Jérôme LAVRILLEUX : Kaheksanda koosseisu ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 01-07-2014 / 15-10-2014 : Union pour un Mouvement Populaire (Prantsusmaa)
 • 16-10-2014 / 01-07-2019 : Indépendant (Prantsusmaa)

Liikmed 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatsioon Kanadaga suhtlemiseks
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

Asendusliige 

 • 01-07-2014 / 31-05-2016 : Petitsioonikomisjon
 • 25-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatsioon Lõuna-Aafrika Vabariigiga suhtlemiseks
 • 31-05-2016 / 18-01-2017 : Põhiseaduskomisjon
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Põhiseaduskomisjon
 • 01-03-2018 / 01-07-2019 : Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon

Parlamendi põhitegevus 

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ja millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2012/2002 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1305/2013, (EL) nr 1306/2013, (EL) nr 1307/2013, (EL) nr 1308/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014, (EL) nr 283/2014 ja (EL) nr 652/2014 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsust 541/2014/EL  
- EMPL_AD(2017)599609 -  
-
EMPL 

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ning 2019. aasta majanduskasvu analüüsi tööhõive- ja sotsiaalaspektide kohta  
- FEMM_AD(2019)630469 -  
-
FEMM 
ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise koostöö rahastamisvahend  
- FEMM_AD(2018)628565 -  
-
FEMM 
MUUDATUSETTEPANEKUTENA ESITATUD SEISUKOHT majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2019. aasta majanduskasvu analüüsi kohta  
- FEMM_AD(2018)630515 -  
-
FEMM 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Resolutsiooni ettepanekud esitatakse päevakajalistel teemadel komisjoni, fraktsiooni või vähemalt 5% parlamendiliikmete taotluse alusel ning need pannakse täiskogul hääletusele. Kodukorra artiklid 132, 136, 139 ja 144

Suuliselt vastatavad küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale võivad esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 136

Parlamendi muu tegevus 

Kirjalikult vastatavad küsimused 
Parlamendiliikmed võivad esitada Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule, Euroopa Komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale teatava arvu kirjalikult vastatavaid küsimusi. Kodukorra artikkel 138 ja III lisa

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon