Mikael GUSTAFSSON : Seitsmes ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 22-09-2011 / 04-10-2011 : Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon - Liige
 • 05-10-2011 / 12-01-2012 : Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon - Juhatuse liige
 • 13-01-2012 / 06-02-2012 : Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon - Aseesimees
 • 07-02-2012 / 30-06-2014 : Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon - Aseesimees

Liikmesriikide erakonnad 

 • 22-09-2011 / 30-06-2014 : Vänsterpartiet (Rootsi)

Esimees 

 • 03-10-2011 / 18-01-2012 : Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon
 • 25-01-2012 / 30-06-2014 : Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon

Liikmed 

 • 26-09-2011 / 02-10-2011 : Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon
 • 26-09-2011 / 18-01-2012 : Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
 • 03-10-2011 / 18-01-2012 : Komisjonide esimeeste konverents
 • 24-10-2011 / 12-02-2012 : Delegatsioon ELi–Mehhiko parlamentaarses ühiskomisjonis
 • 24-10-2011 / 20-05-2012 : Delegatsioon Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarses assamblees
 • 19-01-2012 / 24-01-2012 : Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon
 • 19-01-2012 / 18-11-2012 : Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
 • 25-01-2012 / 30-06-2014 : Komisjonide esimeeste konverents
 • 22-10-2012 / 30-06-2014 : Arengukomisjon

Asendusliige 

 • 17-10-2011 / 30-06-2014 : Delegatsioon Palestiina Seadusandliku Nõukoguga suhtlemiseks
 • 13-02-2012 / 30-06-2014 : Delegatsioon Üleaafrikalise Parlamendiga suhtlemiseks

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportid – variraportöörina 
Fraktsioonid võivad iga raporti puhul nimetada variraportööri, kes jälgib raporti arengut vastutavas komisjonis ja peab raportööriga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Aastaaruanne inimõiguste kohta maailmas 2012. aastal ja Euroopa Liidu poliitika selles valdkonnas  
- DEVE_AD(2013)519585 -  
-
DEVE 

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS ELi terviklik lähenemisviis ja selle mõju ELi välistegevuse järjepidevusele  
- DEVE_AD(2014)523103 -  
-
DEVE 

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Toitumishäirete vastu võitlemine  
- P7_DCL(2013)0026 - Kehtivuse kaotanud  
Roberta ANGELILLI , Mikael GUSTAFSSON , Antonyia PARVANOVA , Barbara MATERA , Erminia MAZZONI , Niccolò RINALDI , Patrizia TOIA , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Cristiana MUSCARDINI , Silvia COSTA , Jean LAMBERT  
Algatatud : 09-12-2013
Tähtaeg : 09-03-2014
Allakirjutanute arv : 68 - 10-03-2014
Kirjalik deklaratsioon: Euroopa Nõukogu naistevastase vägivalla ja perevägivalla tõkestamise ja sellega võitlemise konventsioon  
- P7_DCL(2012)0037 - Kehtivuse kaotanud  
Britta THOMSEN , Mikael GUSTAFSSON , Barbara MATERA , Antonyia PARVANOVA , Raül ROMEVA i RUEDA  
Algatatud : 19-11-2012
Tähtaeg : 19-02-2013
Allakirjutanute arv : 287 - 07-02-2013
Kirjalik deklaratsioon: Romade holokausti ohvrite üleeuroopalise mälestuspäeva kehtestamine  
- P7_DCL(2012)0029 - Kehtivuse kaotanud  
Lívia JÁRÓKA , Mikael GUSTAFSSON , Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR , Cecilia WIKSTRÖM  
Algatatud : 10-09-2012
Tähtaeg : 13-12-2012
Allakirjutanute arv : 160 - 13-12-2012

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon