Giovanni LA VIA : 8. volební období 

Politické skupiny 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) - Člen

Národní strany 

 • 01-07-2014 / 15-05-2017 : Unione di Centro (Itálie)
 • 16-05-2017 / 13-11-2018 : Alternativa Popolare (Itálie)
 • 14-11-2018 / 01-07-2019 : Forza Italia (Itálie)

Předseda 

 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Poslanci 

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Konference předsedů výborů
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegace pro vztahy s Jihoafrickou republikou
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Náhradník 

 • 01-07-2014 / 08-07-2014 : Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
 • 09-07-2014 / 18-01-2017 : Rozpočtový výbor
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegace pro vztahy se zeměmi Maghrebu a Arabskou maghrebskou unií
 • 21-01-2016 / 04-04-2017 : Vyšetřovací výbor pro měření emisí v automobilovém průmyslu
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Rozpočtový výbor

Hlavní parlamentní činnost 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla podpory pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy v rámci společné zemědělské politiky (strategické plány SZP) a financovány Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF) a Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV), a zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013  
- ENVI_AD(2019)630523 -  
-
ENVI 
STANOVISKO o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro léčivé přípravky na rozpočtový rok 2015  
- ENVI_AD(2017)592296 -  
-
ENVI 
STANOVISKO o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského úřadu pro bezpečnost potravin na rozpočtový rok 2015  
- ENVI_AD(2017)592293 -  
-
ENVI 

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 
Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zavedení programu pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) a o zrušení nařízení (EU) č. 1293/2013  
- BUDG_AD(2018)625571 -  
-
BUDG 
STANOVISKO o situaci ve Středomoří a nutnosti uceleného přístupu EU k migraci  
- BUDG_AD(2015)560807 -  
-
BUDG 

Návrhy usnesení 
Návrhy usnesení na aktuální témata předkládají na žádost výborů politické skupiny nebo alespoň 5 % poslanců a je o nich hlasováno na plenárním zasedání. Články 132, 136, 139, 144 jednacího řádu.

Otázky k ústnímu zodpovězení 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 136 jednacího řádu

Závažné interpelace 
Závažné interpelace k písemnému zodpovězení s rozpravou adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 139, příloha III jednacího řádu

Další parlamentní činnost 

Písemná vysvětlení hlasování 
Poslanci mohou podat písemné vysvětlení svého hlasování v plénu. Článek 194 jednacího řádu

Seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, a zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni, v souvislosti s vystoupením Spojeného království z EU (A8-0047/2019 - Sergei Stanishev) IT  
 

I cittadini della Gran Bretagna, in quanto cittadini anche dell'Unione europea, hanno, ad oggi, diritto di viaggiare liberamente fra gli Stati membri senza necessità di visti d'ingresso. In ragione del prossimo recesso dall'Unione del Regno Unito però, essi diventeranno cittadini di un paese terzo, e questo ha portato la Commissione a redigere la proposta in oggetto. Il relatore per il Parlamento, Stanishev, ha convenuto con quanto proposto dalla Commissione, ovvero che i cittadini del Regno Unito che sono "citizens" britannici, dovrebbero essere esenti dall'obbligo di visto quando si recano nell'Unione per soggiorni di breve durata, come previsto nell'ambito dell'acquis UE in materia di visti. Poiché, nella caotica situazione attuale venutasi a creare intorno alla Brexit, questa è l'unica soluzione ragionevole, ho votato a favore della relazione.

Hlavní směry politik zaměstnanosti členských států (A8-0177/2019 - Miroslavs Mitrofanovs) IT  
 

Con "Orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione" si intende quell'insieme di obiettivi prioritari comuni proposti dalla Commissione, in accordo con i governi nazionali, e che sono volti a favorire l'occupazione in Europa. Lo scorso anno, la Commissione ha provveduto ad allineare gli orientamenti per l'occupazione con i principi sanciti nel pilastro europeo dei diritti sociali, che vengono articolati in tre categorie: pari opportunità e accesso al mercato del lavoro, condizioni di lavoro eque e protezione e inclusione sociali. Strumenti necessari, poiché, nonostante le condizioni economiche e sociali in Europa siano migliorate, gli strascichi della crisi dell'ultimo decennio sono ancora ampi, e vanno dalla disoccupazione giovanile e di lunga durata, al rischio di povertà in molte parti d'Europa. Bisogna continuare con le misure e le azioni intraprese a sostegno di politiche per la creazione di nuova occupazione, e in particolar modo quella giovanile.
Il Parlamento europeo, e io, con il mio voto, abbiamo deciso di approvare favorevolmente questa decisione.

