Mireille D'ORNANO : Kaheksanda koosseisu ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 01-07-2014 / 14-06-2015 : Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed
 • 15-06-2015 / 02-10-2017 : Rahvaste ja Vabaduste Euroopa fraktsioon - Liige
 • 03-10-2017 / 03-10-2017 : Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed
 • 04-10-2017 / 01-07-2019 : Vaba ja Otsedemokraatliku Euroopa fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 01-07-2014 / 03-10-2017 : Front national (Prantsusmaa)
 • 04-10-2017 / 01-07-2019 : Les Patriotes (Prantsusmaa)

Liikmed 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatsioon Kesk-Ameerika riikidega suhtlemiseks
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatsioon Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarses assamblees
 • 19-01-2017 / 01-10-2017 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
 • 01-02-2017 / 04-04-2017 : Autotööstuses heitkoguste mõõtmise uurimiskomisjon
 • 23-10-2017 / 01-07-2019 : Delegatsioon Mercosuri riikidega suhtlemiseks
 • 13-11-2017 / 01-07-2019 : Arengukomisjon
 • 08-02-2018 / 12-12-2018 : Pestitsiididele lubade andmise ELi menetlust käsitlev erikomisjon
 • 02-05-2018 / 01-07-2019 : Delegatsioon AKV–ELi parlamentaarses ühisassamblees

Asendusliige 

 • 01-07-2014 / 14-06-2015 : Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
 • 14-07-2014 / 14-06-2015 : Delegatsioon Indiaga suhtlemiseks
 • 27-07-2015 / 25-01-2017 : Delegatsioon Indiaga suhtlemiseks
 • 25-01-2017 / 02-10-2017 : Delegatsioon Kagu-Aasia riikide ja Kagu-Aasia Rahvaste Assotsiatsiooniga (ASEAN) suhtlemiseks
 • 02-10-2017 / 02-10-2017 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
 • 06-10-2017 / 01-07-2019 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
 • 26-02-2018 / 01-05-2018 : Delegatsioon AKV–ELi parlamentaarses ühisassamblees
 • 10-01-2019 / 01-07-2019 : Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon

Parlamendi põhitegevus 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS ELi mesindussektori väljavaadete ja probleemide kohta  
- ENVI_AD(2017)609657 -  
-
ENVI 

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa solidaarsuskorpuse programm ning tunnistatakse kehtetuks [Euroopa solidaarsuskorpuse määrus] ja määrus (EL) nr 375/2014  
- DEVE_AD(2019)629637 -  
-
DEVE 
ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Varjupaiga- ja Rändefond  
- DEVE_AD(2018)628531 -  
-
DEVE 
ARVAMUS mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Côte d’Ivoire’i Vabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepingu rakendamise protokolli (2018–2024) sõlmimise kohta  
- DEVE_AD(2018)629615 -  
-
DEVE 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Resolutsiooni ettepanekud esitatakse päevakajalistel teemadel komisjoni, fraktsiooni või vähemalt 5% parlamendiliikmete taotluse alusel ning need pannakse täiskogul hääletusele. Kodukorra artiklid 132, 136, 139 ja 144

Suuliselt vastatavad küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale võivad esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 136

Parlamendi muu tegevus 

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 
Parlamendiliikmed võivad anda täiskogu hääletuse kohta kirjalikke selgitusi. Kodukorra artikkel 194

Eurojusti ja Taani vaheline kriminaalõigusalase koostöö leping (A8-0192/2019 - Claude Moraes) FR  
 

J’ai voté contre le rapport relatif à l'accord sur la coopération judiciaire en matière pénale entre Eurojust et le Royaume de Danemark. Il s’agit en réalité d’un renforcement d’Eurojust. J’ai donc rejeté ce texte.

Sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimine (A8-0386/2018 - Guillaume Balas) FR  
 

J’ai voté pour le rapport relatif à la coordination des systèmes de sécurité sociale. Il s’agit d’une modification des coordinations des différents systèmes de protection sociale dans l’intérêt des travailleurs. Il paraît légitime que l’État percevant les cotisations sociales soit également celui chargé de verser les prestations chômage, aussi m’a-t-il semblé nécessaire de voter en faveur de ce rapport.

Uute raskesõidukite CO2-heitenormid (A8-0354/2018 - Bas Eickhout) FR  
 

J’ai voté pour le rapport relatif aux normes applicables aux émissions de CO2 des véhicules utilitaires lourds neufs. Dans le cadre des objectifs fixés par l’accord de Paris, il convient de réglementer les performances standard du secteur autoroutier afin de parvenir à la réduction des émissions de CO2. En tenant compte des innovations technologiques récentes, ce rapport actualise les exigences techniques applicables à l’industrie automobile. Ces ajustements techniques justifient mon vote positif.

Kirjalikult vastatavad küsimused 
Parlamendiliikmed võivad esitada Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule, Euroopa Komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale teatava arvu kirjalikult vastatavaid küsimusi. Kodukorra artikkel 138 ja III lisa

Individuaalsed resolutsiooni ettepanekud  
Iga parlamendiliige võib esitada resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Vastuvõetavad ettepanekud edastatakse vastutavale komisjonile, kes otsustab, millist menetlust kasutada. Kodukorra artikkel 143

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: äädikakärbse Drosophila suzukii kohta  
- P8_DCL(2016)0134 - Kehtivuse kaotanud  
Mireille D'ORNANO , Edouard FERRAND , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Jean-François JALKH , Sylvie GODDYN , Marie-Christine ARNAUTU , Philippe LOISEAU  
Algatatud : 12-12-2016
Tähtaeg : 12-03-2017
Allakirjutanute arv : 16 - 13-03-2017
Kirjalik deklaratsioon: Euroopa teraviljasektori toetamise kohta  
- P8_DCL(2016)0132 - Kehtivuse kaotanud  
Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Angelo CIOCCA , Mario BORGHEZIO , Dominique BILDE , Mylène TROSZCZYNSKI , Mireille D'ORNANO , Philippe LOISEAU , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Dominique MARTIN , Edouard FERRAND , Joëlle MÉLIN  
Algatatud : 12-12-2016
Tähtaeg : 12-03-2017
Allakirjutanute arv : 21 - 13-03-2017
Kirjalik deklaratsioon: Cydalima perspectalise kohta  
- P8_DCL(2016)0131 - Kehtivuse kaotanud  
Mireille D'ORNANO , Edouard FERRAND , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Jean-François JALKH , Sylvie GODDYN , Marie-Christine ARNAUTU , Philippe LOISEAU  
Algatatud : 12-12-2016
Tähtaeg : 12-03-2017
Allakirjutanute arv : 16 - 13-03-2017

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon