Miroslav MIKOLÁŠIK : 8th parliamentary term 

Political groups 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Group of the European People's Party (Christian Democrats) - Member

National parties 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Kresťanskodemokratické hnutie (Slovakia)

Vice-Chair 

 • 16-10-2014 / 01-07-2019 : Delegation to the Euro-Latin American Parliamentary Assembly

Member 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Committee on the Environment, Public Health and Food Safety
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Subcommittee on Human Rights
 • 14-07-2014 / 15-10-2014 : Delegation to the Euro-Latin American Parliamentary Assembly
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegation for relations with the countries of Central America
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on the Environment, Public Health and Food Safety
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Subcommittee on Human Rights
 • 08-02-2018 / 12-12-2018 : Special Committee on the Union’s authorisation procedure for pesticides

Substitute 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Committee on Regional Development
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegation to the EU-Russia Parliamentary Cooperation Committee
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on Regional Development

Main parliamentary activities 

Contributions to plenary debates 
Speeches made during the plenary session and written declarations relating to plenary debates. Rules Rule 204 and 171(11)

Opinions - as rapporteur 
Committees may draft an opinion to a report of the responsible committee covering the elements linked to their committee remit. Rapporteurs of such opinions are also responsible for the drafting of compromise amendments and negotiations with shadow rapporteurs of the opinion. Rule 56, Rule 57, Annex VI

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council laying down rules and procedures for compliance with and enforcement of Union harmonisation legislation on products and amending Regulations (EU) No 305/2011, (EU) No 528/2012, (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426 and (EU) 2017/1369 of the European Parliament and of the Council, and Directives 2004/42/EC, 2009/48/EC, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2013/53/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2014/68/EU and 2014/90/EU of the European Parliament and of the Council  
- ENVI_AD(2018)620896 -  
-
ENVI 
OPINION on the fight against trafficking in human beings in EU external relations  
- ENVI_AD(2016)572999 -  
-
ENVI 

Opinions - as shadow rapporteur 
Political groups designate a shadow rapporteur for an opinion to follow progress and negotiate compromise texts with the rapporteur. Rule 215

OPINION on a comprehensive European industrial policy on artificial intelligence and robotics  
- ENVI_AD(2018)623609 -  
-
ENVI 

Motions for resolutions 
Motions for resolutions are tabled on topical issues, at the request of a committee, a political group or at least 5% of the Members, and voted on in plenary. Rule 132, Rule 136, Rule 139, Rule 144.

Oral questions 
Questions for oral answer with debate, addressed to the European Commission, the Council or the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union can be tabled by a committee, a political group or at least 5% of Parliament’s members. Rule 136

Major interpellations 
Major interpellations for written answer with debate, addressed to the European Commission, the Council or the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union, may be tabled by a committee, a political group or at least 5% of Parliament’s component Members. Rule 139, Annex III

Other parliamentary activities 

Written explanations of vote 
Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

European Regional Development Fund and Cohesion Fund (A8-0094/2019 - Andrea Cozzolino) SK  
 

Vďaka Európskemu fondu regionálneho rozvoja a Kohéznemu fondu sa nám v Európskej únii podarilo vo významnej miere znížiť pôvodne priepastné rozdiely medzi regiónmi, čo napomáha napĺňaniu cieľov nášho európskeho spoločenstva. Nesúhlasím s obmedzovaním rozpočtu pre túto kapitolu, pretože výzvy, ktorým v tomto kontexte čelíme, pretrvávajú. Budúca politika súdržnosti by sa pritom mala zakladať na predošlých skúsenostiach s cieľom väčšej efektívnosti. Včasné začatie projektov, ako aj zníženie byrokracie a nákladov pre občanov a regióny sú preto kľúčové.

Labelling of tyres with respect to fuel efficiency and other essential parameters (A8-0086/2019 - Michał Boni) SK  
 

Pre naplnenie našich cieľov, medzi ktoré patrí aj vybudovanie energetickej únie, je potrebné prijímať potrebné kroky k ich naplneniu, ako napríklad zvýšenie palivovej úspory či zníženie dopytu po energii. Tým, že je spotrebiteľ dostatočné informovaný o efektívnosti spotreby, má možnosť robiť informované rozhodnutia o tom, aký druh produktu bude používať. Ak sa takéto produkty osvedčia ako účinné a efektívne, je vysoko pravdepodobné, že ich spotreba stúpne, čo v dlhodobom horizonte povedie k nižšej platbe a spotrebe energie a podpore inovácií do výroby energeticky účinnejších výrobkov. Navyše harmonizované podmienky na úrovni EÚ znížia náklady výrobcov, čo následne povedie k väčšej konkurencii na trhu. Podporujem tento návrh a považujem za dôležité, aby spotrebitelia mohli robiť čo najefektívnejšie rozhodnutia o tom, aké produkty budú používať. Dôležité je pri tom dbať na poskytovanie všetkých informácií na štítku, a to aj ohľadom životnosti výrobku, a zabezpečiť, aby tieto štítky boli dostatočne viditeľné aj pri online nakúpe.

Copyright in the Digital Single Market (A8-0245/2018 - Axel Voss) SK  
 

Kontroverznou a celospoločensky diskutovanou témou posledných mesiacov je ochrana autorských práv na digitálnom jednotnom trhu. Jednoznačne podporujem úmysel a vôľu pre jasnú európsku úpravu tejto problematiky. Pokiaľ platí ochrana autorských práv v bežnom svete, nevidím dôvod prečo by rovnaká ochrana autorských práv nemala platiť aj v online svete, ktorého každodenné používanie stúpa obrovským tempom. Je dôležité zabezpečiť dostatočnú právnu istotu pre autorov obsahu, ako aj zaistiť účinnú regulačnú ochranu online sveta. Je nevyhnutné správne komunikovať kľúčové implikácie tejto smernice vo verejnom diskurze, aby sme vyvrátili všetky nepravdivé informácie a obavy spojené s týmto návrhom. Občania majú strach najmä zo straty slobody slova, ktorú im však tento návrh vôbec neberie. Poukazujem na to, že spolu so zavedením tejto smernice sa musíme zamerať aj na dostatočnú komunikáciu s občanmi, aby sme predišli akýmkoľvek pochybnostiam v súvislosti s aplikáciou tejto smernice v praxi.

Written questions 
Members can submit a specific number of questions to the President of the European Council, the Council, the Commission and the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union, for written answer. Rule 138, Annex III

Proposals for a Union act  
Members can table a request to the European Commission to propose a Union act (a new act or an amendment to an existing act).Rule 47

Proposal for a union act on enhancing plasma collection in the European Union  
- B8-0591/2018  
Proposal for a union act on differences in the declarations, composition and taste of products in central/eastern and western markets of the EU  
- B8-0301/2017  

Written declarations (up to 16 January 2017) 
**This instrument no longer exists since 16 January 2017**. A written declaration was an initiative on a matter falling within the EU’s competence. It could be co-signed by Members within a 3 month period.

Written declaration on access to employment for those affected by neurological disorders and chronic pain conditions  
- P8_DCL(2016)0112 - Lapsed  
Marian HARKIN , Jeroen LENAERS , Daciana Octavia SÂRBU , Jean LAMBERT , Ivo VAJGL , Dame Glenis WILLMOTT , Biljana BORZAN , Jana ŽITŇANSKÁ , José BLANCO LÓPEZ , Eva KAILI , Jutta STEINRUCK , Elena GENTILE , Heinz K. BECKER , Brian HAYES , Roberta METSOLA , Miroslav MIKOLÁŠIK , Sirpa PIETIKÄINEN , Sofia RIBEIRO , Bogdan Brunon WENTA , Cristian-Silviu BUŞOI , Karin KADENBACH , Merja KYLLÖNEN  
Date opened : 24-10-2016
Lapse date : 24-01-2017
Number of signatories : 179 - 25-01-2017
Written declaration on the differences in declarations, composition and taste of products in Eastern and Western markets of the EU  
- P8_DCL(2016)0053 - Lapsed  
Dubravka ŠUICA , Zigmantas BALČYTIS , Zoltán BALCZÓ , Franc BOGOVIČ , Biljana BORZAN , Daniel BUDA , Nicola CAPUTO , Pál CSÁKY , Andor DELI , Georgios EPITIDEIOS , Norbert ERDŐS , Tanja FAJON , Anna FOTYGA , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Elena GENTILE , György HÖLVÉNYI , Cătălin Sorin IVAN , Ivan JAKOVČIĆ , Artis PABRIKS , Emilian PAVEL , Alojz PETERLE , Marijana PETIR , Georgi PIRINSKI , Julia PITERA , Jozo RADOŠ , Liliana RODRIGUES , Dariusz ROSATI , Jacek SARYUSZ-WOLSKI , Branislav ŠKRIPEK , Monika SMOLKOVÁ , Csaba SÓGOR , Michaela ŠOJDROVÁ , Renate SOMMER , Ivan ŠTEFANEC , Davor Ivo STIER , Patricija ŠULIN , Pavel SVOBODA , Jana ŽITŇANSKÁ , Miroslav MIKOLÁŠIK , Marian-Jean MARINESCU , Andrejs MAMIKINS , Ivana MALETIĆ , Eduard KUKAN , Kateřina KONEČNÁ , Krišjānis KARIŅŠ , Olga SEHNALOVÁ , Milan ZVER , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Iuliu WINKLER , Ivo VAJGL , Inese VAIDERE , Traian UNGUREANU , Adam SZEJNFELD , Tibor SZANYI , Eleftherios SYNADINOS , Ruža TOMAŠIĆ , Merja KYLLÖNEN , Czesław Adam SIEKIERSKI , Monica MACOVEI  
Date opened : 09-05-2016
Lapse date : 09-08-2016
Number of signatories : 141 - 28-07-2016
Written declaration on construction of the Via Carpathia strategic transport route of EU eastern regions  
- P8_DCL(2016)0019 - Lapsed  
Tomasz Piotr PORĘBA , Victor BOŞTINARU , Miroslav MIKOLÁŠIK , Edward CZESAK , Ashley FOX , Ryszard Antoni LEGUTKO , Andrew LEWER , Branislav ŠKRIPEK , Evžen TOŠENOVSKÝ , Jana ŽITŇANSKÁ  
Date opened : 07-03-2016
Lapse date : 07-06-2016
Number of signatories : 61 - 08-06-2016

Declarations