Dimitrios DROUTSAS : Seitsmes ametiaeg 

Fraktsioonid 

  • 22-06-2011 / 30-06-2014 : Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

  • 22-06-2011 / 30-06-2014 : Panhellenic Socialist Movement (Kreeka)

Aseesimees 

  • 23-01-2012 / 30-06-2014 : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

Liikmed 

  • 14-09-2011 / 30-06-2014 : Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks
  • 19-01-2012 / 22-01-2012 : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

Asendusliige 

  • 08-09-2011 / 18-01-2012 : Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
  • 08-09-2011 / 18-01-2012 : Põhiseaduskomisjon
  • 08-09-2011 / 30-06-2014 : Delegatsioon Iraaniga suhtlemiseks
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Põhiseaduskomisjon

all-activities 

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportid – variraportöörina 
Fraktsioonid võivad iga raporti puhul nimetada variraportööri, kes jälgib raporti arengut vastutavas komisjonis ja peab raportööriga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning Ameerika Ühendriikide, Austraalia, Jaapani, Kanada, Korea Vabariigi, Maroko Kuningriigi, Mehhiko Ühendriikide, Singapuri Vabariigi, Šveitsi Konföderatsiooni ja Uus-Meremaa vahel sõlmitava võltsimisvastase kaubanduslepingu kokkusobivus Euroopa Liidu põhiõiguste hartas sätestatud õigustega  
- LIBE_AD(2012)480574 -  
-
LIBE 

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega nähakse ette sätted, mis käsitlevad Euroopa elektroonilise side ühtset turgu ja ühendatud Euroopani jõudmiseks vajalikke meetmeid, ning millega muudetakse direktiive 2002/20/EÜ, 2002/21/EÜ ja 2002/22/EÜ ning määrusi (EÜ) nr 1211/2009 ja (EL) nr 531/2012  
- LIBE_AD(2014)523069 -  
-
LIBE 
ARVAMUS Uurimisraport troika (Euroopa Keskpank, Euroopa Komisjon ja Rahvusvaheline Valuutafond) rolli ja tegevuse kohta seoses euroala programme rakendavate riikidega  
- AFCO_AD(2014)526301 -  
-
AFCO 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Liidu õigusakti ettepanekud  
Parlamendiliige võib taotleda, et Euroopa Komisjon esitaks ettepaneku liidu õigusakti vastuvõtmiseks (uus õigusakt või kehtiva õigusakti muutmine). Kodukorra artikkel 47

Ettepanek võtta vastu liidu õigusakt Vabatahtliku märgistamise eeskirjad, mis käsitlevad teavet toidu sobivuse kohta taimetoitlastele ja rangetele taimetoitlastele  
- B7-0401/2013  

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon