Tomas TOBÉ : Explicaciones de voto por escrito 

Todo diputado puede presentar una explicación por escrito sobre su voto en el Pleno. Artículo 194 del Reglamento interno

Actividades del Defensor del Pueblo Europeo en 2018 (A9-0032/2019 - Peter Jahr) SV  
 

Vi värnar en aktiv roll för Europeiska ombudsmannen för att granska myndighetsutövning på europeisk nivå och tillse att medborgares rättigheter inte kommer i kläm. Vi tycker också att EU-förvaltningen kan bli mer transparent genom en utökad offentlighetsprincip på europeisk nivå. Därför röstade vi för årsbetänkandet om ombudsmannen. Däremot motsätter vi oss ett obligatoriskt öppenhetsregister eftersom det skulle innebära en omotiverad inskränkning av mötes- och yttrandefriheten.

Informe anual sobre la aplicación de la política común de seguridad y defensa (A9-0052/2019 - Arnaud Danjean) SV  
 

I en försämrad säkerhetsmiljö bygger vi i Sverige bäst vår säkerhet tillsammans med andra. EU bör ta ett större ansvar och vi bör fördjupa det europeiska säkerhets- och försvarssamarbetet med ett strategiskt oberoende som tar hänsyn till Natos grundläggande roll i det kollektiva försvaret. Moderaterna anser att resolutionen innehåller bra förslag exempelvis om militär rörlighet, försvarsindustriellt samarbete, kapacitet, insatser och hybridkrigföring, men vi motsätter oss långtgående förslag, såsom införandet av ett gemensamt försvar. Det är också viktigt för svensk försvarsindustri att försvarsmarknaderna är öppna för ägande från tredje länder.

Equidad fiscal en una economía digitalizada y globalizada: BEPS 2.0 (B9-0238/2019) SV  
 

Moderaterna ser positivt på arbetet inom OECD för att förhindra att bolagsskattebaser försvinner. Däremot kan vi inte ställa oss bakom att EU ensidigt går vidare med egna regler eller sätter en lägsta skattesats. Beslut om skattefrågor på EU-nivå ska även i fortsättningen fattas med enhällighet i ministerrådet. Därför kunde vi inte rösta för resolutionen.

Movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización - EGF/2019/001 BE/Carrefour - Bélgica (A9-0021/2019 - José Manuel Fernandes) SV  
 

Globalisering och frihandel är något som ska bejakas eftersom det skapar nya, bättre, mer specialiserade och mer välbetalda arbetstillfällen. Däremot finns det ett syfte med att ge omställningsstöd för arbetstagare som förlorar sina jobb, men sådana insatser görs bäst på medlemsstatsnivå och därför är vi kritiska till globaliseringsfonden, även om vi vanligtvis inte tar strid mot enskilda utbetalningar. I detta fall är det inte tydligt om uppsägningarna faktiskt kan härledas till globaliseringseffekter och därmed uppfyller kriterierna för mobilisering av fonden. I nuläget förefaller anledningen vara digitalisering och automatisering som ger förändrade konsumtionsmönster såsom e-handel. För att en utbetalning ska godkännas behöver kommissionen ytterligare tydliggöra huruvida Belgien är stödberättigat i fallet Carrefour. Därför röstade vi emot denna utbetalning.

Búsqueda y salvamento en el Mediterráneo (B9-0130/2019, B9-0131/2019, B9-0132/2019, B9-0154/2019) SV  
 

Moderaterna står bakom den nystart inom migrationspolitiken som den tillträdande kommissionsordföranden har aviserat. Den framtida migrationspolitiken måste vara ordnad, rättvis och förutsägbar. I detta ingår att medlemsstaterna och EU:s myndigheter, exempelvis Frontex, har ansvar för gränskontroller och sök- och räddningsinsatser. Därför ställer vi oss inte bakom förslag som inte värnar dessa myndigheters integritet och exklusiva rätt till sina egna underrättelseuppgifter. Vi vill dessutom att förslaget om en tvingande omfördelning inom EU dras tillbaka och ersätts med ett förslag som bygger på nya former av solidaritet. För att komma framåt i förhandlingarna om EU:s framtida migrationspolitik måste alla parter vara beredda till kompromisser. Detta gäller såväl rådet som parlamentet.

Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2020 - todas las secciones (A9-0017/2019 - Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial) SV  
 

Moderaterna välkomnar parlamentets satsningar inom forskning samt gemensamma åtgärder för migration inom ramen för årsbudgeten för 2020. Däremot måste sådana satsningar åtföljas av neddragningar inom andra områden som jordbrukspolitik och regionstöd. Vi kan inte ställa oss bakom parlamentets totala höjningar i budgeten om 2,7 miljarder euro och röstade därför emot resolutionen i sin helhet.

Proyecto de presupuesto rectificativo n.º 4/2019: reducción de los créditos de pago y de compromiso en línea con las previsiones actualizadas de los gastos y con la actualización de los ingresos (recursos propios) (A9-0012/2019 - John Howarth) SV  
 

Vi är för en konkurrenskraftig EU-budget som prioriterar gemensamma utmaningar. Vi stödjer dock inte kommissionens föreslagna nedskärningar i ändringsbudget 4, då de omfattar medel under rubrik 3 (Säkerhet och medborgarskap). Till exempel berörs Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån, Frontex. Gränsbevakning och migration hör till områden som vi tycker ska prioriteras i EU-samarbetet och därmed också i EU:s budget.

Ajustes de los importes movilizados del Instrumento de Flexibilidad para 2019 para la migración, la afluencia de refugiados y las amenazas a la seguridad (A9-0013/2019 - John Howarth) SV  
 

Kommissionens föreslagna reducering av nyttjandet av flexibilitetsinstrumentet för migration, flyktingströmmar och säkerhetshot under 2019 är en teknisk konsekvens av ändringsbudget nr 4. Flexibilitetsmekanismen ska kunna finansiera klart framställda utgifter som inte ryms inom andra budgettak. Instrumentet kan bara användas när budgettaket nåtts. Då man föreslog nedskärningar i budgetrubrik 3 skulle man som följd inte behöva använda en lika stor summa ur flexibilitetsinstrumentet för detta område. Som följd av vårt beslut att inte acceptera de föreslagna nedskärningarna i kommissionens ändringsbudget nr 4 stöder vi därför inte heller att man reducerar summan som nyttjas ur flexibilitetsinstrumentet.

Marco Financiero Plurianual 2021-2027 y recursos propios: es hora de responder a las expectativas de los ciudadanos (B9-0110/2019, B9-0112/2019, B9-0113/2019) SV  
 

Vi kan inte stödja parlamentets resolution om EU:s nästa långtidsbudget, eftersom den föreslår en ökning av budgeten jämfört med kommissionens förslag och även en betydande höjning av Sveriges avgift. I texten vill man också introducera nya egna medel till EU och ta bort rabatter, vilket skulle drabba Sverige negativt. Vi vill att Sveriges avgift hålls nere och att EU:s budget används för att lösa de samhällsproblem som vi delar med resten av EU, såsom konkurrenskraft, brottslighet och migration. Det kan vi nå genom omprioriteringar, till exempel genom att minska jordbruksstödet och bidragen mellan medlemsländer. Så vill vi värna om skattebetalarnas pengar och stå upp för våra vallöften.

Empleo y políticas sociales en la zona del euro (A9-0016/2019 - Yana Toom) SV  
 

Tooms betänkande lyfter många bra saker om den social- och arbetsmarknadspolitik som förs på EU-nivå. Medlemsstaterna ska föra en politik för full sysselsättning för att nå ekonomisk stabilitet. Vi uppskattar speciellt rekommendationen att minska skattebördan på arbete. Därför röstade vi för betänkandet. Däremot motsätter vi oss europeiska minimilöner, gemensam arbetslöshetsersättning och mer EU-lagstiftning på området. Sunda löner i Sverige ska garanteras genom kollektivavtal. Förra mandatperioden antogs den sociala pelaren, vilket vi moderater kritiserade. Mycket lagstiftning härleds nu från denna, och det viktigaste för Moderaterna är att säkerställa den svenska arbetsmarknadsmodellen och se till att lagstiftning på EU-nivå inte underminerar den.

Contacto