Brian HAYES : Kaheksanda koosseisu ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Fine Gael Party (Iirimaa)

Aseesimees 

 • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Delegatsioon Iraagiga suhtlemiseks
 • 03-09-2018 / 01-07-2019 : Majandus- ja rahanduskomisjon

Liikmed 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Majandus- ja rahanduskomisjon
 • 14-07-2014 / 12-10-2014 : Delegatsioon Iraagiga suhtlemiseks
 • 19-01-2017 / 02-09-2018 : Majandus- ja rahanduskomisjon

Asendusliige 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Arengukomisjon
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Eelarvekontrollikomisjon
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatsioon Lõuna-Aafrika Vabariigiga suhtlemiseks
 • 12-02-2015 / 30-11-2015 : Maksualaste siduvate eelotsuste ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmete erikomisjon
 • 02-12-2015 / 02-08-2016 : Maksualaste siduvate eelotsuste ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmete erikomisjon (TAXE 2)
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Rahapesu, maksustamise vältimist ja maksudest kõrvalehoidumist käsitleva liidu õiguse kohaldamisel ilmnenud väidetavate rikkumiste ja haldusomavoli uurimise komisjon
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Arengukomisjon
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Eelarvekontrollikomisjon
 • 14-03-2018 / 01-07-2019 : Finantskuritegusid, maksudest kõrvalehoidumist ja maksustamise vältimist käsitlev erikomisjon

Parlamendi põhitegevus 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportid – variraportöörina 
Fraktsioonid võivad iga raporti puhul nimetada variraportööri, kes jälgib raporti arengut vastutavas komisjonis ja peab raportööriga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS ELi looduslike liikidega kaubitsemise vastu võitlemise tegevuskava kohta  
- DEVE_AD(2016)584184 -  
-
DEVE 
ARVAMUS ELi kohta muutuvas maailmas, mis on üha ühendatum, vaidlustatum ja keerukam  
- DEVE_AD(2016)573204 -  
-
DEVE 
ARVAMUS ELi kaubandus- ja investeerimispoliitika välismõju kohta avaliku ja erasektori algatustele väljaspool ELi asuvates riikides  
- DEVE_AD(2015)549323 -  
-
DEVE 

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS detsentraliseeritud asutuste üle parlamendi kontrolli tagavate õigusnormide ja ühisavalduse rakendamise kohta  
- ECON_AD(2018)628399 -  
-
ECON 
ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise kohta (uuesti sõnastatud)  
- DEVE_AD(2017)609284 -  
-
DEVE 
ARVAMUS Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse aastaaruande kohta  
- DEVE_AD(2016)587476 -  
-
DEVE 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Resolutsiooni ettepanekud esitatakse päevakajalistel teemadel komisjoni, fraktsiooni või vähemalt 5% parlamendiliikmete taotluse alusel ning need pannakse täiskogul hääletusele. Kodukorra artiklid 132, 136, 139 ja 144

Suuliselt vastatavad küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale võivad esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 136

Põhjalikumad arupärimised 
Põhjalikumaid kirjalikult vastatavaid arupärimisi koos aruteluga võivad Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 139 ja III lisa

Parlamendi muu tegevus 

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 
Parlamendiliikmed võivad anda täiskogu hääletuse kohta kirjalikke selgitusi. Kodukorra artikkel 194

Vaheraport mitmeaastase finantsraamistiku 2021-2027 kohta - parlamendi seisukoht kokkuleppe saavutamiseks (A8-0358/2018 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez) EN  
 

. ‒ I broadly support Parliament’s interim report on the MFF which sets out the EU’s long-term budget for the period 2021-2027. Given the importance of the budget for EU policies the Fine Gael delegation voted in favour of Parliament’s position but would highlight that the delegation does not support the proposal for the implementation of a common consolidated corporate tax base (CCCTB) as a basis for a new own resource.

Konkurentsipoliitika aastaaruanne (A8-0049/2018 - Ramon Tremosa i Balcells) EN  
 

I voted in favour of the Annual Report on Competition Policy because it advocates a free and fair level playing field for businesses all over Europe. Tackling anti-competitive practices is in everyone’s interest – from consumers to businesses big and small – as it is vital for the very existence of the EU’s single market.
However, while I support the overall direction of the report, I do not support paragraph 29 which advocates a digital tax on the basis of turnover. I do accept that digital companies need to be taxed more efficiently, but taxing companies must be done on the basis of profits, not turnover, as has always been the case in the European Union.

2016. aasta Türgi aruanne (A8-0234/2017 - Kati Piri) EN  
 

. ‒ I voted in favour of this report as I have no objections.

Kirjalikult vastatavad küsimused 
Parlamendiliikmed võivad esitada Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule, Euroopa Komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale teatava arvu kirjalikult vastatavaid küsimusi. Kodukorra artikkel 138 ja III lisa

Küsimused Euroopa Keskpangale ning küsimused ühtse järelevalvemehhanismi ja ühtse kriisilahenduskorra kohta 
Parlamendiliige võib esitada kirjalikult vastatavaid küsimusi Euroopa Keskpangale ning küsimusi ühtse järelevalvemehhanismi ja ühtse kriisilahenduskorra kohta. Sellised küsimused edastatakse esmalt vastutava komisjoni esimehele. Kodukorra artiklid 140 ja 141 ning III lisa

Vastused Euroopa Keskpangale esitatud küsimustele ning küsimustele ühtse järelevalvemehhanismi ja ühtse kriisilahenduskorra kohta 
Vastused parlamendiliikmete küsimustele, mis on esitatud Euroopa Keskpangale, ning küsimustele ühtse järelevalvemehhanismi ja ühtse kriisilahenduskorra kohta. Kodukorra artiklid 140 ja 141 ning III lisa

Individuaalsed resolutsiooni ettepanekud  
Iga parlamendiliige võib esitada resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Vastuvõetavad ettepanekud edastatakse vastutavale komisjonile, kes otsustab, millist menetlust kasutada. Kodukorra artikkel 143

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: mis käsitleb võitlust küberkiusamise ja kättemaksuporno levitamisega  
- P8_DCL(2016)0123 - Kehtivuse kaotanud  
Roberta METSOLA , Mairead McGUINNESS , Afzal KHAN , Eva KAILI , Brian HAYES , Deirdre CLUNE , Caterina CHINNICI , Martina DLABAJOVÁ , Kostas CHRYSOGONOS , Giovanni LA VIA , Seán KELLY , Anna Maria CORAZZA BILDT  
Algatatud : 21-11-2016
Tähtaeg : 21-02-2017
Allakirjutanute arv : 73 - 22-02-2017
Kirjalik deklaratsioon: kadunud pagulaslaste kohta  
- P8_DCL(2016)0119 - Kehtivuse kaotanud  
Deirdre CLUNE , Brian HAYES , Roberta METSOLA , Patricija ŠULIN , Monica MACOVEI , Ivan JAKOVČIĆ , David CASA , Esther de LANGE , Claude ROLIN , Mariya GABRIEL  
Algatatud : 21-11-2016
Tähtaeg : 21-02-2017
Allakirjutanute arv : 45 - 22-02-2017
Kirjalik deklaratsioon: Euroopa sõidukaardi loomise ja edendamise kohta  
- P8_DCL(2016)0114 - Kehtivuse kaotanud  
Brian HAYES , Patricija ŠULIN , Deirdre CLUNE , Ivo VAJGL , José BLANCO LÓPEZ , Yana TOOM , Dieter-Lebrecht KOCH , Izaskun BILBAO BARANDICA , Claudia ȚAPARDEL , Alberto CIRIO , Tom VANDENKENDELAERE , Roberta METSOLA , Isabella DE MONTE  
Algatatud : 24-10-2016
Tähtaeg : 24-01-2017
Allakirjutanute arv : 43 - 25-01-2017

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon 

Deklaratsioon parlamendiliikmete osalemise kohta kutse alusel kolmandate isikute korraldatud üritustele