• Amelia   ANDERSDOTTER  

Amelia ANDERSDOTTER : Variraportöörina esitatud arvamus - Seitsmes ametiaeg 

Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb sõidukisisese automaatse hädaabikõnede eCall-süsteemi kasutuselevõtmisega seotud tüübikinnituse nõudeid ning millega muudetakse direktiivi 2007/46/EÜ  
- ITRE_AD(2014)522901 -  
-
ITRE 
ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv meetmete kohta, millega tagada võrgu- ja infoturbe ühtlaselt kõrge tase kogu Euroopa Liidus  
- ITRE_AD(2013)519596 -  
-
ITRE 
ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus koostalitlusvõimelise ELi-ülese eCall-süsteemi kasutuselevõtu kohta  
- ITRE_AD(2013)519838 -  
-
ITRE 
ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta  
- INTA_AD(2013)514625 -  
-
INTA 
ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (uuesti sõnastatud)  
- INTA_AD(2013)514611 -  
-
INTA 
ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse tarbijatele mõeldud toodete ohutust ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 87/357/EMÜ ja direktiiv 2001/95/EÜ  
- ITRE_AD(2013)514880 -  
-
ITRE 
ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste kollektiivse teostamise ning muusikateoste internetiõiguste multiterritoriaalse litsentsimise kohta siseturul  
- ITRE_AD(2013)508223 -  
-
ITRE 
ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste kollektiivse teostamise ning muusikateoste internetiõiguste multiterritoriaalse litsentsimise kohta siseturul  
- INTA_AD(2013)508022 -  
-
INTA 
ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus)  
- ITRE_AD(2013)496562 -  
-
ITRE 
ARVAMUS Geneetiliste ressurssidega seotud intellektuaalomandi õiguste arenguaspektid ja nende mõju vaesuse vähendamisele arenguriikides  
- INTA_AD(2012)497979 -  
-
INTA 
ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse liidu haridus-, koolitus-, noorsoo- ja spordiprogramm „ERASMUS KÕIGI JAOKS”  
- ITRE_AD(2012)487940 -  
-
ITRE 
ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse partnerluse rahastamisvahend koostööks kolmandate riikidega  
- ITRE_AD(2012)485932 -  
-
ITRE 
ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus programmi „Loov Euroopa” kehtestamise kohta  
- ITRE_AD(2012)483700 -  
-
ITRE