Lissy GRÖNER : Kuues ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Euroopa Parlamendi Sotsiaaldemokraatide fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Saksamaa)

Liikmed 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Kultuuri- ja hariduskomisjon
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegatsioon AKV-ELi parlamentaarses ühisassamblees
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kultuuri- ja hariduskomisjon
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Kultuuri- ja hariduskomisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon

Asendusliige 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Eelarvekomisjon
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegatsioon Lõuna-Aasia riikide ja Lõuna-Aasia Regionaalse Koostöö Assotsiatsiooniga (SAARC) suhtlemiseks
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Eelarvekomisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Eelarvekomisjon
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatsioon Lõuna-Aasia riikidega suhtlemiseks

all-activities 

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Euroopa Liidu 2007. eelarveaasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine  
- FEMM_AD(2009)418106 -  
-
FEMM 
ARVAMUS Ettepanek: nõukogu direktiiv, millega rakendatakse võrdse kohtlemise põhimõtet sõltumata isikute usutunnistusest või veendumustest, puudest, vanusest või seksuaalsest sättumusest  
- CULT_AD(2009)415268 -  
-
CULT 
ARVAMUS Laste seksuaalse ekspluateerimise ja lapspornograafia vastu võitlemine  
- FEMM_AD(2008)409691 -  
-
FEMM 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Kogu Euroopa Liitu hõlmava inimkaubanduse ohvrite abitelefoni loomine  
- P6_DCL(2007)0035 - Kehtivuse kaotanud  
Karin RIIS-JØRGENSEN , Silvia CIORNEI , Simon COVENEY , Lissy GRÖNER , Raül ROMEVA i RUEDA  
Algatatud : 28-03-2007
Tähtaeg : 28-06-2007
Allakirjutanute arv : 306 - 28-06-2007
Kirjalik deklaratsioon: Inimõiguste järgimisest seoses olümpiamängudega Pekingis 2008. aastal  
- P6_DCL(2006)0075 - Kehtivuse kaotanud  
Sepp KUSSTATSCHER , Eva LICHTENBERGER , Alexander Nuno PICKART ALVARO , Lissy GRÖNER , Thomas MANN  
Algatatud : 23-10-2006
Tähtaeg : 01-02-2007
Allakirjutanute arv : 85 - 01-02-2007
Kirjalik deklaratsioon: Naiste õigus enesemääramisele ja piisavale seksuaalharidusele ning perekonna planeerimisele Euroopa Liidus  
- P6_DCL(2005)0079 - Kehtivuse kaotanud  
Katalin LÉVAI , Martine ROURE , Anne VAN LANCKER , Eva-Britt SVENSSON , Lissy GRÖNER  
Algatatud : 12-12-2005
Tähtaeg : 12-03-2006
Allakirjutanute arv : 84 - 12-03-2006

Kohalolijate nimekiri 
Käesolev kohalolijate nimekiri on väljavõte parlamendi 6. koosseisu ametiaja täiskogu istungite protokollidest. Seal sisalduv teave on esitatud üksnes teavitamise eesmärgil ja hõlmab parlamendiliikme ametiaega Euroopa Parlamendis. Need on toorandmed ega sisalda korrektsioone põhjusega puudumiste kohta haiguse, ema-/isapuhkuse, parlamendi delegatsiooni heakskiidetud tegevuses osalemise jne tõttu.