Požadavky na prosazování a konkrétní pravidla o vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen) IT  
 

Il testo in oggetto rappresenta una vittoria netta per il settore europeo degli autotrasporti. Abbiamo chiesto, e ottenuto, meno burocrazia per gli operatori e norme più chiare. Sono state introdotte misure legate all'utilizzo delle tecnologie digitali per facilitare il lavoro degli autotrasportatori e dei conducenti, così anche da ridurre i tempi di controllo su strada, ovvero il controllo del rispetto della documentazione ai fini fiscali durante il trasporto, che spesso rappresentava una eccessiva perdita di tempo per i conducenti. Nello specifico, poi, del distacco transnazionale degli autisti, e sul principio del diritto a "una stessa paga per lo stesso lavoro", nel testo approvato si prevede l'applicazione delle regole del distacco dal giorno 1, sia per le operazioni di cabotaggio, che per il trasporto internazionale, con l'esclusione delle operazioni di transito e di trasporto bilaterale.
Grazie alle altre diverse misure contenute in questo testo, per il quale ho votato a favore, l'Unione europea mette un punto alle pratiche sleali, spesso messe in atto da paesi dell'Est Europa a nostro danno.

Otázky k písemnému zodpovězení 
Poslanci mohou položit předsedovi Evropské rady, Radě, Komisi nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie stanovený počet otázek k písemnému zodpovězení. Článek 138, příloha III jednacího řádu

Návrhy usnesení předložené jednotlivými poslanci  
Kterýkoli poslanec může předložit návrh usnesení ve věci spadající do oblasti činnosti EU. Přípustné návrhy jsou předány příslušnému výboru, který rozhodne o dalším postupu. Článek 143 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o právu spotřebitelů na informace při výběru potravin  
- P8_DCL(2016)0128 - Nevzato v potaz  
Marijana PETIR , Alojz PETERLE , Patricija ŠULIN , Giovanni LA VIA , Fulvio MARTUSCIELLO , Eleonora EVI , Benedek JÁVOR , Tibor SZANYI , Nicola CAPUTO , Karin KADENBACH , Daniel BUDA , Claudia ȚAPARDEL , Vladimir URUTCHEV  
Datum zahájení : 12-12-2016
Platné do : 12-03-2017
Počet signatářů : 46 - 13-03-2017
Písemné prohlášení o boji s kyberšikanou a se zveřejňováním pornografie ze msty  
- P8_DCL(2016)0123 - Nevzato v potaz  
Roberta METSOLA , Mairead McGUINNESS , Afzal KHAN , Eva KAILI , Brian HAYES , Deirdre CLUNE , Caterina CHINNICI , Martina DLABAJOVÁ , Kostas CHRYSOGONOS , Giovanni LA VIA , Seán KELLY , Anna Maria CORAZZA BILDT  
Datum zahájení : 21-11-2016
Platné do : 21-02-2017
Počet signatářů : 73 - 22-02-2017
Písemné prohlášení o pitné vodě jakožto základním právu  
- P8_DCL(2016)0071 - Nevzato v potaz  
Aldo PATRICIELLO , Alessandra MUSSOLINI , Marek PLURA , Ivo VAJGL , Filiz HYUSMENOVA , Nessa CHILDERS , Romana TOMC , Viorica DĂNCILĂ , Damian DRĂGHICI , Laurenţiu REBEGA , Marlene MIZZI , Alessia Maria MOSCA , Rolandas PAKSAS , Enrico GASBARRA , Alberto CIRIO , Fulvio MARTUSCIELLO , Remo SERNAGIOTTO , Giovanni LA VIA , Demetris PAPADAKIS , Hugues BAYET , Marian-Jean MARINESCU , Maite PAGAZAURTUNDÚA , Biljana BORZAN , Victor NEGRESCU , Fabio Massimo CASTALDO , Milan ZVER , Svetoslav Hristov MALINOV , Igor ŠOLTES , Ivan JAKOVČIĆ , Patricija ŠULIN , Dominique BILDE , Monika SMOLKOVÁ , Marc TARABELLA  
Datum zahájení : 12-09-2016
Platné do : 12-12-2016
Počet signatářů : 78 - 13-12-2016

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech