Andrus ANSIP : Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 

Parlamendiliikmed võivad anda täiskogu hääletuse kohta kirjalikke selgitusi. Kodukorra artikkel 194

Komisjonide arvuline koosseis (B9-0039/2020)  
 

Toetasin ettepanekut, millega määrati kindlaks Euroopa Parlamendi komisjonide ja allkomisjonide liikmete arv.

Protokoll, millega reguleeritakse juurdepääsu Eurodac-süsteemile õiguskaitse eesmärgil ja mis lisatakse ELi, Islandi ja Norra vahelisele lepingule, mis käsitleb liikmesriigis või Islandil või Norras esitatud varjupaigataotluse läbivaatamise eest vastutava riigi määratlemise kriteeriume ja mehhanisme (A9-0053/2019 - Jadwiga Wiśniewska)  
 

Hääletasin määruse poolt, sest see annab Islandi ja Norra õiguskaitseasutustele õiguse kasutada Eurodac-süsteemi andmebaasi terroriaktide ja muude raskete kuritegude vältimise, avastamise ja uurimise eesmärgil.

ELi ja Hiina vaheline lennuteenuste teatavaid aspekte käsitlev leping (A9-0041/2019 - Tomasz Piotr Poręba)  
 

Leping viib Euroopa Liidu ja Hiina vahel sõlmitud lennunduslepingud ELi õigusega kooskõlla. Hääletasin poolt.

Ühine käibemaksusüsteem ja väikeettevõtjate suhtes kohaldatav erikord (A9-0055/2019 - Inese Vaidere)  
 

Raporti eesmärk on kehtestada uued eeskirjad, et vähendada VKEde halduskoormust ja nõuete täitmisega seotud kulusid ning aidata luua maksukeskkond, mis aitab VKEdel tõhusamalt kasvada ja piiriüleselt kaubelda. Hääletasin poolt.

Euroopa roheline kokkulepe (RC-B9-0040/2020, B9-0040/2020, B9-0041/2020, B9-0042/2020, B9-0043/2020, B9-0044/2020, B9-0045/2020, B9-0046/2020)  
 

Euroopa roheline kokkulepe on meie kliimaeesmärkide saavutamise alustala. Eestile, eriti Ida-Virumaale on kokkuleppest tulenevad vahendid kliimaneutraalsuse saavutamiseks väga olulised. Toetasin resolutsiooni.

Väljaastumislepingus sisalduvate kodanike õigusi käsitlevate sätete rakendamine ja jälgimine (B9-0031/2020)  
 

Ma ei rõõmusta Ühendkuningriigi EList lahkumise üle, aga austan nende rahva tahet. Selle lepinguga saab pikk määramatuse periood kodanike jaoks loodetavasti läbi. Ma olen huvitatud headest suhetest ELi 27 liikmesriigi ja Ühendkuningriigi vahel. Toetasin resolutsiooni.

Inimõigusi ja demokraatiat maailmas ning Euroopa Liidu poliitikat selles valdkonnas käsitlev 2018. aasta aruanne (A9-0051/2019 - Isabel Wiseler-Lima)  
 

Raport annab adekvaatse ülevaate inimõiguste olukorrast maailmas ja tuge nendele, kelle inimõigusi rikutakse. Hääletasin poolt.

Ühise välis- ja julgeolekupoliitika rakendamist käsitlev aastaaruanne (A9-0054/2019 - David McAllister)  
 

Vale on vastandada Euroopa Liidu kaitsekoostööd NATO koostööle. Eesti on osalenud koos Soome ja Rootsiga Euroopa Liidu lahingugrupi tegevuses. Eesti on korraldanud relvastuses ühishankeid Soomega. Need tegevused pole olnud konkureerivad NATOga ja kindlasti on need tugevdanud kõigi osalevate riikide kaitsevõimet. Toetasin raportit.

Euroopa Parlamendi seisukoht Euroopa tuleviku teemalise konverentsi kohta (B9-0036/2020, B9-0037/2020, B9-0038/2020)  
 

Aeg-ajalt on kasulik arutada Euroopa tuleviku küsimusi ka laiemalt kui ainult Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni ringis. Seepärast toetasin ettepanekut.

Rumeenia 1989. aasta detsembri revolutsiooni 30. aastapäeva tähistamine (B9-0241/2019)  
 

1989. aasta detsembrirevolutsioon Rumeenias oli kõigist raudse eesriide tagustes riikides toimunud ja kommunismi kokkuvarisemisega päädinud ülestõusudest kõige vägivaldsem. Jõu kasutamine Rumeenia rahva vastu 1989. aasta detsembris vapustas kogu Rumeenia ühiskonda ning tollaste kuritegude toimepanijate väljaselgitamine on ohvrite, nende perekondade ja kõigi rumeenlaste jaoks endiselt piinav lahendamata küsimus. Sõjaline rünnak oma rahva vastu ei tohiks jääda karistamata.
Resolutsioonis kutsutakse Rumeenia riiki üles tugevdama pingutusi, et välja selgitada tõde revolutsioonisündmuste kohta. Toetan resolutsiooni.

Kontakt