Marco AFFRONTE : Kaheksanda koosseisu ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 01-07-2014 / 15-10-2014 : Vaba ja Otsedemokraatliku Euroopa fraktsiooni - Liige
 • 16-10-2014 / 19-10-2014 : Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed
 • 20-10-2014 / 10-01-2017 : Vaba ja Otsedemokraatliku Euroopa fraktsioon - Liige
 • 11-01-2017 / 01-07-2019 : Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 01-07-2014 / 10-01-2017 : Movimento 5 Stelle (Itaalia)
 • 11-01-2017 / 25-02-2019 : Independent (Itaalia)
 • 26-02-2019 / 01-07-2019 : Federazione dei Verdi (Itaalia)

Liikmed 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Kalanduskomisjon
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatsioon ELi–Türgi parlamentaarses ühiskomisjonis
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatsioon ELi–Albaania parlamentaarses stabiliseerimis- ja assotsieerimiskomitees
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Kalanduskomisjon

Asendusliige 

 • 10-07-2014 / 10-01-2017 : Petitsioonikomisjon
 • 14-07-2014 / 11-05-2015 : Delegatsioon ELi–Montenegro parlamentaarses stabiliseerimis- ja assotsieerimiskomitees
 • 17-11-2014 / 10-01-2017 : Delegatsioon Brasiilia Liitvabariigiga suhtlemiseks

Parlamendi põhitegevus 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS ELi Aadria ja Joonia mere piirkonna strateegia kohta  
- ENVI_AD(2015)557240 -  
-
ENVI 
ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega keelatakse triivvõrgupüük, muudetakse nõukogu määruseid (EÜ) nr 850/98, (EÜ) nr 812/2014, (EÜ) nr 2187/2005 ja (EÜ) nr 1967/2006 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 894/97  
- ENVI_AD(2015)539866 -  
-
ENVI 

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega lõpetatakse aastaaegadega seotud kellakeeramine ja tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2000/84/EÜ  
- ENVI_AD(2019)631995 -  
-
ENVI 
ARVAMUS ELi piirkondade ja linnade rolli kohta ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste konverentsi 21. istungjärgul vastu võetud Pariisi kliimakokkuleppe täitmisel  
- ENVI_AD(2017)607983 -  
-
ENVI 

Suuliselt vastatavad küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale võivad esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 136

Parlamendi muu tegevus 

Kirjalikult vastatavad küsimused 
Parlamendiliikmed võivad esitada Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule, Euroopa Komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale teatava arvu kirjalikult vastatavaid küsimusi. Kodukorra artikkel 138 ja III lisa

Küsimused Euroopa Keskpangale ning küsimused ühtse järelevalvemehhanismi ja ühtse kriisilahenduskorra kohta 
Parlamendiliige võib esitada kirjalikult vastatavaid küsimusi Euroopa Keskpangale ning küsimusi ühtse järelevalvemehhanismi ja ühtse kriisilahenduskorra kohta. Sellised küsimused edastatakse esmalt vastutava komisjoni esimehele. Kodukorra artiklid 140 ja 141 ning III lisa

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: uue Lyon–Torino kiirraudteeliini ehitamise otsuse läbivaatamise kohta  
- P8_DCL(2016)0111 - Kehtivuse kaotanud  
Marco VALLI , Daniela AIUTO , Tiziana BEGHIN , Eleonora EVI , Curzio MALTESE , Eleonora FORENZA , Barbara SPINELLI , Karima DELLI , Michèle RIVASI , Isabella ADINOLFI , Marco AFFRONTE , Laura AGEA , David BORRELLI , Fabio Massimo CASTALDO , Ignazio CORRAO , Rosa D'AMATO , Laura FERRARA , Giulia MOI , Piernicola PEDICINI , Dario TAMBURRANO , Marco ZANNI , Marco ZULLO  
Algatatud : 24-10-2016
Tähtaeg : 24-01-2017
Allakirjutanute arv : 43 - 25-01-2017
Kirjalik deklaratsioon: ujuvate prahilaikude rahvusvahelise kaardistamise kohta  
- P8_DCL(2016)0093 - Kehtivuse kaotanud  
Alain CADEC , Angélique DELAHAYE , Ricardo SERRÃO SANTOS , Simona BONAFÈ , Marco AFFRONTE , Norica NICOLAI , Linnéa ENGSTRÖM , Remo SERNAGIOTTO , Werner KUHN , Liadh NÍ RIADA  
Algatatud : 12-09-2016
Tähtaeg : 12-12-2016
Allakirjutanute arv : 86 - 13-12-2016
Kirjalik deklaratsioon: mikroplastireostuse vähendamise kohta  
- P8_DCL(2016)0006 - Kehtivuse kaotanud  
Catherine BEARDER , Roberta METSOLA , Ricardo SERRÃO SANTOS , Margrete AUKEN , Brian HAYES , Gerben-Jan GERBRANDY , Marco AFFRONTE , Linnéa ENGSTRÖM , Françoise GROSSETÊTE , José Inácio FARIA , Kathleen VAN BREMPT  
Algatatud : 01-02-2016
Tähtaeg : 01-05-2016
Allakirjutanute arv : 340 - 02-05-2016

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon