• Laura   AGEA  

Laura AGEA : Variraportöörina esitatud arvamus - Kaheksanda koosseisu ametiaeg 

Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS sotsiaal- ja solidaarmajanduse ettevõtete põhikirja kohta  
- EMPL_AD(2018)615243 -  
-
EMPL 
ARVAMUS õiguspäraste meetmete kohta üldsuse huvides äriühingute ja avalik-õiguslike asutuste konfidentsiaalset teavet avaldavate rikkumisest teatajate kaitseks  
- EMPL_AD(2017)601037 -  
-
EMPL 
ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta seoses toodete ja teenuste ligipääsetavusnõuetega  
- EMPL_AD(2017)594023 -  
-
EMPL 
ARVAMUS Euroopa jagamismajanduse tegevuskava kohta  
- EMPL_AD(2017)592420 -  
-
EMPL 
ARVAMUS Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi rakendamise kohta  
- EMPL_AD(2017)585729 -  
-
EMPL 
ARVAMUS vajaduse kohta koostada ELi strateegia soolise pensionilõhe kaotamiseks ja ärahoidmiseks  
- EMPL_AD(2017)589102 -  
-
EMPL 
ARVAMUS Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määruse (EL) nr 1288/2013 (millega luuakse „Erasmus+“: liidu haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogramm ning tunnistatakse kehtetuks otsused nr 1719/2006/EÜ, nr 1720/2006/EÜ ja nr 1298/2006/EÜ) rakendamise kohta  
- EMPL_AD(2016)589123 -  
-
EMPL 
ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus struktuurireformi tugiprogrammi kehtestamise kohta ajavahemikuks 2017–2020 ning määruste (EL) nr 1303/2013 ja (EL) nr 1305/2013 muutmise kohta  
- EMPL_AD(2016)587440 -  
-
EMPL 
ARVAMUS väikeste transpordiettevõtete uute võimaluste ja koostööl põhinevate ärimudelite kohta  
- EMPL_AD(2016)583967 -  
-
EMPL 
ARVAMUS majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2016. aasta prioriteetide rakendamise kohta  
- EMPL_AD(2016)585497 -  
-
EMPL 
ARVAMUS postiteenuste direktiivi kohaldamise aruande kohta  
- EMPL_AD(2016)580673 -  
-
EMPL 
ARVAMUS mitmeaastase finantsraamistiku (2014–2020) valimistejärgse läbivaatamise ettevalmistamise ja Euroopa Parlamendi tähelepanekute kohta enne komisjoni ettepaneku valmimist  
- EMPL_AD(2016)578678 -  
-
EMPL 
ARVAMUS ELi noorsoostrateegia (2013–2015) hindamise kohta  
- EMPL_AD(2016)578457 -  
-
EMPL 
ARVAMUS olukorra kohta Vahemerel ja vajaduse kohta töötada välja ELi terviklik rändekäsitus  
- EMPL_AD(2016)571679 -  
-
EMPL 
ARVAMUS uute territoriaalsete arengu vahendite kohta ühtekuuluvuspoliitikas 2014–2020: integreeritud territoriaalsed investeeringud ning kogukonna juhitud kohalik areng  
- EMPL_AD(2016)571602 -  
-
EMPL 
ARVAMUS soolise võrdõiguslikkuse ja naiste mõjuvõimu suurendamise kohta digitaalajastul  
- EMPL_AD(2016)571705 -  
-
EMPL 
ARVAMUS teemal „Erasmus+ ja teised vahendid liikuvuse edendamiseks kutsehariduses ja -koolituses: pidevõppe lähenemisviis“  
- EMPL_AD(2016)569480 -  
-
EMPL 
ARVAMUS naissoost koduabiliste ja hooldajate kohta ELis  
- EMPL_AD(2015)565002 -  
-
EMPL