Philippe JUVIN : 7. volební období 

Politické skupiny 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) - Člen

Národní strany 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Union pour un Mouvement Populaire (Francie)

Místopředseda 

 • 30-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace pro vztahy s Afghánistánem

Poslanci 

 • 16-07-2009 / 09-03-2011 : Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
 • 16-09-2009 / 29-09-2009 : Delegace pro vztahy s Afghánistánem
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

Náhradník 

 • 16-07-2009 / 01-09-2009 : Podvýbor pro bezpečnost a obranu
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace pro vztahy s Íránem
 • 13-10-2011 / 18-01-2012 : Podvýbor pro bezpečnost a obranu
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Podvýbor pro bezpečnost a obranu

all-activities 

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka) 
Politické skupiny jmenují pro každou zprávu v příslušném výboru stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (elektromagnetickými poli) (dvacátá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS)  
- ENVI_AD(2012)475801 -  
-
ENVI 

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 
Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o klinických hodnoceních humánních léčivých přípravků a o zrušení směrnice 2001/20/ES  
- IMCO_AD(2013)500727 -  
-
IMCO 
STANOVISKO ke zprávě Směrem ke koherentnímu evropskému přístupu ke kolektivní žalobě  
- IMCO_AD(2011)467160 -  
-
IMCO 
STANOVISKO ke komplexnímu přístupu k ochraně osobních údajů v Evropské unii  
- IMCO_AD(2011)458792 -  
-
IMCO 

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o uznání zatížení, které představuje alergické onemocnění  
- P7_DCL(2013)0022 - Nevzato v potaz  
Françoise GROSSETÊTE , Frédérique RIES , Nessa CHILDERS , Marina YANNAKOUDAKIS , Elisabetta GARDINI , Rebecca TAYLOR , Philippe JUVIN , Sirpa PIETIKÄINEN , Antonyia PARVANOVA , Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU , Elena Oana ANTONESCU  
Datum zahájení : 21-10-2013
Platné do : 21-01-2014
Počet signatářů : 179 - 21-01-2014
Písemné prohlášení o integrované tělesné výchově pro vyvážený rozvoj sportovně nadaných žáků se zdravotním postižením i zdravých žáků  
- P7_DCL(2013)0001 - Nevzato v potaz  
Adam GIEREK , Cristian-Silviu BUŞOI , Cornelia ERNST , Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG , Małgorzata HANDZLIK , Jolanta Emilia HIBNER , Philippe JUVIN , Alexander MIRSKY , Norica NICOLAI , Helmut SCHOLZ , Joanna SENYSZYN , Hannu TAKKULA  
Datum zahájení : 15-04-2013
Platné do : 15-07-2013
Počet signatářů : 164 - 15-07-2013
Písemné prohlášení k o průzkumu ložisek plynu z břidlic a ropných břidlic  
- P7_DCL(2011)0032 - Nevzato v potaz  
Philippe JUVIN , José BOVÉ , Edite ESTRELA , Corinne LEPAGE , Anna ROSBACH  
Datum zahájení : 06-06-2011
Platné do : 06-10-2011
Počet signatářů : 91 - 06-10-2011

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech