Philippe DE BACKER : Kaheksanda koosseisu ametiaeg 

Fraktsioonid 

  • 01-07-2014 / 02-05-2016 : Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

  • 01-07-2014 / 02-05-2016 : Open Vlaamse Liberalen en Democraten (Belgia)

Liikmed 

  • 01-07-2014 / 02-05-2016 : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
  • 14-07-2014 / 02-05-2016 : Delegatsioon Hiina Rahvavabariigiga suhtlemiseks

Asendusliige 

  • 01-07-2014 / 02-05-2016 : Majandus- ja rahanduskomisjon
  • 14-07-2014 / 02-05-2016 : Delegatsioon Kagu-Aasia riikide ja Kagu-Aasia Rahvaste Assotsiatsiooniga (ASEAN) suhtlemiseks
  • 12-02-2015 / 30-11-2015 : Maksualaste siduvate eelotsuste ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmete erikomisjon
  • 02-12-2015 / 02-05-2016 : Maksualaste siduvate eelotsuste ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmete erikomisjon (TAXE 2)
  • 21-01-2016 / 02-05-2016 : Autotööstuses heitkoguste mõõtmise uurimiskomisjon

Parlamendi põhitegevus 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportid – variraportöörina 
Fraktsioonid võivad iga raporti puhul nimetada variraportööri, kes jälgib raporti arengut vastutavas komisjonis ja peab raportööriga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS mitmeaastase finantsraamistiku (2014–2020) valimistejärgse läbivaatamise ettevalmistamise ja Euroopa Parlamendi tähelepanekute kohta enne komisjoni ettepaneku valmimist  
- ITRE_AD(2016)578697 -  
-
ITRE 
ARVAMUS Euroopa Investeerimispanga (EIP) 2014. aasta aruande kohta  
- ECON_AD(2015)567658 -  
-
ECON 
ARVAMUS soovituste kohta Euroopa Komisjonile teenustekaubanduse lepingu läbirääkimisteks  
- ITRE_AD(2015)569782 -  
-
ITRE 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Resolutsiooni ettepanekud esitatakse päevakajalistel teemadel komisjoni, fraktsiooni või vähemalt 5% parlamendiliikmete taotluse alusel ning need pannakse täiskogul hääletusele. Kodukorra artiklid 132, 136, 139 ja 144

Suuliselt vastatavad küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale võivad esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 136

Parlamendi muu tegevus 

Kirjalikult vastatavad küsimused 
Parlamendiliikmed võivad esitada Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule, Euroopa Komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale teatava arvu kirjalikult vastatavaid küsimusi. Kodukorra artikkel 138 ja III lisa

Küsimused Euroopa Keskpangale ning küsimused ühtse järelevalvemehhanismi ja ühtse kriisilahenduskorra kohta 
Parlamendiliige võib esitada kirjalikult vastatavaid küsimusi Euroopa Keskpangale ning küsimusi ühtse järelevalvemehhanismi ja ühtse kriisilahenduskorra kohta. Sellised küsimused edastatakse esmalt vastutava komisjoni esimehele. Kodukorra artiklid 140 ja 141 ning III lisa

Vastused Euroopa Keskpangale esitatud küsimustele ning küsimustele ühtse järelevalvemehhanismi ja ühtse kriisilahenduskorra kohta 
Vastused parlamendiliikmete küsimustele, mis on esitatud Euroopa Keskpangale, ning küsimustele ühtse järelevalvemehhanismi ja ühtse kriisilahenduskorra kohta. Kodukorra artiklid 140 ja 141 ning III lisa

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: e-haiguslugude kohta  
- P8_DCL(2016)0050 - Kehtivuse kaotanud  
Victor NEGRESCU , Giovanni LA VIA , Biljana BORZAN , Françoise GROSSETÊTE , Eva KAILI , Cristian-Silviu BUŞOI , Ivo VAJGL , Nessa CHILDERS , Enrico GASBARRA , Milan ZVER , Philippe DE BACKER , Kateřina KONEČNÁ , Piernicola PEDICINI , Ivan JAKOVČIĆ , José BLANCO LÓPEZ , Nicola CAPUTO , Fabio Massimo CASTALDO , Brando BENIFEI , Eva MAYDELL , Cătălin Sorin IVAN  
Algatatud : 27-04-2016
Tähtaeg : 27-07-2016
Allakirjutanute arv : 88 - 28-07-2016
Kirjalik deklaratsioon: idiopaatilise kopsufibroosi kohta  
- P8_DCL(2016)0026 - Suletud, parlamendiliikmete enamus on allkirjastanud  
Elena GENTILE , Andrey KOVATCHEV , Javier NART , Raffaele FITTO , Isabella DE MONTE , Luigi MORGANO , Nicola CAPUTO , Marc TARABELLA , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Karin KADENBACH , Renate SOMMER , Dominique RIQUET , Philippe DE BACKER , Marian HARKIN , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Remo SERNAGIOTTO  
Algatatud : 11-04-2016
Tähtaeg : 11-07-2016
Vastu võetud (kuupäev) : 11-07-2016
Allakirjutanute nimekiri : P8_PV(2016)09-12(ANN01)
Allakirjutanute arv : 388 - 12-07-2016
Kirjalik deklaratsioon: kadunud ja ohus olevate laste leidmiseks tehtava kiireloomulise koostöö parandamise ja kadunud lapsi käsitlevate häiremehhanismide parandamise kohta Euroopa Liidu liikmesriikides  
- P8_DCL(2016)0007 - Suletud, parlamendiliikmete enamus on allkirjastanud  
Tomáš ZDECHOVSKÝ , Eleonora EVI , Jana ŽITŇANSKÁ , Kinga GÁL , Helga STEVENS , Lefteris CHRISTOFOROU , Roberta METSOLA , Patricija ŠULIN , Dubravka ŠUICA , Theodoros ZAGORAKIS , Catherine STIHLER , Miriam DALLI , Renate WEBER , Philippe DE BACKER , Anna Maria CORAZZA BILDT , Jeroen LENAERS , Indrek TARAND , Sophia in 't VELD , Caterina CHINNICI  
Algatatud : 01-02-2016
Tähtaeg : 01-05-2016
Vastu võetud (kuupäev) : 02-05-2016
Allakirjutanute nimekiri : P8_PV(2016)05-09(ANN01)
Allakirjutanute arv : 465 - 02-05-2016

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon