Isabella DE MONTE : Kaheksanda koosseisu ametiaeg 

Fraktsioonid 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Partito Democratico (Itaalia)

Liikmed 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Transpordi- ja turismikomisjon
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatsioon ELi – Põhja-Makedoonia parlamentaarses ühiskomisjonis
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Transpordi- ja turismikomisjon

Asendusliige 

  • 08-07-2014 / 30-05-2016 : Majandus- ja rahanduskomisjon
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatsioon ELi–Montenegro parlamentaarses stabiliseerimis- ja assotsieerimiskomitees
  • 25-03-2015 / 01-07-2019 : Delegatsioon Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarses assamblees
  • 30-05-2016 / 18-01-2017 : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

Parlamendi põhitegevus 

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS ühisettevõtte SESAR 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta  
- TRAN_AD(2018)612370 -  
-
TRAN 
ARVAMUS Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, III jagu – Komisjon ja rakendusametid  
- TRAN_AD(2018)613327 -  
-
TRAN 
ARVAMUS puhta energia valdkonna innovatsiooni kiirendamise kohta  
- TRAN_AD(2017)606126 -  
-
TRAN 

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS mis käsitleb vahearuannet mitmeaastase finantsraamistiku 2021–2027 kohta – parlamendi seisukoht kokkuleppe saavutamiseks  
- TRAN_AD(2018)625460 -  
-
TRAN 
ARVAMUS Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve projekti kohta  
- TRAN_AD(2018)622233 -  
-
TRAN 
ARVAMUS Euroopa Lennundusohutusameti (EASA) 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta  
- TRAN_AD(2018)613585 -  
-
TRAN 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Resolutsiooni ettepanekud esitatakse päevakajalistel teemadel komisjoni, fraktsiooni või vähemalt 5% parlamendiliikmete taotluse alusel ning need pannakse täiskogul hääletusele. Kodukorra artiklid 132, 136, 139 ja 144

Suuliselt vastatavad küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale võivad esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 136

Põhjalikumad arupärimised 
Põhjalikumaid kirjalikult vastatavaid arupärimisi koos aruteluga võivad Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 139 ja III lisa

Parlamendi muu tegevus 

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 
Parlamendiliikmed võivad anda täiskogu hääletuse kohta kirjalikke selgitusi. Kodukorra artikkel 194

Marrakechi leping: avaldatud teostele juurdepääsu lihtsustamine nägemispuudega või muu trükikirja lugemise puudega isikutele (A8-0400/2017 - Max Andersson) IT  
 

Ho votato in favore di questo trattato in quanto diretto a facilitare l'accesso delle persone con disabilità visive e altre disabilità alla lettura di opere in formato accessibile, tutelando nel contempo i titolari dei diritti. Questo trattato ha inoltre una chiara dimensione umanitaria e sociale volta a creare una serie di limitazioni obbligatorie e di eccezioni a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive e con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa.

Kohtualluvus, abieluasjade ja vanemliku vastutusega seotud kohtuasjades otsuste tunnustamine ja täitmine ning rahvusvahelised lapseröövid (A8-0388/2017 - Tadeusz Zwiefka) IT  
 

Questa proposta consentirà di porre fine ai molti casi di confusione e incertezza giuridica e ai ritardi e alle complicazioni inutili e garantirà che i minori siano trattati con il massimo rispetto e non come una proprietà dei loro genitori, delle organizzazioni interessate o degli Stati. Per questi motivi ho deciso di votare a favore di questa rifusione, in quanto la ritengo chiaramente nell'interesse dell'Unione europea e delle sue famiglie internazionali.

Noorte tööhõive algatuse elluviimine liikmesriikides (A8-0406/2017 - Romana Tomc) IT  
 

La crisi economica che ha colpito l'Unione europea nel 2008 ha fortemente colpito il mercato del lavoro e, in particolar modo, i giovani. Il tasso di disoccupazione giovanile è ancora oggi molto alto. Per questo motivo sostengo la presente relazione, che valuta l'attuazione dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile, nella sua funzione di principale strumento di finanziamento dell'UE per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla garanzia per i giovani.

Kirjalikult vastatavad küsimused 
Parlamendiliikmed võivad esitada Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule, Euroopa Komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale teatava arvu kirjalikult vastatavaid küsimusi. Kodukorra artikkel 138 ja III lisa

Küsimused Euroopa Keskpangale ning küsimused ühtse järelevalvemehhanismi ja ühtse kriisilahenduskorra kohta 
Parlamendiliige võib esitada kirjalikult vastatavaid küsimusi Euroopa Keskpangale ning küsimusi ühtse järelevalvemehhanismi ja ühtse kriisilahenduskorra kohta. Sellised küsimused edastatakse esmalt vastutava komisjoni esimehele. Kodukorra artiklid 140 ja 141 ning III lisa

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Euroopa sõidukaardi loomise ja edendamise kohta  
- P8_DCL(2016)0114 - Kehtivuse kaotanud  
Brian HAYES , Patricija ŠULIN , Deirdre CLUNE , Ivo VAJGL , José BLANCO LÓPEZ , Yana TOOM , Dieter-Lebrecht KOCH , Izaskun BILBAO BARANDICA , Claudia ȚAPARDEL , Alberto CIRIO , Tom VANDENKENDELAERE , Roberta METSOLA , Isabella DE MONTE  
Algatatud : 24-10-2016
Tähtaeg : 24-01-2017
Allakirjutanute arv : 43 - 25-01-2017
Kirjalik deklaratsioon: energiatõhususe parandamise kohta kõrvalistes, maa- ja mägipiirkondades  
- P8_DCL(2016)0103 - Kehtivuse kaotanud  
Jozo RADOŠ , Ivan JAKOVČIĆ , Tonino PICULA , Nedzhmi ALI , Franc BOGOVIČ , Igor ŠOLTES , Ilhan KYUCHYUK , Isabella DE MONTE , Nicola CAPUTO , Patricija ŠULIN , Pavel POC  
Algatatud : 12-09-2016
Tähtaeg : 12-12-2016
Allakirjutanute arv : 101 - 13-12-2016
Kirjalik deklaratsioon: ELi VKEde rahvusvahelistumise kohta  
- P8_DCL(2016)0038 - Kehtivuse kaotanud  
Maria GRAPINI , Cristian-Silviu BUŞOI , Ramona Nicole MĂNESCU , Nicola CAPUTO , Nicola DANTI , Isabella DE MONTE , Ana GOMES , Theresa GRIFFIN , Marlene MIZZI , Georgi PIRINSKI , Olga SEHNALOVÁ , Ivan JAKOVČIĆ , Norica NICOLAI , Jozo RADOŠ  
Algatatud : 11-04-2016
Tähtaeg : 11-07-2016
Allakirjutanute arv : 152 - 12-07-2016

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon