Edouard FERRAND : Kaheksanda koosseisu ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 01-07-2014 / 14-06-2015 : Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed
 • 15-06-2015 / 23-06-2015 : Rahvaste ja Vabaduste Euroopa fraktsioon - Liige
 • 24-06-2015 / 01-02-2018 : Rahvaste ja Vabaduste Euroopa fraktsioon - Aseesimees

Liikmesriikide erakonnad 

 • 01-07-2014 / 01-02-2018 : Front national (Prantsusmaa)

Liikmed 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
 • 14-07-2014 / 01-02-2018 : Delegatsioon ELi–Türgi parlamentaarses ühiskomisjonis
 • 19-01-2017 / 01-02-2018 : Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon

Asendusliige 

 • 01-07-2014 / 14-06-2015 : Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
 • 10-09-2014 / 14-06-2015 : Delegatsioon Iraagiga suhtlemiseks
 • 25-06-2015 / 28-06-2015 : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
 • 29-06-2015 / 18-01-2017 : Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
 • 27-07-2015 / 01-02-2018 : Delegatsioon Iraagiga suhtlemiseks
 • 19-01-2017 / 01-02-2018 : Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
 • 25-01-2017 / 01-02-2018 : Delegatsioon ELi–Serbia parlamentaarses stabiliseerimis- ja assotsieerimiskomitees

Parlamendi põhitegevus 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS soovituse kohta nõukogule kavandatavate läbirääkimisvolituste andmiseks kaubandusläbirääkimiste pidamiseks Austraaliaga  
- AGRI_AD(2017)608141 -  
-
AGRI 
ARVAMUS AKV-ELi suhete tuleviku kohta pärast 2020. aastat  
- INTA_AD(2016)583902 -  
-
INTA 
ARVAMUS uue kaugelevaatava ja innovaatilise kaubanduse ja investeeringute tulevikustrateegia kohta  
- AGRI_AD(2016)580516 -  
-
AGRI 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Resolutsiooni ettepanekud esitatakse päevakajalistel teemadel komisjoni, fraktsiooni või vähemalt 5% parlamendiliikmete taotluse alusel ning need pannakse täiskogul hääletusele. Kodukorra artiklid 132, 136, 139 ja 144

Suuliselt vastatavad küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale võivad esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 136

Parlamendi muu tegevus 

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 
Parlamendiliikmed võivad anda täiskogu hääletuse kohta kirjalikke selgitusi. Kodukorra artikkel 194

Ettenägematute kulude varu kasutusele võtmine 2017. aastal (A8-0372/2017 - Jens Geier) FR  
 

Vote contre: conséquence de l’impéritie de la Commission sur la crise des migrants.

Paranduseelarve projekt nr 6/2017 – Maksete ja kulukohustuste assigneeringute vähendamine vastavalt ajakohastatud kulu- ja tuluprognoosidele (omavahendid ja trahvid) (A8-0379/2017 - Jens Geier) FR  
 

Vote pour : la restitution des fonds de l’Union européenne aux États membres est une bonne nouvelle pour les comptabilités nationales et nous fait soutenir ce rapport sur le projet rectificatif.

Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine, et võimaldada ettemaksete tegemist liidu 2018. aasta üldeelarvest (A8-0371/2017 - Inese Vaidere) FR  
 

Vote pour : l’avance proposée aujourd’hui n'est pas spécifiquement liée à une catastrophe particulière. Elle fait usage de la possibilité ouverte par les textes, à hauteur du plafond maximum de 50 millions d’euros, afin de faire face plus rapidement et efficacement aux besoins du ou des États qui seraient touchés au cours de l’année à venir.

Kirjalikult vastatavad küsimused 
Parlamendiliikmed võivad esitada Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule, Euroopa Komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale teatava arvu kirjalikult vastatavaid küsimusi. Kodukorra artikkel 138 ja III lisa

Individuaalsed resolutsiooni ettepanekud  
Iga parlamendiliige võib esitada resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Vastuvõetavad ettepanekud edastatakse vastutavale komisjonile, kes otsustab, millist menetlust kasutada. Kodukorra artikkel 143

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: äädikakärbse Drosophila suzukii kohta  
- P8_DCL(2016)0134 - Kehtivuse kaotanud  
Mireille D'ORNANO , Edouard FERRAND , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Jean-François JALKH , Sylvie GODDYN , Marie-Christine ARNAUTU , Philippe LOISEAU  
Algatatud : 12-12-2016
Tähtaeg : 12-03-2017
Allakirjutanute arv : 16 - 13-03-2017
Kirjalik deklaratsioon: Euroopa teraviljasektori toetamise kohta  
- P8_DCL(2016)0132 - Kehtivuse kaotanud  
Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Angelo CIOCCA , Mario BORGHEZIO , Dominique BILDE , Mylène TROSZCZYNSKI , Mireille D'ORNANO , Philippe LOISEAU , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Dominique MARTIN , Edouard FERRAND , Joëlle MÉLIN  
Algatatud : 12-12-2016
Tähtaeg : 12-03-2017
Allakirjutanute arv : 21 - 13-03-2017
Kirjalik deklaratsioon: Cydalima perspectalise kohta  
- P8_DCL(2016)0131 - Kehtivuse kaotanud  
Mireille D'ORNANO , Edouard FERRAND , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Jean-François JALKH , Sylvie GODDYN , Marie-Christine ARNAUTU , Philippe LOISEAU  
Algatatud : 12-12-2016
Tähtaeg : 12-03-2017
Allakirjutanute arv : 16 - 13-03-2017

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon