Benedek JÁVOR : Kaheksanda koosseisu ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Együtt 2014 - Párbeszéd Magyarországért (Ungari)

Aseesimees 

 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
 • 23-01-2017 / 01-07-2019 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon

Liikmed 

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
 • 19-01-2017 / 22-01-2017 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
 • 02-10-2017 / 01-07-2019 : Delegatsioon Euronesti parlamentaarses assamblees

Asendusliige 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Eelarvekontrollikomisjon
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
 • 14-07-2014 / 01-10-2017 : Delegatsioon Euronesti parlamentaarses assamblees
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatsioon ELi-Ukraina parlamentaarses assotsieerimiskomitees
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Eelarvekontrollikomisjon
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

Parlamendi põhitegevus 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportid – variraportöörina 
Fraktsioonid võivad iga raporti puhul nimetada variraportööri, kes jälgib raporti arengut vastutavas komisjonis ja peab raportööriga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004. aasta direktiivi 2004/35/EÜ (keskkonnavastutusest keskkonnakahjustuste ärahoidmise ja parandamise kohta (keskkonnavastutuse direktiiv)) kohaldamise kohta  
- ENVI_AD(2017)599800 -  
-
ENVI 
ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse liikmesriikide võetud siduvaid eesmärke kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks aastatel 2021–2030, et tagada vastupidav energialiit ning täita Pariisi kokkuleppe alusel võetud kohustused, ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 525/2013 kasvuhoonegaaside heite seire- ja aruandlusmehhanismi ning kliimamuutusi käsitleva muu teabe esitamise kohta  
- ITRE_AD(2017)592166 -  
-
ITRE 
ARVAMUS ressursitõhususe ja ringmajandusele ülemineku kohta  
- ITRE_AD(2015)549322 -  
-
ITRE 

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS mis käsitleb vahearuannet mitmeaastase finantsraamistiku 2021–2027 kohta – parlamendi seisukoht kokkuleppe saavutamiseks  
- ITRE_AD(2018)625481 -  
-
ITRE 
ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv liidu õiguse rikkumisest teatavate isikute kaitse kohta  
- CONT_AD(2018)623761 -  
-
CONT 
ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv liidu õiguse rikkumisest teatavate isikute kaitse kohta  
- ENVI_AD(2018)623622 -  
-
ENVI 

Suuliselt vastatavad küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale võivad esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 136

Parlamendi muu tegevus 

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 
Parlamendiliikmed võivad anda täiskogu hääletuse kohta kirjalikke selgitusi. Kodukorra artikkel 194

Liikmesriikide võetud siduvad eesmärgid kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks, et täita Pariisi kokkuleppe alusel võetud kohustused (A8-0208/2017 - Gerben-Jan Gerbrandy) EN  
 

Today, the plenary voted on the effort-sharing regulation, which covers the majority of the EU’s total GHG emissions and thus is a key instrument in the achievement of the EU’s climate goals and its commitments made under the Paris Agreement.
The result of today is less than satisfying despite my efforts on the Committee on Industry, Research and Energy and that of my colleague on the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety to substantially raise the ambition and close the loopholes in the draft legislation to have a fair and more effective regulatory framework for 2030 and ensure its environmental integrity. The PPE, ECR and ALDE ensured that LULUCF flexibilities remain at the level proposed by the Commission and the ‘early action reserve’ was increased. These can slow down the energy transition and the emission reduction efforts in the agriculture, transport, building and waste sectors.
At least, the baseline for linear reduction was set at 2018 which better reflects reality and avoids that non-complying or slowly moving Member States are rewarded. This is a real improvement compared to the Commission proposal that can lead to almost 300 million tons of extra emission cuts and thus hopefully will be maintained at the next stages of discussing the legislation.

Pakendid ja pakendijäätmed (A8-0029/2017 - Simona Bonafè) EN  
 

We voted on a series of important legislative proposals on the circular economy. The reports including the one of the waste framework directive were adopted with a strong majority. The European Parliament has called for higher ambition - in line with the previous resolution of the EP, the ENVI position as well as previous proposal by the European Commission.
I especially welcome that the maximum amount of waste to be landfilled was reduced and the targets on municipal waste to be recycled were increased by 5% up. Targets of preparation for reuse and on packaging to be recycled and packaging waste to be reused are also important. The new package will trigger more action in terms of decreasing waste generation and moving up the waste hierarchy as a whole, reducing food waste and marine litter as well as the separate collection of bio waste. These will bring clear benefits for the citizens - in terms of health, more liveable environment and savings and will create a huge number of new jobs.

Kirjalikult vastatavad küsimused 
Parlamendiliikmed võivad esitada Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule, Euroopa Komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale teatava arvu kirjalikult vastatavaid küsimusi. Kodukorra artikkel 138 ja III lisa

Küsimused Euroopa Keskpangale ning küsimused ühtse järelevalvemehhanismi ja ühtse kriisilahenduskorra kohta 
Parlamendiliige võib esitada kirjalikult vastatavaid küsimusi Euroopa Keskpangale ning küsimusi ühtse järelevalvemehhanismi ja ühtse kriisilahenduskorra kohta. Sellised küsimused edastatakse esmalt vastutava komisjoni esimehele. Kodukorra artiklid 140 ja 141 ning III lisa

Individuaalsed resolutsiooni ettepanekud  
Iga parlamendiliige võib esitada resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Vastuvõetavad ettepanekud edastatakse vastutavale komisjonile, kes otsustab, millist menetlust kasutada. Kodukorra artikkel 143

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: tarbijate õiguse kohta teadlikule toiduvalikule  
- P8_DCL(2016)0128 - Kehtivuse kaotanud  
Marijana PETIR , Alojz PETERLE , Patricija ŠULIN , Giovanni LA VIA , Fulvio MARTUSCIELLO , Eleonora EVI , Benedek JÁVOR , Tibor SZANYI , Nicola CAPUTO , Karin KADENBACH , Daniel BUDA , Claudia ȚAPARDEL , Vladimir URUTCHEV  
Algatatud : 12-12-2016
Tähtaeg : 12-03-2017
Allakirjutanute arv : 46 - 13-03-2017
Kirjalik deklaratsioon: haavatavate kogukondade juurdepääsu kohta eluasemele  
- P8_DCL(2016)0074 - Kehtivuse kaotanud  
Damian DRĂGHICI , Norica NICOLAI , Daciana Octavia SÂRBU , Sirpa PIETIKÄINEN , Cătălin Sorin IVAN , Benedek JÁVOR , Ilhan KYUCHYUK , Stefan ECK , Terry REINTKE , Nedzhmi ALI , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Mircea DIACONU , Marc TARABELLA , Filiz HYUSMENOVA , Nicola CAPUTO  
Algatatud : 12-09-2016
Tähtaeg : 12-12-2016
Allakirjutanute arv : 91 - 13-12-2016
Kirjalik deklaratsioon: Euroopa meega hommikusöögi ja ülemaailmse mesilaste päeva kohta  
- P8_DCL(2016)0033 - Kehtivuse kaotanud  
Franc BOGOVIČ , Alojz PETERLE , Patricija ŠULIN , Mairead McGUINNESS , Marijana PETIR , Sofia RIBEIRO , James NICHOLSON , Françoise GROSSETÊTE , Ivan JAKOVČIĆ , Elisabeth KÖSTINGER , Albert DESS , Paolo DE CASTRO , Bronis ROPĖ , Rosa D'AMATO , Milan ZVER , Romana TOMC , Igor ŠOLTES , Tanja FAJON , Ivo VAJGL , Jozo RADOŠ , Frédérique RIES , György HÖLVÉNYI , Mark DEMESMAEKER , Pavel POC , Anneli JÄÄTTEENMÄKI , Kateřina KONEČNÁ , Giovanni LA VIA , Benedek JÁVOR , Karl-Heinz FLORENZ , Bart STAES , Jo LEINEN , Sirpa PIETIKÄINEN , Vladimir URUTCHEV , Norbert ERDŐS , Annie SCHREIJER-PIERIK , Marc TARABELLA , Nicola CAPUTO , Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Dubravka ŠUICA , Viorica DĂNCILĂ , Renata BRIANO , Mihai ŢURCANU , Miroslav POCHE  
Algatatud : 11-04-2016
Tähtaeg : 11-07-2016
Allakirjutanute arv : 224 - 12-07-2016

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon