Franck PROUST : Kaheksanda koosseisu ametiaeg 

Fraktsioonid 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

  • 01-07-2014 / 29-05-2015 : Union pour un Mouvement Populaire (Prantsusmaa)
  • 30-05-2015 / 01-07-2019 : Les Républicains (Prantsusmaa)

Liikmed 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatsioon Kagu-Aasia riikide ja Kagu-Aasia Rahvaste Assotsiatsiooniga (ASEAN) suhtlemiseks
  • 21-01-2016 / 04-04-2017 : Autotööstuses heitkoguste mõõtmise uurimiskomisjon
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Rahvusvahelise kaubanduse komisjon

Asendusliige 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Transpordi- ja turismikomisjon
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Transpordi- ja turismikomisjon

Parlamendi põhitegevus 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, III jagu – Komisjon ja rakendusametid  
- TRAN_AD(2019)629640 -  
-
TRAN 
ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv tollieeskirjade rikkumisi ja asjaomaseid karistusi käsitleva liidu õigusraamistiku kohta  
- INTA_AD(2016)576978 -  
-
INTA 

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS ühisettevõtte SESAR 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta  
- TRAN_AD(2018)612370 -  
-
TRAN 
ARVAMUS Euroopa Lennundusohutusameti (EASA) 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta  
- TRAN_AD(2018)613585 -  
-
TRAN 
ARVAMUS ELi Iraani-suunalise strateegia kohta pärast tuumakokkuleppe sõlmimist  
- INTA_AD(2016)582110 -  
-
INTA 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Resolutsiooni ettepanekud esitatakse päevakajalistel teemadel komisjoni, fraktsiooni või vähemalt 5% parlamendiliikmete taotluse alusel ning need pannakse täiskogul hääletusele. Kodukorra artiklid 132, 136, 139 ja 144

Suuliselt vastatavad küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale võivad esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 136

Parlamendi muu tegevus 

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 
Parlamendiliikmed võivad anda täiskogu hääletuse kohta kirjalikke selgitusi. Kodukorra artikkel 194

Sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimine (A8-0386/2018 - Guillaume Balas) FR  
 

J’ai voté en faveur de ce rapport, dont l’objet est l’harmonisation des systèmes de sécurité sociale dans l’Union. À partir du moment où l’on autorise la circulation (encadrée) des travailleurs dans le marché unique, une telle harmonisation est indispensable pour éviter que le choix du système de sécurité sociale ne se fasse « à la carte » en prenant les conditions les plus favorables. Ce rapport va en outre dans le sens d’une harmonisation par le haut, ce qui est indispensable: l’Union doit améliorer le sort de tous et non pas niveler les droits sociaux par le bas. C’est pourquoi j’ai voté pour.

Euroopa piiri- ja rannikuvalve (A8-0076/2019 - Roberta Metsola) FR  
 

J’ai voté en faveur de ce rapport, qui vise à renforcer l’efficacité du Corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, plus connu sous le nom de Frontex. Il propose en particulier de porter les effectifs de Frontex à 10 000 agents, mobilisables auprès des États membres qui en feraient la demande. Le Rassemblement National, une fois de plus, a voté contre ce texte alors que c’est la pierre angulaire de la gestion des frontières de l’UE. Au fond, on les comprend bien : régler le problème tuerait leur fonds de commerce.

Raamprogrammi „Euroopa horisont“ loomine ning selle osalemis- ja levitamiseeskirjade kehtestamine (A8-0401/2018 - Dan Nica) FR  
 

J’ai voté en faveur de ce rapport, qui établit les règles du prochain programme européen de soutien à la R&D sur la période 2021-2027. Le Parlement européen a voté en faveur d’une enveloppe budgétaire nettement plus ambitieuse que la proposition de la Commission européenne (120 milliards d’euros au lieu de 94). L’Union européenne dépense actuellement en R&D un peu plus de 2 % de son PIB, ce qui est nettement moins que la Corée du Sud (4,23 %), les États-Unis (2,79 %) ou le Japon (3,29 %). Chacun sait que la recherche et l’innovation sont de plus en plus fondamentales pour maintenir une économie performante. Dans un contexte budgétaire restreint, afin d’atteindre l’objectif de 3 %, il est indispensable de mutualiser nos efforts plutôt que de faire 28 fois les mêmes recherches chacun dans notre coin. J’ai donc voté en faveur de ce programme ambitieux.

Kirjalikult vastatavad küsimused 
Parlamendiliikmed võivad esitada Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule, Euroopa Komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale teatava arvu kirjalikult vastatavaid küsimusi. Kodukorra artikkel 138 ja III lisa

Liidu õigusakti ettepanekud  
Parlamendiliige võib taotleda, et Euroopa Komisjon esitaks ettepaneku liidu õigusakti vastuvõtmiseks (uus õigusakt või kehtiva õigusakti muutmine). Kodukorra artikkel 47

Ettepanek võtta vastu liidu õigusakt strateegiliste valdkondade välisinvesteeringute jälgimise kohta  
- B8-0302/2017  

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Maroko Kuningriigi Euroopa Liidu strateegiliseks partneriks jäämise vajalikkuse kohta  
- P8_DCL(2016)0005 - Kehtivuse kaotanud  
Rachida DATI , Hugues BAYET , Ramona Nicole MĂNESCU , Louis MICHEL , Gilles PARGNEAUX , Franck PROUST , Frédérique RIES , Robert ROCHEFORT , Siôn SIMON , Marc TARABELLA  
Algatatud : 18-01-2016
Tähtaeg : 18-04-2016
Allakirjutanute arv : 147 - 19-04-2016

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon 

Deklaratsioon parlamendiliikmete osalemise kohta kutse alusel kolmandate isikute korraldatud üritustele