datum zahájení : 12-12-2016
Platné do : 12-03-2017
Počet signatářů : 120 - 13-03-2017
Písemné prohlášení o vyhlášení Evropského dne ovoce  
- P8_DCL(2016)0130 - Nevzato v potaz  
Ramón Luis VALCÁRCEL SISO , Paolo DE CASTRO , Jasenko SELIMOVIC , Nuno MELO , Marijana PETIR , Czesław Adam SIEKIERSKI , Esther HERRANZ GARCÍA , Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , Gabriel MATO , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA , Santiago FISAS AYXELÀ , Verónica LOPE FONTAGNÉ , Carlos ITURGAIZ , Francisco José MILLÁN MON , Rosa ESTARÀS FERRAGUT , Pilar del CASTILLO VERA , Pilar AYUSO , Francisco de Paula GAMBUS MILLET , Florent MARCELLESI , Esteban GONZÁLEZ PONS  
Datum zahájení : 12-12-2016
Platné do : 12-03-2017
Počet signatářů : 132 - 13-03-2017
Písemné prohlášení o diskriminaci ve sportu  
- P8_DCL(2016)0098 - Nevzato v potaz  
Santiago FISAS AYXELÀ , Marc TARABELLA , Virginie ROZIÈRE , Hannu TAKKULA , Bogdan Brunon WENTA , Esteban GONZÁLEZ PONS , Rosa ESTARÀS FERRAGUT , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Carlos ITURGAIZ , Hugues BAYET , Ivo BELET , Soraya POST , Ernest URTASUN , José BLANCO LÓPEZ , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA  
Datum zahájení : 12-09-2016
Platné do : 12-12-2016
Počet signatářů : 76 - 13-12-2016

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech