Marie-Christine ARNAUTU : Kaheksanda koosseisu ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 01-07-2014 / 14-06-2015 : Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed
 • 15-06-2015 / 01-07-2019 : Rahvaste ja Vabaduste Euroopa fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 01-07-2014 / 11-06-2018 : Front national (Prantsusmaa)
 • 12-06-2018 / 01-07-2019 : Rassemblement national (Prantsusmaa)

Liikmed 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Transpordi- ja turismikomisjon
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatsioon ELi–Mehhiko parlamentaarses ühiskomisjonis
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatsioon Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarses assamblees
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Transpordi- ja turismikomisjon

Asendusliige 

 • 01-07-2014 / 14-06-2015 : Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
 • 10-09-2014 / 14-06-2015 : Delegatsioon Kanadaga suhtlemiseks
 • 25-06-2015 / 18-01-2017 : Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
 • 21-01-2016 / 04-04-2017 : Autotööstuses heitkoguste mõõtmise uurimiskomisjon
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
 • 28-08-2017 / 01-07-2019 : Väliskomisjon

Parlamendi põhitegevus 

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse liidu kosmoseprogramm ja Euroopa Liidu Kosmoseprogrammi Amet ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EL) nr 912/2010, (EL) nr 1285/2013 ja (EL) nr 377/2014 ning otsus nr 541/2014/EL  
- TRAN_AD(2018)626706 -  
-
TRAN 
ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ, et jätkata kehtivate piirangute kohaldamist lennutegevuse ulatuse suhtes ja teha ettevalmistusi üleilmse turupõhise meetme rakendamiseks alates 2021. aastast  
- TRAN_AD(2017)604687 -  
-
TRAN 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Resolutsiooni ettepanekud esitatakse päevakajalistel teemadel komisjoni, fraktsiooni või vähemalt 5% parlamendiliikmete taotluse alusel ning need pannakse täiskogul hääletusele. Kodukorra artiklid 132, 136, 139 ja 144

Suuliselt vastatavad küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale võivad esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 136

Parlamendi muu tegevus 

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 
Parlamendiliikmed võivad anda täiskogu hääletuse kohta kirjalikke selgitusi. Kodukorra artikkel 194

Liidu haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogramm „Erasmus“ (A8-0111/2019 - Milan Zver) FR  
 

La mobilité des étudiants est une bonne chose, mais le cadre de ce programme est trop large à mes yeux et je regrette le quasi triplement du budget. Je considère au contraire que le programme gagnerait en efficacité en se concentrant sur un nombre restreint d’objectifs plutôt que de devenir un programme fourre-tout, conduisant jusqu’à une utilisation des fonds à destination des migrants par exemple, ce qui est un dévoiement scandaleux du programme Erasmus.
Pour toutes ces raisons, je me suis abstenue.

Raamistiku loomine jätkusuutlike investeeringute soodustamiseks (A8-0175/2019 - Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen) FR  
 

L’idée sous-jacente à ce texte, à savoir d’orienter les investissements de l’UE vers des activités durables est intéressante, mais il ressort de la lecture une multiplication de procédures qui rendent la disposition quasi inapplicable. Aussi je ne peux y souscrire et j'ai voté contre.

Otsus, millega luuakse Euroopa rahutagamisrahastu (A8-0157/2019 - Hilde Vautmans) FR  
 

Ce rapport vise à renforcer encore davantage les pouvoirs de l’UE dans le domaine militaire alors que celui-ci devrait rester de la compétence des États Membres. J’ai donc voté contre.

Kirjalikult vastatavad küsimused 
Parlamendiliikmed võivad esitada Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule, Euroopa Komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale teatava arvu kirjalikult vastatavaid küsimusi. Kodukorra artikkel 138 ja III lisa

Individuaalsed resolutsiooni ettepanekud  
Iga parlamendiliige võib esitada resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Vastuvõetavad ettepanekud edastatakse vastutavale komisjonile, kes otsustab, millist menetlust kasutada. Kodukorra artikkel 143

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: äädikakärbse Drosophila suzukii kohta  
- P8_DCL(2016)0134 - Kehtivuse kaotanud  
Mireille D'ORNANO , Edouard FERRAND , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Jean-François JALKH , Sylvie GODDYN , Marie-Christine ARNAUTU , Philippe LOISEAU  
Algatatud : 12-12-2016
Tähtaeg : 12-03-2017
Allakirjutanute arv : 16 - 13-03-2017
Kirjalik deklaratsioon: Cydalima perspectalise kohta  
- P8_DCL(2016)0131 - Kehtivuse kaotanud  
Mireille D'ORNANO , Edouard FERRAND , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Jean-François JALKH , Sylvie GODDYN , Marie-Christine ARNAUTU , Philippe LOISEAU  
Algatatud : 12-12-2016
Tähtaeg : 12-03-2017
Allakirjutanute arv : 16 - 13-03-2017
Kirjalik deklaratsioon: hundi (Canis lupus) kaitsestaatuse kohta  
- P8_DCL(2016)0127 - Kehtivuse kaotanud  
Mireille D'ORNANO , Edouard FERRAND , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Jean-François JALKH , Marie-Christine ARNAUTU , Louis ALIOT , Philippe LOISEAU  
Algatatud : 12-12-2016
Tähtaeg : 12-03-2017
Allakirjutanute arv : 15 - 13-03-2017

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon