Jana ŽITŇANSKÁ : 8th parliamentary term 

Political groups 

 • 01-07-2014 / 29-01-2015 : European Conservatives and Reformists Group - Member
 • 30-01-2015 / 01-07-2015 : European Conservatives and Reformists Group - Member of the Bureau
 • 02-07-2015 / 10-01-2016 : European Conservatives and Reformists Group - Member
 • 11-01-2016 / 12-09-2016 : European Conservatives and Reformists Group - Member of the Bureau
 • 13-09-2016 / 10-01-2017 : European Conservatives and Reformists Group - Member
 • 11-01-2017 / 15-01-2017 : European Conservatives and Reformists Group - Member of the Bureau
 • 16-01-2017 / 04-07-2017 : European Conservatives and Reformists Group - Member of the Bureau
 • 05-07-2017 / 01-07-2019 : European Conservatives and Reformists Group - Member

National parties 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : NOVA (Slovakia)

Vice-Chair 

 • 22-07-2014 / 18-01-2017 : Committee on Women's Rights and Gender Equality
 • 25-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on Women's Rights and Gender Equality

Member 

 • 01-07-2014 / 21-07-2014 : Committee on Women's Rights and Gender Equality
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Committee on Employment and Social Affairs
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegation for relations with the Maghreb countries and the Arab Maghreb Union
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegation to the Parliamentary Assembly of the Union for the Mediterranean
 • 19-01-2017 / 24-01-2017 : Committee on Women's Rights and Gender Equality
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on Employment and Social Affairs

Main parliamentary activities 

Contributions to plenary debates 
Speeches made during the plenary session and written declarations relating to plenary debates. Rules Rule 204 and 171(11)

Reports - as rapporteur 
A rapporteur is appointed in the responsible parliamentary committee to draft a report on proposals of a legislative or budgetary nature, or other issues. In drafting their report, rapporteurs may consult with relevant experts and stakeholders. They are also responsible for the drafting of compromise amendments and negotiations with shadow rapporteurs. Reports adopted at committee level are then examined and voted on in plenary. Rule 55

Reports - as shadow rapporteur 
Political groups designate a shadow rapporteur for each report in the responsible committee to follow progress and negotiate compromise texts with the rapporteur. Rule 215

Opinions - as rapporteur 
Committees may draft an opinion to a report of the responsible committee covering the elements linked to their committee remit. Rapporteurs of such opinions are also responsible for the drafting of compromise amendments and negotiations with shadow rapporteurs of the opinion. Rule 56, Rule 57, Annex VI

OPINION on control of spending and monitoring of EU Youth Guarantee schemes’ cost-effectiveness  
- EMPL_AD(2017)602832 -  
-
EMPL 
OPINION on promoting youth entrepreneurship through education and training  
- EMPL_AD(2015)552089 -  
-
EMPL 
OPINION on the Annual Report on Human Rights and Democracy in the World 2013 and the European Union’s policy on the matter  
- FEMM_AD(2015)541617 -  
-
FEMM 

Opinions - as shadow rapporteur 
Political groups designate a shadow rapporteur for an opinion to follow progress and negotiate compromise texts with the rapporteur. Rule 215

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the European Solidarity Corps programme and repealing [European Solidarity Corps Regulation] and Regulation (EU) No 375/2014  
- EMPL_AD(2018)627020 -  
-
EMPL 
OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on work-life balance for parents and carers and repealing Council Directive 2010/18/EU  
- FEMM_AD(2018)618327 -  
-
FEMM 
OPINION on the Statute for social and solidarity-based enterprises  
- EMPL_AD(2018)615243 -  
-
EMPL 

Motions for resolutions 
Motions for resolutions are tabled on topical issues, at the request of a committee, a political group or at least 5% of the Members, and voted on in plenary. Rule 132, Rule 136, Rule 139, Rule 144.

Oral questions 
Questions for oral answer with debate, addressed to the European Commission, the Council or the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union can be tabled by a committee, a political group or at least 5% of Parliament’s members. Rule 136

Major interpellations 
Major interpellations for written answer with debate, addressed to the European Commission, the Council or the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union, may be tabled by a committee, a political group or at least 5% of Parliament’s component Members. Rule 139, Annex III

Other parliamentary activities 

Written explanations of vote 
Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

Listing the third countries whose nationals must be in possession of visas when crossing the external borders and those whose nationals are exempt from that requirement, as regards the UK's withdrawal from the EU (A8-0047/2019 - Sergei Stanishev) SK  
 

Správu o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie uvádzajúce zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti, pokiaľ ide o vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie, som podporila. Tento návrh je súčasťou opatrení, ktorými sa Európska únia pripravuje na brexit, pričom je v rámci neho navrhnuté, aby boli občania Veľkej Británie a občania členských štátov EÚ recipročne od vízovej povinnosti oslobodení. Samotnú vízovú liberalizáciu samozrejme podporujem a myslím si, že keďže doteraz voľný pohyb medzi UK a zvyšnými členskými štátmi bez problémov fungoval, nebudú žiadne ťažkosti s technickým zabezpečením ani so splnením kritérií vízovej liberalizácie. Na druhej strane však už trošku viac problematická bola správa, ktorá túto vízovú liberalizáciu navrhovala a ktorá obsahovala napríklad zmienku o Gibraltári ako o britskej kolónii. Nesúhlasím s tým, aby sa takéto politické vyhlásenia vsúvali do správ, ktoré majú úplne iný účel a ciele, keďže v konečnom dôsledku môžu spôsobiť ich neprijatie. Napriek tomu však považujem vízovú liberalizáciu medzi EÚ a UK za veľmi dôležitú, v dôsledku čoho som sa nakoniec rozhodla správu podporiť.

Guidelines for the employment policies of the Member States (A8-0177/2019 - Miroslavs Mitrofanovs) SK  
 

Správu o návrhu rozhodnutia Rady o usmerneniach pre politiky zamestnanosti členských štátov som nepodporila. Tieto usmernenia nie sú právne záväzné, ale slúžia skôr ako určité rámce pre koordináciu politík zamestnanosti pre členské štáty. Základom tejto správy bolo zachovanie usmernení pre politiky zamestnanosti členských štátov z roku 2018 aj pre tento kalendárny rok.
Myslím si, že usmernenia z predchádzajúceho roka boli kvalitne vypracované a zameriavali sa najmä na vytváranie pracovných miest, podporu rovnosti príležitostí, zvyšovanie účasti žien, či zosúlaďovanie dopytu po zručnostiach na pracovnom trhu so vzdelávaním a školeniami. Dôvod, prečo som sa nakoniec rozhodla v hlasovaní zdržať, bol ten, že nesúhlasím s nepriamym rozširovaním rozsahu uznesení tým, že sa do úvodných ustanovení pridávajú odkazy na ďalšie dokumenty, ako napríklad v tomto prípade Európsky pilier sociálnych práv, čo v konečnom dôsledku môže spôsobovať interpretačné nejasnosti.

Waste management (B8-0231/2019) SK  
 

Návrh uznesenia o nakladaní s odpadom som podporila. Toto uznesenie vyzdvihlo pokroky, ktoré boli v oblasti znižovania vplyvov odpadu na životné prostredie a ľudské zdravie už dosiahnuté, ale na druhej strane neopomenulo ani mnohé pretrvávajúce nedostatky. Práve v súvislosti s týmito nedostatkami uznesenie prinieslo odporúčania pre Európsku úniu, ale najmä pre členské štáty na to, ako v budúcnosti ešte znížiť mieru vzniku odpadu, ale taktiež aj ako s odpadmi správne nakladať a čo najviac recyklovať. Myslím si, že tieto praktické usmernenia majú pri správnej aplikácií potenciál pomôcť v boji proti nepriaznivým vplyvom nerecyklovaného a nadmerného odpadu, a som veľmi rada, že sa medzi odporúčania dostali aj výzvy na väčšie investície vynaložené na výskum a testovanie inovatívnych riešení, podporu separovaného zberu a tiež kampane na zvyšovanie povedomia občanov. Taktiež treba vyzdvihnúť, že toto uznesenie bolo vypracované na základe petícií od občanov, ktoré Európsky parlament a jeho príslušný výbor v súvislosti s nesprávnym nakladaním s odpadmi v jednotlivých členských štátoch dostal, a som preto veľmi rada, že toto uznesenie bolo rýchlou a do budúcna dúfam aj efektívnou odpoveďou na ich obavy.

Written questions 
Members can submit a specific number of questions to the President of the European Council, the Council, the Commission and the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union, for written answer. Rule 138, Annex III

Proposals for a Union act  
Members can table a request to the European Commission to propose a Union act (a new act or an amendment to an existing act).Rule 47

Proposal for a union act on differences in the declarations, composition and taste of products in central/eastern and western markets of the EU  
- B8-0301/2017  

Written declarations (up to 16 January 2017) 
**This instrument no longer exists since 16 January 2017**. A written declaration was an initiative on a matter falling within the EU’s competence. It could be co-signed by Members within a 3 month period.

Written declaration on access to employment for those affected by neurological disorders and chronic pain conditions  
- P8_DCL(2016)0112 - Lapsed  
Marian HARKIN , Jeroen LENAERS , Daciana Octavia SÂRBU , Jean LAMBERT , Ivo VAJGL , Dame Glenis WILLMOTT , Biljana BORZAN , Jana ŽITŇANSKÁ , José BLANCO LÓPEZ , Eva KAILI , Jutta STEINRUCK , Elena GENTILE , Heinz K. BECKER , Brian HAYES , Roberta METSOLA , Miroslav MIKOLÁŠIK , Sirpa PIETIKÄINEN , Sofia RIBEIRO , Bogdan Brunon WENTA , Cristian-Silviu BUŞOI , Karin KADENBACH , Merja KYLLÖNEN  
Date opened : 24-10-2016
Lapse date : 24-01-2017
Number of signatories : 179 - 25-01-2017
Written declaration on the differences in declarations, composition and taste of products in Eastern and Western markets of the EU  
- P8_DCL(2016)0053 - Lapsed  
Dubravka ŠUICA , Zigmantas BALČYTIS , Zoltán BALCZÓ , Franc BOGOVIČ , Biljana BORZAN , Daniel BUDA , Nicola CAPUTO , Pál CSÁKY , Andor DELI , Georgios EPITIDEIOS , Norbert ERDŐS , Tanja FAJON , Anna FOTYGA , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Elena GENTILE , György HÖLVÉNYI , Cătălin Sorin IVAN , Ivan JAKOVČIĆ , Artis PABRIKS , Emilian PAVEL , Alojz PETERLE , Marijana PETIR , Georgi PIRINSKI , Julia PITERA , Jozo RADOŠ , Liliana RODRIGUES , Dariusz ROSATI , Jacek SARYUSZ-WOLSKI , Branislav ŠKRIPEK , Monika SMOLKOVÁ , Csaba SÓGOR , Michaela ŠOJDROVÁ , Renate SOMMER , Ivan ŠTEFANEC , Davor Ivo STIER , Patricija ŠULIN , Pavel SVOBODA , Jana ŽITŇANSKÁ , Miroslav MIKOLÁŠIK , Marian-Jean MARINESCU , Andrejs MAMIKINS , Ivana MALETIĆ , Eduard KUKAN , Kateřina KONEČNÁ , Krišjānis KARIŅŠ , Olga SEHNALOVÁ , Milan ZVER , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Iuliu WINKLER , Ivo VAJGL , Inese VAIDERE , Traian UNGUREANU , Adam SZEJNFELD , Tibor SZANYI , Eleftherios SYNADINOS , Ruža TOMAŠIĆ , Merja KYLLÖNEN , Czesław Adam SIEKIERSKI , Monica MACOVEI  
Date opened : 09-05-2016
Lapse date : 09-08-2016
Number of signatories : 141 - 28-07-2016
Written declaration on construction of the Via Carpathia strategic transport route of EU eastern regions  
- P8_DCL(2016)0019 - Lapsed  
Tomasz Piotr PORĘBA , Victor BOŞTINARU , Miroslav MIKOLÁŠIK , Edward CZESAK , Ashley FOX , Ryszard Antoni LEGUTKO , Andrew LEWER , Branislav ŠKRIPEK , Evžen TOŠENOVSKÝ , Jana ŽITŇANSKÁ  
Date opened : 07-03-2016
Lapse date : 07-06-2016
Number of signatories : 61 - 08-06-2016

Declarations 

Declaration of financial interests