Enrico GASBARRA : Kaheksanda koosseisu ametiaeg 

Fraktsioonid 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Partito Democratico (Itaalia)

Liikmed 

  • 01-07-2014 / 08-03-2015 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatsioon ELi–Tšiili parlamentaarses ühiskomisjonis
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatsioon Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarses assamblees
  • 09-03-2015 / 18-01-2017 : Õiguskomisjon
  • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Rahapesu, maksustamise vältimist ja maksudest kõrvalehoidumist käsitleva liidu õiguse kohaldamisel ilmnenud väidetavate rikkumiste ja haldusomavoli uurimise komisjon
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Õiguskomisjon

Asendusliige 

  • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Transpordi- ja turismikomisjon
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Transpordi- ja turismikomisjon

Parlamendi põhitegevus 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportid – variraportöörina 
Fraktsioonid võivad iga raporti puhul nimetada variraportööri, kes jälgib raporti arengut vastutavas komisjonis ja peab raportööriga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS töötajate esindatuse kohta Euroopa ettevõtete järelevalve- ja haldusorganites  
- JURI_AD(2016)571733 -  
-
JURI 

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus toidutarneahela ELi tasandi riskihindamise läbipaistvuse ja kestlikkuse kohta ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 178/2002 (üldiste toidualaste õigusnormide kohta), direktiivi 2001/18/EÜ (geneetiliselt muundatud organismide tahtliku keskkonda viimise kohta), määrust (EÜ) nr 1829/2003 (geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kohta), määrust (EÜ) nr 1831/2003 (söödalisandite kohta), määrust (EÜ) nr 2065/2003 (suitsutuspreparaatide kohta), määrust (EÜ) nr 1935/2004 (toiduga kokkupuutuvate materjalide kohta), määrust (EÜ) nr 1331/2008 (toidu lisaainete, toiduensüümide ning toidu lõhna- ja maitseainete lubade andmise ühtse menetluse kohta), määrust (EÜ) nr 1107/2009 (taimekaitsevahendite kohta) ja määrust (EL) 2015/2283 (uuendtoidu kohta)  
- JURI_AD(2018)625400 -  
-
JURI 
ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse lapsevanemate ja hooldajate töö- ja eraelu tasakaalustamist ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 2010/18/EL  
- JURI_AD(2018)606271 -  
-
JURI 
ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi (EL) 2015/849, mis käsitleb finantssüsteemi rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamist, ning millega muudetakse direktiivi 2009/101/EÜ  
- JURI_AD(2017)594003 -  
-
JURI 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Resolutsiooni ettepanekud esitatakse päevakajalistel teemadel komisjoni, fraktsiooni või vähemalt 5% parlamendiliikmete taotluse alusel ning need pannakse täiskogul hääletusele. Kodukorra artiklid 132, 136, 139 ja 144

Suuliselt vastatavad küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale võivad esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 136

Parlamendi muu tegevus 

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 
Parlamendiliikmed võivad anda täiskogu hääletuse kohta kirjalikke selgitusi. Kodukorra artikkel 194

Euroopa piiri- ja rannikuvalve (A8-0076/2019 - Roberta Metsola) IT  
 

Sostengo con il mio voto questo importante provvedimento che, con il nuovo mandato incrementerà il numero di membri disponibili per l'associazione, fino ad un potenziale di 10000 guardie costiere entro il 2027. Un impegno fondamentale per la cooperazione, la sicurezza e il benessere dei cittadini

Raamprogrammi „Euroopa horisont“ rakendamise programm (A8-0410/2018 - Christian Ehler) IT  
 

Sostengo con il mio voto il regolamento sul nuovo quadro normativo per il programma ricerca ed innovazione, Horizon Europe, accompagnato dal regolamento sull'implementazione di tale programma. Il nuovo programma raccoglierà i buoni risultati del programma Horizon 2020 per istituire nuovi progetti all'avanguardia.
Mi compiaccio, in particolare, per l'impegno a destinare i fondi a progetti per il raggiungimento degli obiettivi climatici, a sostegno dello strumento per le PMI e dell'integrazione della dimensione di genere.
Questo strumento svolge un ruolo importante per creare sinergie tra le varie politiche UE, garantendone il successo.

Liidu kosmoseprogramm ja Euroopa Liidu Kosmoseprogrammi Amet (A8-0405/2018 - Massimiliano Salini) IT  
 

L'Ue intende continuare a sostenere il settore spaziale, che ci ha resi competitivi a livello mondiale.
Il nuovo programma per il periodo 2021-2027, confermerà dunque gli investimenti nel progresso tecnologico e scientifico, sostenendo l'innovazione altamente qualificata dell'industria spaziale europea.
Non posso esimermi dal sostenere un programma che confermerà il settore spaziale UE fra i primi al mondo, permettendoci di essere innovatori, di investire in giovani talenti e di assicurare un'ulteriore crescita dell'occupazione in questo settore.

Kirjalikult vastatavad küsimused 
Parlamendiliikmed võivad esitada Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule, Euroopa Komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale teatava arvu kirjalikult vastatavaid küsimusi. Kodukorra artikkel 138 ja III lisa

Küsimused Euroopa Keskpangale ning küsimused ühtse järelevalvemehhanismi ja ühtse kriisilahenduskorra kohta 
Parlamendiliige võib esitada kirjalikult vastatavaid küsimusi Euroopa Keskpangale ning küsimusi ühtse järelevalvemehhanismi ja ühtse kriisilahenduskorra kohta. Sellised küsimused edastatakse esmalt vastutava komisjoni esimehele. Kodukorra artiklid 140 ja 141 ning III lisa

Individuaalsed resolutsiooni ettepanekud  
Iga parlamendiliige võib esitada resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Vastuvõetavad ettepanekud edastatakse vastutavale komisjonile, kes otsustab, millist menetlust kasutada. Kodukorra artikkel 143

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: ELi ühinemise kohta ÜRO lapse õiguste konventsiooniga  
- P8_DCL(2016)0135 - Kehtivuse kaotanud  
Alessandra MUSSOLINI , Caterina CHINNICI , Anna Maria CORAZZA BILDT , Jean LAMBERT , Roberta METSOLA , Nicola CAPUTO , Nathalie GRIESBECK , Mairead McGUINNESS , Fabio Massimo CASTALDO , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Barbara SPINELLI , József NAGY , Enrico GASBARRA , Constance LE GRIP , Doru-Claudian FRUNZULICĂ  
Algatatud : 12-12-2016
Tähtaeg : 12-03-2017
Allakirjutanute arv : 120 - 13-03-2017
Kirjalik deklaratsioon: eakate õiguste ja vananemise kohta  
- P8_DCL(2016)0109 - Kehtivuse kaotanud  
Monica MACOVEI , Patricija ŠULIN , Elisabetta GARDINI , Ivan JAKOVČIĆ , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Raffaele FITTO , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , José Inácio FARIA , Marijana PETIR , Nicola CAPUTO , Deirdre CLUNE , Eleftherios SYNADINOS , Miroslav POCHE , Piernicola PEDICINI , José BLANCO LÓPEZ , Filiz HYUSMENOVA , Enrico GASBARRA  
Algatatud : 24-10-2016
Tähtaeg : 24-01-2017
Allakirjutanute arv : 66 - 25-01-2017
Kirjalik deklaratsioon: joogivee kui põhiõiguse kohta  
- P8_DCL(2016)0071 - Kehtivuse kaotanud  
Aldo PATRICIELLO , Alessandra MUSSOLINI , Marek PLURA , Ivo VAJGL , Filiz HYUSMENOVA , Nessa CHILDERS , Romana TOMC , Viorica DĂNCILĂ , Damian DRĂGHICI , Laurenţiu REBEGA , Marlene MIZZI , Alessia Maria MOSCA , Rolandas PAKSAS , Enrico GASBARRA , Alberto CIRIO , Fulvio MARTUSCIELLO , Remo SERNAGIOTTO , Giovanni LA VIA , Demetris PAPADAKIS , Hugues BAYET , Marian-Jean MARINESCU , Maite PAGAZAURTUNDÚA , Biljana BORZAN , Victor NEGRESCU , Fabio Massimo CASTALDO , Milan ZVER , Svetoslav Hristov MALINOV , Igor ŠOLTES , Ivan JAKOVČIĆ , Patricija ŠULIN , Dominique BILDE , Monika SMOLKOVÁ , Marc TARABELLA  
Algatatud : 12-09-2016
Tähtaeg : 12-12-2016
Allakirjutanute arv : 78 - 13-12-2016

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon