Péter NIEDERMÜLLER : Kaheksanda koosseisu ametiaeg 

Fraktsioonid 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis - Varahoidja

Liikmesriikide erakonnad 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Demokratikus Koalíció (Ungari)

Liikmed 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatsioon Iisraeliga suhtlemiseks
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
  • 12-09-2017 / 14-11-2018 : Terrorismi käsitlev erikomisjon

Asendusliige 

  • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Eelarvekontrollikomisjon
  • 02-10-2014 / 01-07-2019 : Delegatsioon ELi–Albaania parlamentaarses stabiliseerimis- ja assotsieerimiskomitees
  • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Rahapesu, maksustamise vältimist ja maksudest kõrvalehoidumist käsitleva liidu õiguse kohaldamisel ilmnenud väidetavate rikkumiste ja haldusomavoli uurimise komisjon
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Eelarvekontrollikomisjon

Parlamendi põhitegevus 

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmise kohta ajutiste meetmete võtmiseks rahvusvahelise kaitse valdkonnas, et toetada Itaaliat ja Kreekat  
- LIBE_AD(2015)564968 -  
-
LIBE 
ARVAMUS Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve projekti kohta  
- LIBE_AD(2015)564966 -  
-
LIBE 
ARVAMUS mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2015. aasta paranduseelarve projekti nr 5/2015 kohta – Rändesurvele reageerimine  
- LIBE_AD(2015)557412 -  
-
LIBE 

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Ameti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta  
- LIBE_AD(2018)613654 -  
-
LIBE 
ARVAMUS Euroopa Politseiameti (Europol) 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta  
- LIBE_AD(2018)613648 -  
-
LIBE 
ARVAMUS Eurojusti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta  
- LIBE_AD(2018)613649 -  
-
LIBE 

Suuliselt vastatavad küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale võivad esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 136

Põhjalikumad arupärimised 
Põhjalikumaid kirjalikult vastatavaid arupärimisi koos aruteluga võivad Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 139 ja III lisa

Parlamendi muu tegevus 

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 
Parlamendiliikmed võivad anda täiskogu hääletuse kohta kirjalikke selgitusi. Kodukorra artikkel 194

Terrorismi käsitleva erikomisjoni tähelepanekud ja soovitused (A8-0374/2018 - Monika Hohlmeier, Helga Stevens) HU  
 

Az Európai Parlament plenáris ülése ma fogadta el a terrorizmussal foglalkozó különbizottság véleményét, amelynek a kidolgozásában egyetlen magyar képviselőként vettem részt. A jelentésnek szomorú apropót ad a strasbourgi terrortámadás, amely mélyen megrázott mindannyiunkat. De továbbra is küzdenünk kell azért, hogy az Európai Unió a szabadság és biztonság térsége maradhasson. Az Európai Parlement jelentése is ezt a célt szolgálja.
Szakmai szempontból nem értek egyet a dokumentum számos állításával. Sok helyen csak és kizárólag a muszlimokat teszi felelőssé a terrorizmusért, míg a jobboldali terrorizmus is komoly fenyegetést jelent. Továbbra is kitartok amellett, hogy súlyos tévedés egyenlőségjelet tenni a menedékkérők és a terroristák között. Az esetek többségében a második-harmadik generációs bevándorlók radikalizálódnak, mert a társadalmak meg sem kísérlik integrálni őket. A Fidesz és a többi populista erő muszlim- és idegenellenes gyűlöletkeltése csak tüzelik a radikalizmust.
Meggyőződésem, hogy nem a gyűlöletkeltésen, hanem érdemi, konstruktív európai válaszokon kell dolgoznunk. A különbizottság jelentése egy sor hasznos javaslatot tartalmaz, amely ellehetetlenítené a terrorizmus finanszírozását, visszaszorítaná a robbanóanyagok forgalmazását és az illegális fegyverkereskedelmet, illetve a terrorizmus áldozatainak nyújtana segítséget. Az is fontos számomra, hogy az Európai Unió egységesen és erősen nézzen szembe a kihívásokkal. Ezért szavaztam ma meg terrorizmussal foglalkozó különbizottság véleményét.

Khan al-Ahmari ja muude beduiinide külade lõhkumise oht EN  
 

Khan al Ahmar is a cluster of illegal constructions located on the main road between Jerusalem and the Dead Sea. A petition was filed to the High Court of Justice in 2009 against the demolition orders. The High Court of Justice in Israel ruled in 2010 that the entire cluster, including the structure serving as school were built illegally, in violation of the planning and zoning laws and must be demolished. The Supreme Court finally rejected the petition and stated in its decision that the authorities put in much effort to develop the new site, at their own expense, including the development of the neighbourhood, the infrastructure and the development of land plots offered to the residents. All this shows that the Israeli government proceeded with caution and legality in this case as well. It is not the task of the European Parliament to interfere in the internal matters of Israel, but rather to encourage solutions that would promote peace in the Middle East and that would contribute to ending the divisions in Israeli society. This one-sided resolution does not serve this purpose and therefore I will not vote for it.

ELi ja Hiina suhete seis (A8-0252/2018 - Bas Belder) HU  
 

Az Európai Unió és Kína közötti viszonynak meghatározó eleme kell, hogy legyen Kínának Tajvannal kapcsolatos politikája. Ebből a szempontból különösen fontos a jelentésnek az a megállapítása, hogy Tajvanban többpárti demokrácia van, míg Kínát egy egyre agresszívebb nacionalista politika jellemzi. Ennek a politikának az egyik megnyilvánulását jelentik a Tajvannal szembeni folyamatos kínai katonai provokációk, amelyeket az EU-nak a leghatározottabban el kell ítélnie.
Fontosnak tartom a jelentésnek azt a megállapítását, amely arra szólítja fel a Bizottságot, hogy kezdje meg végre a hivatalos tárgyalásokat Tajvannal a kétoldalú befektetésekkel kapcsolatos egyezmény előkészítéséről. Az Európai Uniónak politikai és morális kötelessége Tajvan támogatása, s ez nem lehet a kínai kormány pillanatnyi politikai irányvonalának a függvénye. Világossá kell tenni, hogy az Európai Unió és Parlament a világon mindenütt kiáll a jogállamiság és az emberi jogok mellett, és nem csupán saját gazdasági érdekeit tartja szem előtt. Meggyőződésem, hogy nekünk Tajvan esetében is az a feladatunk, hogy támogassuk a demokráciát és a jogállamiságot, és utasítsuk el a kínai kormány erőszakos politikáját. Ez a jelentés megfelelő lépés ebbe az irányba, amit azonban további határozott lépéseknek kell követnie.

Kirjalikult vastatavad küsimused 
Parlamendiliikmed võivad esitada Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule, Euroopa Komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale teatava arvu kirjalikult vastatavaid küsimusi. Kodukorra artikkel 138 ja III lisa

Individuaalsed resolutsiooni ettepanekud  
Iga parlamendiliige võib esitada resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Vastuvõetavad ettepanekud edastatakse vastutavale komisjonile, kes otsustab, millist menetlust kasutada. Kodukorra artikkel 143

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: vihkamise ja ekstremismi vastase võitluse kohta internetis  
- P8_DCL(2016)0077 - Kehtivuse kaotanud  
Ivan JAKOVČIĆ , Paavo VÄYRYNEN , Patricija ŠULIN , Péter NIEDERMÜLLER , Jozo RADOŠ , Heinz K. BECKER , Angel DZHAMBAZKI , Iskra MIHAYLOVA , Anna ZÁBORSKÁ , Miriam DALLI , Hannu TAKKULA , Boris ZALA , Nedzhmi ALI , Brian HAYES , Agnieszka KOZŁOWSKA-RAJEWICZ , Filiz HYUSMENOVA , Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA , Zigmantas BALČYTIS  
Algatatud : 12-09-2016
Tähtaeg : 12-12-2016
Allakirjutanute arv : 143 - 13-12-2016
Kirjalik deklaratsioon: krüpteerimise kohta  
- P8_DCL(2016)0073 - Kehtivuse kaotanud  
Nicola CAPUTO , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Miroslav POCHE , Patricija ŠULIN , José BLANCO LÓPEZ , Emilian PAVEL , Takis HADJIGEORGIOU , Marlene MIZZI , Tibor SZANYI , Péter NIEDERMÜLLER , Momchil NEKOV , Eva MAYDELL , Brian HAYES , Maria GRAPINI , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Liisa JAAKONSAARI , Lynn BOYLAN , Therese COMODINI CACHIA , Beatrix von STORCH , Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU , Alberto CIRIO , Claudia ȚAPARDEL , Victor NEGRESCU , Barbara KAPPEL , Georgios EPITIDEIOS , Eleftherios SYNADINOS  
Algatatud : 12-09-2016
Tähtaeg : 12-12-2016
Allakirjutanute arv : 56 - 13-12-2016
Kirjalik deklaratsioon: segregatsiooni kaotamise kohta koolides  
- P8_DCL(2015)0060 - Kehtivuse kaotanud  
Péter NIEDERMÜLLER , Filiz HYUSMENOVA , Malin BJÖRK , Laura FERRARA , Soraya POST , Cecilia WIKSTRÖM , Damian DRĂGHICI , Barbara LOCHBIHLER , Josef WEIDENHOLZER , Miltiadis KYRKOS , Sophia in 't VELD  
Algatatud : 14-10-2015
Tähtaeg : 14-01-2016
Allakirjutanute arv : 79 - 15-01-2016

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon 

Deklaratsioon parlamendiliikmete osalemise kohta kutse alusel kolmandate isikute korraldatud üritustele