Arne GERICKE : Kaheksanda koosseisu ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 01-07-2014 / 31-05-2017 : Familien-Partei Deutschlands (Saksamaa)
 • 01-06-2017 / 14-10-2018 : Freie Wähler (Saksamaa)
 • 15-10-2018 / 01-07-2019 : Bündnis C (Saksamaa)

Liikmed 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatsioon AKV–ELi parlamentaarses ühisassamblees
 • 19-01-2017 / 13-02-2017 : Inimõiguste allkomisjon
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon
 • 14-02-2017 / 01-07-2019 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
 • 08-02-2018 / 12-12-2018 : Pestitsiididele lubade andmise ELi menetlust käsitlev erikomisjon

Asendusliige 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Inimõiguste allkomisjon
 • 15-09-2014 / 18-11-2014 : Delegatsioon Kagu-Aasia riikide ja Kagu-Aasia Rahvaste Assotsiatsiooniga (ASEAN) suhtlemiseks
 • 19-11-2014 / 01-07-2019 : Delegatsioon Austraalia ja Uus-Meremaaga suhtlemiseks

Parlamendi põhitegevus 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – variraportöörina 
Fraktsioonid võivad iga raporti puhul nimetada variraportööri, kes jälgib raporti arengut vastutavas komisjonis ja peab raportööriga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

MUUDATUSETTEPANEKUTENA ESITATUD SEISUKOHT ühtekuuluvuspoliitika vahendite kasutuselevõtmise kohta piirkondades, et tegeleda demograafiliste muutustega  
- FEMM_AD(2017)606232 -  
-
FEMM 

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS Araabia kevade järgsete sündmuste kohta: Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika piirkonna tulevikuväljavaated  
- FEMM_AD(2019)630494 -  
-
FEMM 
ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2008/106/EÜ meremeeste väljaõppe miinimumtaseme kohta ja tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2005/45/EÜ  
- EMPL_AD(2018)627001 -  
-
EMPL 
ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 508/2014  
- ENVI_AD(2018)627712 -  
-
ENVI 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Resolutsiooni ettepanekud esitatakse päevakajalistel teemadel komisjoni, fraktsiooni või vähemalt 5% parlamendiliikmete taotluse alusel ning need pannakse täiskogul hääletusele. Kodukorra artiklid 132, 136, 139 ja 144

Suuliselt vastatavad küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale võivad esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 136

Põhjalikumad arupärimised 
Põhjalikumaid kirjalikult vastatavaid arupärimisi koos aruteluga võivad Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 139 ja III lisa

Parlamendi muu tegevus 

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 
Parlamendiliikmed võivad anda täiskogu hääletuse kohta kirjalikke selgitusi. Kodukorra artikkel 194

Tõhustatud koostöö: Euroopa Prokuratuur (A8-0290/2017 - Barbara Matera) DE  
 

Die Errichtung einer Europäischen Staatsanwaltschaft mit dem klaren Ziel der Bekämpfung von Straftaten zum Nachteil der finanziellen Interessen der Union ist ein wichtiges Signal gegen Steuersünder und tricksende Großkonzerne. Das unterstütze ich.

Euroopa Liidu ning Ladina-Ameerika ja Kariibi piirkonna rahvusvahelise sihtasutuse asutamisleping (A8-0279/2017 - Javier Couso Permuy) DE  
 

Als Koordinator meiner EKR-Fraktion für die EU-AKP-Delegation habe ich für das Übereinkommen zur Errichtung der internationalen EU-Lateinamerika/Karibik-Stiftung gestimmt.

Reisilaevade ohutuseeskirjad ja -nõuded (A8-0167/2017 - Daniela Aiuto) DE  
 

Ich habe für den Bericht zu Sicherheitsvorschriften und -normen für Fahrgastschiffe gestimmt, da wir einheitliche Vereinbarungen auf höchstem Niveau zum Schutz der Fahrgäste brauchen.

Kirjalikult vastatavad küsimused 
Parlamendiliikmed võivad esitada Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule, Euroopa Komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale teatava arvu kirjalikult vastatavaid küsimusi. Kodukorra artikkel 138 ja III lisa

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Downi sündroomiga inimeste kohta  
- P8_DCL(2016)0118 - Kehtivuse kaotanud  
Dominique BILDE , Filiz HYUSMENOVA , Ruža TOMAŠIĆ , Monica MACOVEI , Mara BIZZOTTO , Angel DZHAMBAZKI , Remo SERNAGIOTTO , Marie-Christine BOUTONNET , Milan ZVER , Ivan JAKOVČIĆ , Steeve BRIOIS , Nedzhmi ALI , Arne GERICKE , Rolandas PAKSAS , Nikolay BAREKOV , Andrey KOVATCHEV , Hilde VAUTMANS , Jean-Luc SCHAFFHAUSER , Patricija ŠULIN  
Algatatud : 21-11-2016
Tähtaeg : 21-02-2017
Allakirjutanute arv : 69 - 22-02-2017
Kirjalik deklaratsioon: Euroopa Liidu kõikidel kiirteedel ühtse eriolukorras kasutatava raja kohta  
- P8_DCL(2016)0068 - Kehtivuse kaotanud  
Arne GERICKE , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Ádám KÓSA , Romana TOMC , Milan ZVER , Csaba MOLNÁR , Pavel POC , Miroslav POCHE , Tibor SZANYI , István UJHELYI , Evžen TOŠENOVSKÝ , Ivo VAJGL , Patricija ŠULIN , Ivan JAKOVČIĆ , Deirdre CLUNE  
Algatatud : 12-09-2016
Tähtaeg : 12-12-2016
Allakirjutanute arv : 33 - 13-12-2016
Kirjalik deklaratsioon: käsitleb Hiina meelsusvangidelt elundite eemaldamise lõpetamist  
- P8_DCL(2016)0048 - Suletud, parlamendiliikmete enamus on allkirjastanud  
Louis MICHEL , Ramon TREMOSA i BALCELLS , Tunne KELAM , László TŐKÉS , Mark DEMESMAEKER , Patricija ŠULIN , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Klaus BUCHNER , Arne GERICKE , Branislav ŠKRIPEK , Stefan ECK , Cristian Dan PREDA  
Algatatud : 27-04-2016
Tähtaeg : 27-07-2016
Vastu võetud (kuupäev) : 27-07-2016
Allakirjutanute nimekiri : P8_PV(2016)09-12(ANN02)
Allakirjutanute arv : 414 - 27-07-2016

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon