Antanas GUOGA : Kaheksanda koosseisu ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 01-07-2014 / 04-10-2016 : Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon - Liige
 • 05-10-2016 / 01-07-2019 : Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 01-07-2014 / 09-10-2016 : Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis (Leedu)
 • 10-10-2016 / 01-07-2019 : Independent (Leedu)

Aseesimees 

 • 16-10-2014 / 01-07-2019 : Delegatsioon ELi-Armeenia parlamentaarses partnerluskomitees, ELi-Aserbaidžaani parlamentaarses koostöökomisjonis ja ELi-Gruusia parlamentaarses assotsieerimiskomitees

Liikmed 

 • 01-07-2014 / 02-10-2016 : Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
 • 14-07-2014 / 15-10-2014 : Delegatsioon ELi-Armeenia parlamentaarses partnerluskomitees, ELi-Aserbaidžaani parlamentaarses koostöökomisjonis ja ELi-Gruusia parlamentaarses assotsieerimiskomitees
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatsioon Euronesti parlamentaarses assamblees
 • 03-10-2016 / 18-01-2017 : Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon

Asendusliige 

 • 01-07-2014 / 04-10-2016 : Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
 • 14-07-2014 / 04-10-2016 : Delegatsioon Šveitsi ja Norraga suhtlemiseks ning ELi–Islandi parlamentaarses ühiskomisjonis ja Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) parlamentaarses ühiskomisjonis
 • 05-10-2016 / 18-01-2017 : Õiguskomisjon
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Õiguskomisjon
 • 01-02-2017 / 01-07-2019 : Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon

Parlamendi põhitegevus 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – variraportöörina 
Fraktsioonid võivad iga raporti puhul nimetada variraportööri, kes jälgib raporti arengut vastutavas komisjonis ja peab raportööriga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS tehisintellekti ja robootika valdkonna Euroopa tervikliku tööstuspoliitika kohta  
- IMCO_AD(2018)631809 -  
-
IMCO 
ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb siseturul asukohapõhist piiramist ja muul viisil diskrimineerimist kliendi kodakondsuse, elukoha või asukoha alusel ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 ja direktiivi 2009/22/EÜ  
- JURI_AD(2017)597525 -  
-
JURI 
ARVAMUS Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi rakendamise kohta  
- IMCO_AD(2016)584238 -  
-
IMCO 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Resolutsiooni ettepanekud esitatakse päevakajalistel teemadel komisjoni, fraktsiooni või vähemalt 5% parlamendiliikmete taotluse alusel ning need pannakse täiskogul hääletusele. Kodukorra artiklid 132, 136, 139 ja 144

Suuliselt vastatavad küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale võivad esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 136

Parlamendi muu tegevus 

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 
Parlamendiliikmed võivad anda täiskogu hääletuse kohta kirjalikke selgitusi. Kodukorra artikkel 194

Eurojusti ja Taani vaheline kriminaalõigusalase koostöö leping (A8-0192/2019 - Claude Moraes) EN  
 

I voted in favour of the report. The report approves the conclusion by Eurojust of the Agreement on Criminal Justice Cooperation between Eurojust and the Kingdom of Denmark.

Sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimine (A8-0386/2018 - Guillaume Balas) EN  
 

I voted against the report. The proposed revision aims to facilitate the free movement of workers and to protect their rights while reinforcing the tools for national authorities to fight risks of abuse or fraud. However, the compromise texts were not discussed enough and many unresolved problematic areas, for example regarding the mobility of workers, remain.

Uute raskesõidukite CO2-heitenormid (A8-0354/2018 - Bas Eickhout) EN  
 

I voted in favour of the report. The proposal sets, for the first time ever, CO2 emissions performance standards for lorries. Parliament adopted the 15% reduction for 2025 and 30% from 2030. The latter will be assessed during the review in 2022 in accordance with the European Union commitments under the Paris Agreement.

Kirjalikult vastatavad küsimused 
Parlamendiliikmed võivad esitada Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule, Euroopa Komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale teatava arvu kirjalikult vastatavaid küsimusi. Kodukorra artikkel 138 ja III lisa

Individuaalsed resolutsiooni ettepanekud  
Iga parlamendiliige võib esitada resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Vastuvõetavad ettepanekud edastatakse vastutavale komisjonile, kes otsustab, millist menetlust kasutada. Kodukorra artikkel 143

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: elukutseliste sportlaste tööõiguste kohta  
- P8_DCL(2016)0096 - Kehtivuse kaotanud  
Theodoros ZAGORAKIS , Santiago FISAS AYXELÀ , Marc TARABELLA , Bogdan Brunon WENTA , Virginie ROZIÈRE , Hannu TAKKULA , Silvia COSTA , Antanas GUOGA , Lefteris CHRISTOFOROU , Pablo ZALBA BIDEGAIN , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Patricija ŠULIN  
Algatatud : 12-09-2016
Tähtaeg : 12-12-2016
Allakirjutanute arv : 104 - 13-12-2016
Kirjalik deklaratsioon: digitehnoloogiate potentsiaali kohta teadmiste kättesaadavuse parandamisel  
- P8_DCL(2016)0085 - Kehtivuse kaotanud  
Andrea COZZOLINO , Catherine STIHLER , Nicola DANTI , Antanas GUOGA , Lambert van NISTELROOIJ , Sergio Gaetano COFFERATI , Massimiliano SALINI , Marisa MATIAS , Michela GIUFFRIDA , Alfred SANT  
Algatatud : 12-09-2016
Tähtaeg : 12-12-2016
Allakirjutanute arv : 81 - 13-12-2016
Kirjalik deklaratsioon: puudega inimeste jaoks ligipääsetavate tualettruumide arvu suurendamise toetamise kohta ELis  
- P8_DCL(2016)0044 - Kehtivuse kaotanud  
Daniel DALTON , Lucy ANDERSON , Mairead McGUINNESS , Marian HARKIN , Julia REDA , Anthea McINTYRE , Helga STEVENS , Anneleen VAN BOSSUYT , Olga SEHNALOVÁ , Antanas GUOGA , Brando BENIFEI  
Algatatud : 27-04-2016
Tähtaeg : 27-07-2016
Allakirjutanute arv : 124 - 28-07-2016

Deklaratsioonid