Ivan JAKOVČIĆ : Kaheksanda koosseisu ametiaeg 

Fraktsioonid 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Istarski demokratski sabor - Dieta democratica istriana (Horvaatia)

Aseesimees 

  • 16-10-2014 / 01-07-2019 : Delegatsioon ELi–Albaania parlamentaarses stabiliseerimis- ja assotsieerimiskomitees

Liikmed 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Regionaalarengukomisjon
  • 14-07-2014 / 15-10-2014 : Delegatsioon ELi–Albaania parlamentaarses stabiliseerimis- ja assotsieerimiskomitees
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Regionaalarengukomisjon
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon

Asendusliige 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatsioon ELi–Serbia parlamentaarses stabiliseerimis- ja assotsieerimiskomitees

Parlamendi põhitegevus 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus 2015. aasta rahvusvahelise oliiviõli- ja lauaoliivilepingu sõlmimise kohta  
- AGRI_AD(2019)612136 -  
-
AGRI 
ARVAMUS Euroopa tulevikku käsitleva arutelu seisu kohta  
- AGRI_AD(2018)626932 -  
-
AGRI 
ARVAMUS Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse kontrolli aastaaruande (2015) kohta  
- REGI_AD(2017)593948 -  
-
REGI 

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse ühinemiseelse abi rahastamisvahend (IPA III)  
- REGI_AD(2019)629571 -  
-
REGI 
ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1316/2013 seoses Ühendkuningriigi liidust väljaastumisega  
- REGI_AD(2018)632116 -  
-
REGI 
ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi+, Ühtekuuluvusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning nende ja Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi, Sisejulgeolekufondi ning piirihalduse ja viisade rahastamisvahendi suhtes kohaldatavad finantseeskirjad  
- AGRI_AD(2018)625354 -  
-
AGRI 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Resolutsiooni ettepanekud esitatakse päevakajalistel teemadel komisjoni, fraktsiooni või vähemalt 5% parlamendiliikmete taotluse alusel ning need pannakse täiskogul hääletusele. Kodukorra artiklid 132, 136, 139 ja 144

Suuliselt vastatavad küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale võivad esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 136

Põhjalikumad arupärimised 
Põhjalikumaid kirjalikult vastatavaid arupärimisi koos aruteluga võivad Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 139 ja III lisa

Parlamendi muu tegevus 

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 
Parlamendiliikmed võivad anda täiskogu hääletuse kohta kirjalikke selgitusi. Kodukorra artikkel 194

Eurojusti ja Taani vaheline kriminaalõigusalase koostöö leping (A8-0192/2019 - Claude Moraes) HR  
 

Glasao sam za Izvješće o Nacrtu provedbene odluke Vijeća o odobrenju sklapanja, od strane Eurojusta, Sporazuma o suradnji u kaznenom pravosuđu između Eurojusta i Kraljevine Danske jer se time osigurava daljnje sudjelovanje Danske u strukturi Eurojusta, te se doprinosi očuvanju zajedničkog područja pravosuđa i unutarnjih poslova EU-a.

Sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimine (A8-0386/2018 - Guillaume Balas) HR  
 

Glasao sam za Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 883/2004 o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i Uredbe (EZ) br. 987/2009 o utvrđivanju postupka provedbe Uredbe (EZ) br. 883/2004 jer se time osigurava kontinuitet socijalne zaštite kada osobe prelaze iz jednog nacionalnog zakonodavstva u drugo.
Također, važna je standardizacija postupaka izdavanja, format i sadržaj prenosivog dokumenta kojim se potvrđuje članstvo u sustavu socijalnog osiguranja, da odredi situacije u kojima se taj dokument izdaje te postupaka za njegovo stavljanje izvan snage kada njegovu točnost i valjanost ospori ustanova države članice zaposlenja.

Uute raskesõidukite CO2-heitenormid (A8-0354/2018 - Bas Eickhout) HR  
 

Glasao sam za Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju emisijskih normi CO2 za nova teška vozila zbog toga što je potrebno pronaći održiva i realistična rješenja koja se temelje na stabilnom i predvidivom regulatornom okviru. Predložene ciljane vrijednosti emisija CO2 za teška vozila su ambiciozne, ali realistične, no potreban je sveobuhvatni pristup smanjenja emisija u tom sektoru.
Obnovljiva goriva i izvori energije učinkovit su način smanjenja emisija te stoga podržavam ovo izvješće.

Kirjalikult vastatavad küsimused 
Parlamendiliikmed võivad esitada Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule, Euroopa Komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale teatava arvu kirjalikult vastatavaid küsimusi. Kodukorra artikkel 138 ja III lisa

Individuaalsed resolutsiooni ettepanekud  
Iga parlamendiliige võib esitada resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Vastuvõetavad ettepanekud edastatakse vastutavale komisjonile, kes otsustab, millist menetlust kasutada. Kodukorra artikkel 143

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: nõude kohta, et üleeuroopaline transpordivõrk peab soodustama piirkondade juurdepääsetavust  
- P8_DCL(2016)0129 - Kehtivuse kaotanud  
Renaud MUSELIER , Inés AYALA SENDER , Iskra MIHAYLOVA , Younous OMARJEE , Keith TAYLOR , Ruža TOMAŠIĆ , Elissavet VOZEMBERG-VRIONIDI , Ivan JAKOVČIĆ , Fernando RUAS , István UJHELYI , Jill EVANS , Salvatore Domenico POGLIESE , Deirdre CLUNE , Merja KYLLÖNEN , Pascal ARIMONT , Derek VAUGHAN , Jozo RADOŠ , Petras AUŠTREVIČIUS , Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR , Milan ZVER  
Algatatud : 12-12-2016
Tähtaeg : 12-03-2017
Allakirjutanute arv : 106 - 13-03-2017
Kirjalik deklaratsioon: kadunud pagulaslaste kohta  
- P8_DCL(2016)0119 - Kehtivuse kaotanud  
Deirdre CLUNE , Brian HAYES , Roberta METSOLA , Patricija ŠULIN , Monica MACOVEI , Ivan JAKOVČIĆ , David CASA , Esther de LANGE , Claude ROLIN , Mariya GABRIEL  
Algatatud : 21-11-2016
Tähtaeg : 21-02-2017
Allakirjutanute arv : 45 - 22-02-2017
Kirjalik deklaratsioon: Downi sündroomiga inimeste kohta  
- P8_DCL(2016)0118 - Kehtivuse kaotanud  
Dominique BILDE , Filiz HYUSMENOVA , Ruža TOMAŠIĆ , Monica MACOVEI , Mara BIZZOTTO , Angel DZHAMBAZKI , Remo SERNAGIOTTO , Marie-Christine BOUTONNET , Milan ZVER , Ivan JAKOVČIĆ , Steeve BRIOIS , Nedzhmi ALI , Arne GERICKE , Rolandas PAKSAS , Nikolay BAREKOV , Andrey KOVATCHEV , Hilde VAUTMANS , Jean-Luc SCHAFFHAUSER , Patricija ŠULIN  
Algatatud : 21-11-2016
Tähtaeg : 21-02-2017
Allakirjutanute arv : 69 - 22-02-2017

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon