• Auke   ZIJLSTRA  

Auke ZIJLSTRA : Written explanations of vote - 8th parliamentary term 

Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

Rise of neo-fascist violence in Europe (RC-B8-0481/2018, B8-0481/2018, B8-0482/2018, B8-0483/2018, B8-0486/2018, B8-0488/2018) NL  
 

De PVV stemde tegen de ontwerpresolutie over de opkomst van neofascistisch geweld in Europa.
De PVV is tegen alle vormen van geweld tegen politici. De weigering van het Europees Parlement om al het geweld tegen politici te veroordelen, is een te beperkte benadering van de problematiek.

Composition of the European Parliament (A8-0007/2018 - Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira) NL  
 

De PVV stemde tegen het verslag over de samenstelling van het Europees Parlement.
Het voorstel tot wijziging van de verdeling van parlementszetels is niet in overeenstemming met de in de Tweede Kamer aangenomen PVV-motie dat alle VK-zetels dienen te vervallen.
Onderdeel van het verslag is voorts het kunnen kiezen van “Europese” kandidaten in het Europees Parlement. Het opnemen van dergelijke kandidaten op de kieslijsten geeft enerzijds legitimiteitsproblemen met betrekking tot de positie van de dan ontstane twee soorten parlementariërs in het EP en anderzijds is het een volgende stap op weg naar een “steeds hechtere Unie”, iets waar de PVV absoluut tegen is.

Revision of the Framework Agreement on relations between the European Parliament and the European Commission (A8-0006/2018 - Esteban González Pons) NL  
 

De PVV stemde tegen het verslag over de herziening van het kaderakkoord over de betrekkingen tussen het Europees Parlement en de Europese Commissie.
Het verslag heeft een tweeledig doel. Ten eerste is het erop gericht om de politieke invloed van de Europese Commissie te vergroten. Europese commissarissen die zijn gekozen, hebben immers een eigen politieke legitimiteit. Deze legitimiteit gaat ten koste van die van de Raad. Ten tweede is het verslag erop gericht de politieke invloed van het Europees Parlement te vergroten. Als een Europees commissaris door het Europees Parlement wordt gesteund, is hij immers schatplichtig aan dat Parlement. Ook die toename van de politieke invloed van het Europees Parlement gaat ten koste van die van de Raad.
Het belangrijkste punt is dat de politisering van de Europese Commissie betekent dat de Commissie geen neutrale scheidsrechter meer is in de uitvoering van het Verdrag, en dat was de kern van de overdracht van bevoegdheden aan Brussel. De EU is daarmee overleden.

Marrakesh Treaty: facilitating the access to published works for persons who are blind, visually impaired, or otherwise print disabled (A8-0400/2017 - Max Andersson) NL  
 

De PVV stemde tegen het besluit over de sluiting, namens de Europese Unie, van het Verdrag van Marrakesh.
Dit verdrag behoort tot de internationale auteursverdragen die door de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom (WIPO) worden beheerd en is gericht op het vergemakkelijken van de toegang tot publicaties voor mensen met een leeshandicap. Verdragen die prima door soevereine lidstaten kunnen worden gesloten.
De Commissie juridische zaken van het Europees Parlement heeft de wetgeving over de tenuitvoerlegging van het Verdrag van Marrakesh naar zich toegetrokken en daarmee de juridische beleidsruimte voor de lidstaten van de EU verkleind.
Het besluit is een volgende stap om te komen tot één EU-rechtssysteem waarmee de steeds hechtere Unie weer een stap dichterbij komt, ten koste van de nationale overheden. De PVV acht dit ongewenst.

Jurisdiction, recognition and enforcement of decisions in matrimonial matters and matters of parental responsibility, and international child abduction (A8-0388/2017 - Tadeusz Zwiefka) NL  
 

De PVV stemde tegen het verslag betreffende de bevoegdheid, de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake ouderlijke verantwoordelijkheid, en betreffende internationale ontvoering van kinderen.
Het verslag behandelt zowel huwelijkszaken als ouderlijke verantwoordelijkheid. Een van de belangrijkste vernieuwingen van het verslag is het instellen van bijzondere gerechtshoven voor de behandeling van zaken van kinderontvoering. De Europese Commissie moet van die gerechtshoven in kennis worden gesteld. Ook kan de beslissing van de rechter in een lidstaat over terugkeer van een kind worden genegeerd op grond van dit voorstel.
Ten aanzien van omgangsrechten en bepaalde beslissingen tot terugkeer wordt de procedure afgeschaft om een in een andere lidstaat gegeven besluit uitvoerbaar te verklaren, zoals voogdijrechten en beslissingen inzake kinderbescherming.
De PVV vindt dat het verslag de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht in een lidstaat aantast. Ook vindt de PVV dat het verslag een volgende stap inluidt om te komen tot één EU-rechtssysteem en daarmee de juridische beleidsruimte voor de lidstaten van de EU verkleint. Dit is ongewenst.

Action plan on retail financial services (A8-0326/2017 - Olle Ludvigsson) NL  
 

De PVV stemde tegen het EU-verslag over het actieplan voor financiële diensten voor de detailhandel.
De rapporteur stelt dat een eengemaakte financiële markt voor de detailhandel een voorwaarde is om enerzijds consumenten te kunnen beschermen en anderzijds de detailhandel robuuste technologische financiële ondersteuning te kunnen bieden. Waarin de huidige financiële diensterlening aan de detailhandel tekortschiet, wordt echter in het verslag niet beargumenteerd.
Het verslag doet het voorkomen alsof Europese banken niet over landsgrenzen heen met elkaar kunnen concurreren. Dit is niets anders dan een nauwelijks verhulde poging van de EU om de eigen politieke invloed uit te breiden.

State of play of negotiations with the United Kingdom (B8-0538/2017, B8-0539/2017) NL  
 

De PVV stemde tegen de ontwerpresolutie over de brexit.
In de ontwerpresolutie over de brexit worden door een deel van de fracties van het Europees Parlement aandachtspunten naar voren gebracht voor de lopende onderhandelingen over de brexit.
In het Verdrag van Lissabon en de richtlijnen van de Europese Raad (artikel 50) staat echter dat de verantwoordelijkheid van het Europees Parlement bij de uittreding van een lidstaat uit de EU is beperkt tot het al dan niet akkoord gaan met het onderhandelingsresultaat. Behandeling van de ontwerpresolutie is daarom zinloos.
Daarnaast biedt de ontwerpresolutie inhoudelijk geen nieuwe inzichten en heeft zij geen toegevoegde waarde voor de lopende onderhandelingen over de brexit.
De PVV-fractie stemt daarom tegen de ontwerpresolutie over de brexit.

European Capitals of Culture for the years 2020 to 2033 (A8-0061/2017 - Santiago Fisas Ayxelà) NL  
 

De PVV stemde tegen het verslag over culturele hoofdsteden van Europa voor de periode 2020 tot 2033.
De PVV vindt het niet de taak van de EU om te waken over de rijkdom en diversiteit van Europese culturen. De EU is daar ook niet erg goed in, gezien de massa-immigratie.
De EU bestrijkt maar een deel van de Europese staten. Het uitroepen van een Europese culturele hoofdstad suggereert een culturele eenheid tussen de lidstaten die er slechts zeer gedeeltelijk is en die de EU niet dient na te streven.
De PVV-fractie van het EP ziet geen enkel aanknopingspunt om het verslag te steunen.

Uniform format for visas (A8-0028/2016 - Sylvia-Yvonne Kaufmann) NL  
 

De PVV heeft tegen het uniform visummodel voor niet-EU-burgers gestemd. Het is weer een voorstel dat de burgers van onze natiestaten niet zal beschermen tegen islamitische terreur. Een van de terroristen van de aanslagen in London jongstleden had immers de zogenoemde 4 EUFam-kaart om visumvrij binnen de EU te kunnen reizen. Onze eigen grenzen bewaken en opgedrongen illegale migranten tegenhouden, dát zal een grotere bijdrage leveren aan de veiligheid van onze burgers.

Cross-border portability of online content services in the internal market (A8-0378/2016 - Jean-Marie Cavada) NL  
 

De PVV stemde voor het verslag over de grensoverschrijdende portabiliteit van online-inhoudsdiensten.
In het verslag wordt voorgesteld om online-inhoudsdiensten, die rechtmatig aan consumenten in hun woonlidstaat zijn verstrekt, toegankelijk te maken in lidstaten van de EU.
Door de technologische ontwikkelingen wordt het gebruik van online-inhoudsdiensten steeds vanzelfsprekender voor consumenten. Zij verwachten daardoor dat zij ook bij reizen naar het buitenland toegang hebben tot die diensten. In het verslag worden voorstellen gedaan om die toegang te vergemakkelijken voor consumenten. Zoals je je eigen gekochte tijdschriften mee de grens over moet kunnen nemen, zo moet ook je online-abonnement beschikbaar zijn.

Annual report 2014 on subsidiarity and proportionality (A8-0114/2017 - Sajjad Karim) NL  
 

De PVV stemde tegen het jaarverslag 2014 over subsidiariteit en evenredigheid.
De PVV is een sterke voorstander van het leggen van politieke bevoegdheden op het laagst mogelijke bestuurlijke niveau. Het Verdrag geeft onderwerpen aan die aan de lidstaten zijn, maar daarnaast moet voor ieder onderwerp de klassieke definitie van subsidiariteit gelden: als een nationale staat kan besluiten moet de EU zich daarvan verre houden.
De EU hanteert een andere definitie van subsidiariteit, namelijk dat de EU een politiek onderwerp naar zich toe mag trekken als de EU zelf van mening is het beter te kunnen dan een lidstaat. Volgens deze EU-definitie van subsidiariteit is er geen rem op de bemoeienis van de EU met aangelegenheden die prima door een nationale lidstaat kunnen worden afgehandeld en ook de afspraken in het Verdrag staan daarmee onder druk.
Hoewel het rapport subsidiariteit propageert en daarin een aantal nuttige suggesties worden gedaan, is het uitgangspunt van het rapport vals. De PVV kan het rapport daarom niet steunen.

EU eGovernment action plan 2016-2020 (A8-0178/2017 - Sabine Verheyen) NL  
 

De PVV stemde tegen het verslag over het EU-actieplan inzake e-overheid 2016-2020.
In het verslag wordt voorgesteld om de Europese Commissie doelen inzake e-overheid te laten stellen en ze te laten rapporteren over de voortgang bij de verwezenlijking ervan. Daarnaast moet de Commissie volgens het verslag oplossingen bedenken voor de digitale problematiek waar het openbaar bestuur in de EU mee te maken heeft. De Commissie moet zo snel mogelijk een digitale toegang creëren om zowel burgers als bedrijven een samenhangend pakket van onlinediensten op de interne markt aan te bieden op zowel nationaal als EU-niveau.
Het verslag heeft tot doel een verregaande integratie van informatie-uitwisseling tussen overheden en burgers en bedrijven te verwezenlijken.
Het verslag is een poging om de steeds hechtere Unie te realiseren ten koste van de nationale overheden, waarbij met geen woord wordt gerept over de dekking van de kosten van dit ambitieuze plan.
De PVV acht dit in strijd met het subsidiariteitsbeginsel, kostbaar, en derhalve ongewenst.

Ratification and accession to the 2010 Protocol to the Hazardous and Noxious Substances Convention with the exception of aspects related to judicial cooperation in civil matters (A8-0076/2017 - Pavel Svoboda) NL  
 

De PVV stemde tegen de bekrachtiging van en toetreding tot het protocol van 2010 bij het Verdrag inzake gevaarlijke en schadelijke stoffen uitgezonderd de aspecten die verband houden met justitiële samenwerking in burgerlijke zaken.
Het doel van de verordening is om te komen tot een homogene aansprakelijkheidsregeling met betrekking tot milieuschade die het gevolg is van het vervoer van gevaarlijke en giftige stoffen over zee.
De verordening holt de eigen verantwoordelijkheid van de rechterlijke macht van de lidstaten uit. Daarmee vervalt de mogelijkheid om voor eigen land een eigen afweging te maken van de aansprakelijkheidsgevolgen van milieuschade. De PVV acht dit ongewenst.

Ratification and accession to the 2010 Protocol to the Hazardous and Noxious Substances Convention with regard to aspects related to judicial cooperation in civil matters (A8-0078/2017 - Pavel Svoboda) NL  
 

De PVV stemde tegen de bekrachtiging van en toetreding tot het protocol van 2010 bij het Verdrag inzake gevaarlijke en schadelijke stoffen uitgezonderd de aspecten die verband houden met justitiële samenwerking in burgerlijke zaken.
De bevoegdheid om te beslissen over het vergoeden van milieuschade wordt overgeheveld van de lidstaten naar de EU.
Het protocol holt de eigen verantwoordelijkheid van de rechterlijke macht van de lidstaten uit. Daarmee vervalt de mogelijkheid om voor eigen land een eigen afweging te maken van de aansprakelijkheidsgevolgen van milieuschade. De PVV acht dit ongewenst.

Money market funds (A8-0041/2015 - Neena Gill) NL  
 

De PVV stemde tegen het EU-verslag over de regulering van de geldmarktfondsen.
De voorstellen die in het verslag worden gedaan, zijn een reactie op een incidenteel geval waarbij een geldmarktfonds niet aan zijn verplichtingen heeft kunnen voldoen. Over het algemeen voorzien de fondsen in een behoefte van ondernemingen om kort geld te kunnen stallen en opnemen tegen lage kosten.
Dat systeembanken aan strenge regels dienen te voldoen, lijkt in het licht van de recente financiële crisis verdedigbaar. De invloed van geldmarktfondsen op het betalingsverkeer is echter gering. Strengere regelgeving ten aanzien van dergelijke fondsen is meer het gevolg van een verdergaande regelzucht van de Europese Unie dan een oplossing voor een reëel probleem.
Bovendien zullen de geldmarktfondsen als reactie op de EU-voorstellen onrendabel worden en verdwijnen, wat een verarming betekent voor de financieringsmogelijkheden van Nederlandse ondernemingen.

Prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading (A8-0238/2016 - Petr Ježek) NL  
 

De PVV stemde tegen het EU-verslag over een verordening voor het reguleren van de inhoud van prospectussen die zijn verbonden aan de verkoop van effecten aan particulieren.
Het doel van de verordening is investeerders in effecten te beschermen, de efficiëntie van de interne markt te vergroten en het creëren van één kapitaalmarkt te versterken.
De voorstellen die in het verslag worden gedaan, versterken de vorming van een kapitaalmarktenunie. Dit houdt in dat de nationale lidstaten de controle over de eigen kapitaalmarkt volledig overdragen aan de EU.
Aangezien het nu al mogelijk is om te handelen in buitenlandse effecten ziet de PVV geen voordelen in de voorstellen die in het verslag worden gedaan. Daarnaast wordt de rol van nationale parlementen en toezichthouders uitgehold.

Approval and market surveillance of motor vehicles and their trailers, and of systems, components and separate technical units intended for such vehicles (A8-0048/2017 - Daniel Dalton) NL  
 

De PVV stemde tegen het EU-verslag over de goedkeuring van en het toezicht op motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan.
Het verslag voorziet in de oprichting van alweer een agentschap van de EU om taken te verrichten die al prima op nationaal niveau worden verricht. Het gaat om de Europese Autoriteit voor Toezicht op Voertuigen. Dit agentschap moet taken verrichten waarvoor in Nederland al de Rijksdienst voor het Wegverkeer is opgericht.
De PVV heeft er geen enkel vertrouwen in dat een EU-agentschap de taken van de rijksdienst kwalitatief beter, efficiënter of effectiever kan verrichten. Het leidt tot een onnodige vergroting van het takenpakket van de EU, een verdere inperking van de bevoegdheden van de nationale lidstaten en verdere verhoging van het EU-budget, en is derhalve in strijd met het subsidiariteitsbeginsel.

Long-term shareholder engagement and corporate governance statement (A8-0158/2015 - Sergio Gaetano Cofferati) NL  
 

De PVV stemde tegen het EU-voorstel om de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders bij beursgenoteerde vennootschappen, grote vennootschappen en grote groepen te bevorderen.
De PVV vindt het uitvaardigen van dergelijke richtlijnen, die geen directe invloed hebben op de werking van de interne markt, niet tot de bevoegdheden van de Europese Unie behoren en derhalve illegaal. Nationale staten kunnen prima zelf bepalen op welke wijze zij de betrokkenheid van aandeelhouders bij bedrijven willen beïnvloeden of versterken.

Control of the acquisition and possession of weapons (A8-0251/2016 - Vicky Ford) NL  
 

De PVV stemde tegen het EU-verslag over de controle op de verwerving en het bezit van wapens.
Volgens de PVV is het verslag niet proportioneel, niet gericht tegen het illegaal verhandelen van vuurwapens en een onaanvaardbare inbreuk op de nationale veiligheidsagenda. Het heeft geen enkele meerwaarde voor de bestrijding van criminaliteit of terrorisme.

Budgetary capacity for the Eurozone (A8-0038/2017 - Reimer Böge, Pervenche Berès) NL  
 

De PVV stemde tegen het verslag over de begrotingscapaciteit voor de eurozone.
In het verslag wordt ervoor gepleit dat het budgetrecht van de parlementen van de lidstaten overgaat naar de EU. Dit voorstel tast de essentie van onze parlementaire democratie aan. Het ultieme dwangmiddel van het parlement is immers het onthouden van goedkeuring aan de begroting.