Petru Constantin LUHAN : 7. volební období 

Politické skupiny 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) - Člen

Národní strany 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partidul Democrat-Liberal (Rumunsko)

Poslanci 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro regionální rozvoj
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace pro vztahy se Švýcarskem a Norskem, ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Island a ve Smíšeném parlamentním výboru Evropského hospodářského prostoru
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro regionální rozvoj

Náhradník 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Podvýbor pro bezpečnost a obranu
 • 16-09-2009 / 19-12-2011 : Delegace pro vztahy s Austrálií a Novým Zélandem
 • 20-12-2011 / 30-06-2014 : Delegace pro vztahy se zeměmi Mercosuru
 • 19-01-2012 / 27-11-2012 : Podvýbor pro bezpečnost a obranu
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
 • 28-11-2012 / 30-06-2014 : Hospodářský a měnový výbor

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o sděleních klíčových informací týkajících se investičních produktů  
- LIBE_AD(2013)504372 -  
-
LIBE 

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 
Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k akčnímu plánu pro elektronické zdravotnictví na období 2012–2020 – inovativní zdravotní péče pro 21. století  
- REGI_AD(2013)514579 -  
-
REGI 
STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty a směrnice 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů  
- REGI_AD(2013)508069 -  
-
REGI 
STANOVISKO k provádění strategie EU pro mládež (2010–2012)  
- REGI_AD(2013)510632 -  
-
REGI 

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Návrhy aktů Unie  
Poslanci mohou předložit Evropské komisi žádost o to, aby navrhla akt Unie (nový akt nebo změnu stávajícího aktu). Článek 47 jednacího řádu

Návrh aktu Unie o pravidlech nepovinného označování s ohledem na informace týkající se vhodnosti potravin pro vegetariány nebo vegany  
- B7-0401/2013  

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o ochraně dětí a jejich práv v souvislosti s internetovým jmenným prostorem zacíleným na děti  
- P7_DCL(2013)0014 - Nevzato v potaz  
Tanja FAJON , Amelia ANDERSDOTTER , Jan BŘEZINA , Maria da Graça CARVALHO , Iliana IOTOVA , Seán KELLY , Petru Constantin LUHAN , Cristiana MUSCARDINI , Angelika WERTHMANN , Ivo VAJGL , Milan ZVER  
Datum zahájení : 09-09-2013
Platné do : 09-12-2013
Počet signatářů : 230 - 10-12-2013
Písemné prohlášení o boji s roztroušenou sklerózou v Evropě  
- P7_DCL(2012)0020 - Přijato  
Petru Constantin LUHAN , Vilija BLINKEVIČIŪTĖ , Ádám KÓSA , Riikka PAKARINEN , Marisa MATIAS  
Datum zahájení : 09-05-2012
Platné do : 13-09-2012
Přijato (datum) : 13-09-2012
Přijaté texty (se seznamem signatářů) : P7_TA(2012)0357
Počet signatářů : 408 - 13-09-2012

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech