• Laura   AGEA  

Laura AGEA : Raportöörina esitatud arvamus - Kaheksanda koosseisu ametiaeg 

Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS mitmeaastase finantsraamistiku (2014–2020) valimistejärgse läbivaatamise ettevalmistamise ja Euroopa Parlamendi tähelepanekute kohta enne komisjoni ettepaneku valmimist  
- LIBE_AD(2016)578563 -  
-
LIBE 
ARVAMUS teadusuuringute ja innovatsiooni potentsiaali kasutamise kohta töökohtade loomiseks ja majanduskasvu edendamiseks meremajanduses  
- EMPL_AD(2015)552096 -  
-
EMPL 
ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus isikukaitsevahendite kohta  
- EMPL_AD(2015)544202 -  
-
EMPL