Ildikó GÁLL-PELCZ : Kaheksanda koosseisu ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 01-07-2014 / 31-08-2017 : Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 01-07-2014 / 31-08-2017 : Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt (Ungari)

Asepresident 

 • 01-07-2014 / 17-01-2017 : Euroopa Parlament
 • 18-01-2017 / 31-08-2017 : Euroopa Parlament

Liikmed 

 • 01-07-2014 / 16-01-2017 : Euroopa Parlamendi juhatus
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
 • 14-07-2014 / 31-08-2017 : Delegatsioon Kagu-Aasia riikide ja Kagu-Aasia Rahvaste Assotsiatsiooniga (ASEAN) suhtlemiseks
 • 12-02-2015 / 30-11-2015 : Maksualaste siduvate eelotsuste ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmete erikomisjon
 • 02-12-2015 / 02-08-2016 : Maksualaste siduvate eelotsuste ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmete erikomisjon (TAXE 2)
 • 21-01-2016 / 04-04-2017 : Autotööstuses heitkoguste mõõtmise uurimiskomisjon
 • 24-06-2016 / 31-08-2017 : Rahapesu, maksustamise vältimist ja maksudest kõrvalehoidumist käsitleva liidu õiguse kohaldamisel ilmnenud väidetavate rikkumiste ja haldusomavoli uurimise komisjon
 • 18-01-2017 / 31-08-2017 : Euroopa Parlamendi juhatus
 • 19-01-2017 / 31-08-2017 : Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon

Asendusliige 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Majandus- ja rahanduskomisjon
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon
 • 14-07-2014 / 31-08-2017 : Delegatsioon Lõuna-Aafrika Vabariigiga suhtlemiseks
 • 19-01-2017 / 31-08-2017 : Majandus- ja rahanduskomisjon
 • 19-01-2017 / 31-08-2017 : Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon

Parlamendi põhitegevus 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportid – variraportöörina 
Fraktsioonid võivad iga raporti puhul nimetada variraportööri, kes jälgib raporti arengut vastutavas komisjonis ja peab raportööriga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2015. aasta prioriteetide elluviimise kohta  
- IMCO_AD(2015)565061 -  
-
IMCO 
ARVAMUS mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve kohta  
- IMCO_AD(2015)554942 -  
-
IMCO 
ARVAMUS volituse kohta 2016. aasta eelarve projekti kolmepoolseteks läbirääkimisteks  
- IMCO_AD(2015)554943 -  
-
IMCO 

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS programmi „Horisont 2020“ rakendamise hindamise kohta seoses selle vahehindamise ja 9. raamprogrammi ettepanekuga  
- FEMM_AD(2017)599697 -  
-
FEMM 
ARVAMUS frantsiisimise toimimise kohta jaemüügisektoris  
- ECON_AD(2017)595762 -  
-
ECON 
ARVAMUS uue kaugelevaatava ja innovaatilise kaubanduse ja investeeringute tulevikustrateegia kohta  
- IMCO_AD(2016)576695 -  
-
IMCO 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Resolutsiooni ettepanekud esitatakse päevakajalistel teemadel komisjoni, fraktsiooni või vähemalt 5% parlamendiliikmete taotluse alusel ning need pannakse täiskogul hääletusele. Kodukorra artiklid 132, 136, 139 ja 144

Suuliselt vastatavad küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale võivad esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 136

Parlamendi muu tegevus 

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 
Parlamendiliikmed võivad anda täiskogu hääletuse kohta kirjalikke selgitusi. Kodukorra artikkel 194

Läbirääkimised Ühendkuningriigiga pärast teadet riigi kavatsuse kohta Euroopa Liidust lahkuda (RC-B8-0237/2017, B8-0237/2017, B8-0241/2017, B8-0242/2017, B8-0243/2017) HU  
 

A határozat világosan kijelöli az EU számára a vörös vonalakat az Egyesült Királysággal való tárgyalások során. Jóllehet, az EP nem szereplője a tárgyalásoknak, azonban az EUSZ 50. cikkelye alapján a kilépési tárgyalások lezáráshoz egyetértése szükséges. Fontos momentum, hogy még a Tanács tárgyalási útmutatója előtt az EP elfogadta határozatát, hangsúlyozva, hogy a 2019-es EP választások előtt a kilépési tárgyalásokat le kell zárni.
A tárgyalások általános elvei a következők: átláthatóság, jogi, pénzügyi és költségvetési kötelezettségek és kötelezettségvállalások teljesítése, az EU 27-ek állampolgárainak érdekeinek képviselete, jogalanyok jogbiztonsága. Továbbá kilépés előtt az Egyesült Királyság nem kezdhet harmadik országokkal kereskedelmi tárgyalásokat. Megerősíti, hogy a belső piaci és a vámunióbeli tagság magában foglalja a négy szabadság, az Európai Unió Bírósága joghatósága, az általános költségvetési hozzájárulások és az Európai Unió közös kereskedelempolitikájához való csatlakozás elfogadását.
A tárgyalások ütemezését három fázisban jelöli meg a határozat: kilépési szerződés, átmeneti megállapodások, valamint az EU és az Egyesült Királyság jövőbeli kapcsolatáról szóló szerződés, melyek során az EP mindvégig fenntartja jogát, hogy kinyilvánítsa álláspontját a tárgyalásokról, és további állásfoglalásokat fogadjon el.
Az Egyesült Királysággal továbbra is jó kapcsolatokat szeretnénk fenntartani, de a tárgyalások során saját EU-s és nemzeti érdekeinek szeretnénk érvényesíteni, szavazatommal ezért is támogattam a határozatot.

Ohtlike ja kahjulike ainete konventsiooni 2010. aasta protokolli ratifitseerimine ja sellega ühinemine, v.a tsiviilasjades tehtavat õigusalast koostööd käsitlevad aspektid (A8-0076/2017 - Pavel Svoboda) HU  
 

A veszélyes és ártalmas anyagok tengeri szállításával kapcsolatos felelősségről és kártérítésről szóló, 1996. évi nemzetközi egyezmény a veszélyes és ártalmas anyagok tengeri szállításából eredő felelősség és kártérítés kérdésével foglalkozik (HNS -egyezmény). A HNS-egyezményhez csatolt 2010. évi jegyzőkönyv módosításokat tartalmazott az 1996. évi HNS egyezményben azonosított problémák kezelése céljából. Sem az 1996. évi HNS-egyezmény, sem pedig a HNS-egyezményhez csatolt 2010. évi jegyzőkönyv nem lépett hatályba.
Ehhez a Parlament egyetértésére volt szükség. Tekintettel a tanácsi határozattervezet és a Bizottság eredeti javaslata közti lényeges eltérésekre, a Parlament Jogi Szolgálatával való konzultációt követően a Jogi Bizottság úgy határozott, hogy az eljárási szabályzat 99. cikkének (5) bekezdését alkalmazva időközi jelentést készít, melyben ajánlásokat fogalmaz meg a szóban forgó tanácsi határozattervezet módosítására.
A Jogi Bizottság saját kezdeményezésére megfontolta e határozat jogalapjának módosítását, és arra a következtetésre jutott, hogy a legcélszerűbb megoldás a hármas jogalap volna. Tekintettel arra, hogy regionális megoldások helyett egy nemzetközi rendszer előmozdítására van szükség a kártérítés e formájával kapcsolatban, a Parlament egyetértését adta a nemzetközi egyezményhez csatolt 2010. évi jegyzőkönyvnek – a polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködéssel kapcsolatos szempontok kivételével – a tagállamok által az Európai Unió érdekében történő megerősítéséhez és az ahhoz való csatlakozáshoz. A fentiekre tekintettel szavazatommal támogattam a jelentést.

Ohtlike ja kahjulike ainete konventsiooni 2010. aasta protokolli ratifitseerimine ja sellega ühinemine seoses tsiviilasjades tehtava õigusalase koostöö aspektidega (A8-0078/2017 - Pavel Svoboda) HU  
 

Jogi Bizottság A veszélyes és ártalmas anyagok tengeri szállításával kapcsolatos felelősségről és kártérítésről szóló, 1996. évi nemzetközi egyezmény a veszélyes és ártalmas anyagok tengeri szállításából eredő felelősség és kártérítés kérdésével foglalkozik (HNS -egyezmény). A HNS-egyezményhez csatolt 2010. évi jegyzőkönyv módosításokat tartalmazott az 1996. évi HNS egyezményben azonosított problémák kezelése céljából. Sem az 1996. évi HNS-egyezmény, sem pedig a HNS-egyezményhez csatolt 2010. évi jegyzőkönyv nem lépett hatályba.
A 2010. évi HNS-egyezmény megállapítja a veszélyes és ártalmas anyagokat szállító hajó tulajdonosának objektív felelősségét a kérdéses hajó fedélzetén szállított veszélyes és ártalmas anyagokkal összefüggő balesetből eredő bármilyen kárért.
Az előadó megítélése szerint a HNS egyezmény joghatósági rendszerének rendkívül specifikus jellege – pl “forum shopping” gyakorlatának megakadályozása, a felperesek egyenlő bánásmódban való részesítése –, valamint az Unión belül és a HNS-egyezmény más részes feleire eltérő joghatósági rendszer alkalmazásából fakadó jogi és gyakorlati nehézségek kivételt tesznek indokolttá az átdolgozott Brüsszel I. rendelet általános alkalmazása alól.
Ezért szükséges, hogy a Parlament adja egyetértését az egyezményhez csatolt 2010. évi jegyzőkönyvnek – a polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködéssel kapcsolatos szempontok tekintetében – a tagállamok által az Európai Unió érdekében történő megerősítéséhez és az ahhoz való csatlakozáshoz. A fentiekre tekintettel szavazatommal támogattam a jelentést.

Kirjalikult vastatavad küsimused 
Parlamendiliikmed võivad esitada Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule, Euroopa Komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale teatava arvu kirjalikult vastatavaid küsimusi. Kodukorra artikkel 138 ja III lisa

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: kõrge tööpuudusega alampiirkondade jaoks mõeldud konkreetse investeerimiskava vajaduse kohta  
- P8_DCL(2016)0079 - Kehtivuse kaotanud  
Sergio GUTIÉRREZ PRIETO , Sofia RIBEIRO , Marian HARKIN , Siôn SIMON , Georgi PIRINSKI , Ildikó GÁLL-PELCZ , Laura AGEA , José BLANCO LÓPEZ , Simona BONAFÈ , Dan NICA , Stanislav POLČÁK  
Algatatud : 12-09-2016
Tähtaeg : 12-12-2016
Allakirjutanute arv : 155 - 13-12-2016
Kirjalik deklaratsioon: soolise erinevuse kohta digitaaloskustes  
- P8_DCL(2016)0061 - Kehtivuse kaotanud  
Deirdre CLUNE , Brian HAYES , Roberta METSOLA , Merja KYLLÖNEN , Gesine MEISSNER , Dieter-Lebrecht KOCH , Werner KUHN , Ildikó GÁLL-PELCZ , Andor DELI , Patricija ŠULIN  
Algatatud : 22-06-2016
Tähtaeg : 22-09-2016
Allakirjutanute arv : 35 - 29-09-2016
Kirjalik deklaratsioon: rinnaga toitmise kasulikkuse kohta tervisele ja selle edendamise kohta Euroopas  
- P8_DCL(2016)0009 - Kehtivuse kaotanud  
Arne GERICKE , Jadwiga WIŚNIEWSKA , Ildikó GÁLL-PELCZ , Marijana PETIR , Peter van DALEN , Jana ŽITŇANSKÁ , Marian HARKIN , Zdzisław KRASNODĘBSKI , Fabio Massimo CASTALDO , Anna ZÁBORSKÁ , Alojz PETERLE  
Algatatud : 01-02-2016
Tähtaeg : 01-05-2016
Allakirjutanute arv : 116 - 02-05-2016

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon