Doru-Claudian FRUNZULICĂ : Kaheksanda koosseisu ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 01-07-2014 / 29-06-2016 : Uniunea Națională pentru Progresul României (Rumeenia)
 • 30-06-2016 / 01-07-2019 : Partidul Social Democrat (Rumeenia)

Liikmed 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Arengukomisjon
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatsioon NATO parlamentaarse assambleega suhtlemiseks
 • 15-04-2015 / 01-07-2019 : Delegatsioon Korea poolsaare riikidega suhtlemiseks
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Arengukomisjon
 • 11-09-2017 / 01-07-2019 : Delegatsioon Cariforumi–ELi parlamentaarses komisjonis
 • 12-09-2017 / 14-11-2018 : Terrorismi käsitlev erikomisjon

Asendusliige 

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Majandus- ja rahanduskomisjon
 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Julgeoleku ja kaitse allkomisjon
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatsioon Jaapaniga suhtlemiseks
 • 26-11-2014 / 31-03-2015 : Delegatsioon Iraaniga suhtlemiseks
 • 31-03-2015 / 01-07-2019 : Delegatsioon Indiaga suhtlemiseks
 • 31-03-2015 / 01-07-2019 : Delegatsioon Vahemere Liidu parlamentaarses assamblees
 • 07-07-2015 / 01-07-2019 : Delegatsioon AKV–ELi parlamentaarses ühisassamblees
 • 19-01-2017 / 28-10-2018 : Majandus- ja rahanduskomisjon
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Väliskomisjon
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Julgeoleku ja kaitse allkomisjon
 • 06-11-2018 / 01-07-2019 : Majandus- ja rahanduskomisjon
 • 22-11-2018 / 01-07-2019 : Finantskuritegusid, maksudest kõrvalehoidumist ja maksustamise vältimist käsitlev erikomisjon

Parlamendi põhitegevus 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse Euroopa Kestliku Arengu Fondi (EFSD) ning millega luuakse EFSD tagatis ja EFSD tagatisfond  
- A8-0170/2017 -  
-
AFET 
BUDG 
DEVE 

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta  
- ECON_AD(2019)629651 -  
-
ECON 
ARVAMUS Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta  
- ECON_AD(2019)629653 -  
-
ECON 
ARVAMUS Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta  
- ECON_AD(2019)629654 -  
-
ECON 

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS üldiste tariifsete soodustuste kava käsitleva määruse nr 978/2012 rakendamise kohta  
- DEVE_AD(2019)629507 -  
-
DEVE 
ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse integreeritud piirihalduse fondi osana piirihalduse ja viisade rahastamisvahend  
- AFET_AD(2018)628605 -  
-
AFET 
ARVAMUS nõukogu otsuse eelnõu kohta sõlmida liidu nimel ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Afganistani Islamivabariigi vaheline partnerlus- ja arengukoostööleping  
- DEVE_AD(2018)623970 -  
-
DEVE 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Resolutsiooni ettepanekud esitatakse päevakajalistel teemadel komisjoni, fraktsiooni või vähemalt 5% parlamendiliikmete taotluse alusel ning need pannakse täiskogul hääletusele. Kodukorra artiklid 132, 136, 139 ja 144

Suuliselt vastatavad küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale võivad esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 136

Põhjalikumad arupärimised 
Põhjalikumaid kirjalikult vastatavaid arupärimisi koos aruteluga võivad Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 139 ja III lisa

Parlamendi muu tegevus 

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 
Parlamendiliikmed võivad anda täiskogu hääletuse kohta kirjalikke selgitusi. Kodukorra artikkel 194

Loetelu kolmandatest riikidest, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja neist kolmandatest riikidest, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud, seoses Ühendkuningriigi väljaastumisega liidust (A8-0047/2019 - Sergei Stanishev) EN  
 

I welcome the Commission proposal for a regulation amending Council Regulation (EC) No 539/2001 listing the third countries whose nationals must be in possession of visas when crossing the external borders and those whose citizens are exempt from that requirement, as regards the withdrawal of the United Kingdom from the Union. The proposal is part of the legislative measures to adjust Union law to Brexit. It aims to clarify the situation of UK nationals when Union law ceases to apply to them as regards visa policy. The report recommends inserting the United Kingdom as regards British citizens into Annex II to Regulation (EC) No 539/2001 (i.e. in the list of third countries whose nationals are exempt from the visa requirement).

Liikmesriikide tööhõivepoliitika suunised (A8-0177/2019 - Miroslavs Mitrofanovs) EN  
 

. ‒ The purpose of the report is to adopt guidelines for the employment policies of the Member States. The instructions were first taken together in 2010, underpinning the Europe 2020 strategy. In 2018, they were aligned with the principles of the European Pillar of Social Rights, to drive reforms at national level and to serve as a compass for a renewed process of convergence across Europe. I voted against the report while the validity of the broad economic policy guidelines is not limited to any specific period. The employment guidelines need to be drawn up each year. The Commission considers that the employment guidelines adopted in 2018 should remain stable to ensure a focus on their implementation.

Täitmise tagamise nõuded ja konkreetsed õigusnormid sõidukijuhtide lähetamiseks autoveosektoris (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen) EN  
 

The current evaluation of the social legislation in road transport in the EU has shown shortcomings in the current legal framework and problems regarding enforcement. Furthermore, several discrepancies exist between the Member States in interpretation, application, and implementation of the rules. This creates legal uncertainty and unequal treatment of drivers and operators, which is detrimental to the working, social and competition conditions in the sector. The Commission aims to amend the existing rules unsuccessfully to make the road transport sector fair, efficient and socially accountable, while at the same time to mitigate the excessive regulatory burdens on operators and preventing distortions of competition. Therefore I strongly oppose it since we need fair, equal conditions for all European drivers.

Kirjalikult vastatavad küsimused 
Parlamendiliikmed võivad esitada Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule, Euroopa Komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale teatava arvu kirjalikult vastatavaid küsimusi. Kodukorra artikkel 138 ja III lisa

Vastused Euroopa Keskpangale esitatud küsimustele ning küsimustele ühtse järelevalvemehhanismi ja ühtse kriisilahenduskorra kohta 
Vastused parlamendiliikmete küsimustele, mis on esitatud Euroopa Keskpangale, ning küsimustele ühtse järelevalvemehhanismi ja ühtse kriisilahenduskorra kohta. Kodukorra artiklid 140 ja 141 ning III lisa

Individuaalsed resolutsiooni ettepanekud  
Iga parlamendiliige võib esitada resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Vastuvõetavad ettepanekud edastatakse vastutavale komisjonile, kes otsustab, millist menetlust kasutada. Kodukorra artikkel 143

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: ELi ühinemise kohta ÜRO lapse õiguste konventsiooniga  
- P8_DCL(2016)0135 - Kehtivuse kaotanud  
Alessandra MUSSOLINI , Caterina CHINNICI , Anna Maria CORAZZA BILDT , Jean LAMBERT , Roberta METSOLA , Nicola CAPUTO , Nathalie GRIESBECK , Mairead McGUINNESS , Fabio Massimo CASTALDO , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Barbara SPINELLI , József NAGY , Enrico GASBARRA , Constance LE GRIP , Doru-Claudian FRUNZULICĂ  
Algatatud : 12-12-2016
Tähtaeg : 12-03-2017
Allakirjutanute arv : 120 - 13-03-2017
Kirjalik deklaratsioon: eakate õiguste ja vananemise kohta  
- P8_DCL(2016)0109 - Kehtivuse kaotanud  
Monica MACOVEI , Patricija ŠULIN , Elisabetta GARDINI , Ivan JAKOVČIĆ , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Raffaele FITTO , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , José Inácio FARIA , Marijana PETIR , Nicola CAPUTO , Deirdre CLUNE , Eleftherios SYNADINOS , Miroslav POCHE , Piernicola PEDICINI , José BLANCO LÓPEZ , Filiz HYUSMENOVA , Enrico GASBARRA  
Algatatud : 24-10-2016
Tähtaeg : 24-01-2017
Allakirjutanute arv : 66 - 25-01-2017
Kirjalik deklaratsioon: varjupaigataotlejate vaimse tervise kohta  
- P8_DCL(2016)0082 - Kehtivuse kaotanud  
Tomáš ZDECHOVSKÝ , Marian HARKIN , Ivan JAKOVČIĆ , Patricija ŠULIN , Nessa CHILDERS , Jean LAMBERT , Sirpa PIETIKÄINEN , Lefteris CHRISTOFOROU , Eleonora EVI , Nicola CAPUTO , Heinz K. BECKER , Romana TOMC , Andrey NOVAKOV , Doru-Claudian FRUNZULICĂ  
Algatatud : 12-09-2016
Tähtaeg : 12-12-2016
Allakirjutanute arv : 103 - 13-12-2016

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon 

Deklaratsioon parlamendiliikmete osalemise kohta kutse alusel kolmandate isikute korraldatud üritustele